Opintojen hyväksilukeminen

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. Oulun yliopiston AHOT-käytännöstä löytyy lisätietoja sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ahot .

AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi. AHOT-menettelyn käynnistäminen edellyttää ilmoittautumista niihin opintoihin, joiden korvaamista aiemmilla opinnoilla opiskelija hakee. Opiskelijan tulee maksaa myös tässä tapauksessa opintojen opintomaksu.

Avoimen yliopiston opiskelijan AHOT-menettely etenee pääpiirteittäin seuraavien vaiheiden mukaan:

  1. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin
  2. Opiskelija tekee ohjeiden mukaisesti AHOT-hakemuksen hyväksiluettavista opinnoista vaadittavine liitteineen ja palauttaa hakemuksen koulutuksen lähipalveluihin.
  3. Koulutuksen lähipalvelut kirjaa hyväksyttyjen AHOT-hakemusten mukaisesti opintosuoritukset opintorekisteriin. Mikäli opiskelijan AHOT-hakemus hylätään, avoimen yliopiston toimisto toimittaa tiedon hylätystä päätöksestä opiskelijalle

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen vapaamuotoisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelijan tulee toimittaa oikaisupyyntö avoimen yliopiston toimistoon.

AHOT-hakemukseen vaadittavat liitteet:

  • Oppilaitoksen tiedot (AHOT Liite 1A, lomakkeen viimeinen sivu)
  • Todistukset suoritetuista opinnoista, esim. opintorekisteriote. Jäljennösten tulee olla oikeaksi todistettuja. Opintojen/opintojaksojen nimet toimitettava myös englanniksi.
  • Opintojaksokuvaukset, joista näkyy mm. suoritettujen opintojaksojen sisältö, osaamistavoitteet,opintopisteet ja kirjallisuus. Kuvaus toimitettava myös englanniksi.
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (jäljennös oikeaksi todistettuna) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi.

Katso vaadittavien liitteiden ohjeet myös AHOT 1A-lomakkeen sivulta 2. Hakemuksen liitteenä lähetettävien jäljennösten (todistukset, rekisteriotteet ja muut viralliset asiakirjat) täytyy olla oikeaksi todistettuja. Puuttellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Jos avoimen yliopiston opiskelija aikoo suorittaa korkeakoulututkinnon, opetussuunnitelmiin ja valintaperusteisiin kannattaa tutustua jo ennen avoimen yliopiston opintojen aloittamista. Tiedekuntien opetussuunnitelmat löytyvät tiedekuntien opinto-oppaista ja WebOodista, (ks. https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Opetussuunnitelmista ilmenee, millaisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia tutkintoihin sisältyy.

AHOT 1A, formaalissa koulutuksessa osaamisen tunnustaminen

AHOT 1B, arkioppimisessa tai epävirallisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018