Miten opinnot toteutetaan?

Avoimen yliopiston opinnot voidaan toteuttaa

- Lähiopetuksena
- Monimuoto-opetuksena
- Verkko-opintoina
- POIA-opintoina

Avoin yliopisto-opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opetus toteutetaan joko lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Lähiopetuksessa yliopiston opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti. Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Opinnot järjestetään useimmiten yhteistyössä paikallisen aikuisoppilaitoksen kanssa. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet joustavaan opiskeluun.

Verkko-opinnoissa kurssi toteutetaan kokonaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, joten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden suorittaaksesi nämä opinnot. Verkko-opinnoissa opiskelija tekee oppimisympäristöön tehtäviä ja on vuorovaikutuksessa kurssitovereihinsa internetin välityksellä.

Opiskelukäytännöt

Avoimen yliopiston opiskelukäytännöt koostuvat mm. erilaisista kirjallisista töistä, perinteisistä luennoista ja seminaareista. Opiskelijoiden oppimista arvioidaan luento- ja kirjatenteillä.

Kirjalliset työt
Essee

Essee on pienimuotoinen tieteellinen kirjoitelma rajatusta aiheesta tai ongelmasta. Tavoitteena on analysoida annettua aihetta ja päätyä jonkinlaiseen ratkaisuun tai pohdintaan. Käytetyt lähteet tulee merkitä tekstiin. Lähdeviitteiden merkitsemistavat vaihtelevat hieman tiedekunnittain, mutta opettajat voivat antaa niihin tarkemmat ohjeet. Opiskelija tekee esseen itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaisesti. Esseessä tulee näkyä kirjoittajan oma pohdinta lähteiden rinnalla. Essee tulee toimittaa sovitun aikataulun mukaisesti opettajalle arviointia ja palautetta varten.

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja tehdään kurssiin liittyvien luentojen pohjalta. Luentopäiväkirjassa yhdistyy luennolla käsitellyn aiheen ja opiskelijan oma pohdinta aiheesta. Tärkeää on se, että luentopäiväkirja toimii kuin vuoropuheluna luennon aiheen ja opiskelijan välillä.

Harjoitustyö

Harjoitustyö on tehtävä, jonka opiskelija tekee opettajan ohjeiden mukaisesti itsenäisesti tai ryhmässä. Työt toimitetaan opettajalle sovitun aikataulun mukaisesti arviointia ja palautetta varten.

Oppimistehtävä

Oppimistehtävä on yleensä opiskeltavan aiheen soveltamista vaativa tehtävä. Yleisimmin oppimistehtävä on esseemuotoinen, mutta se voi olla myös muunlainen pohdintatehtävä. Opettaja antaa tarkemmat ohjeet oppimistehtävien tekemiseen.

Referaatti

Referaatti on tiivistelmä esimerkiksi artikkelin tai kirjan olennaisesta sisällöstä. Siinä tulee käydä ilmi kuka on lähdetekstin kirjoittanut, mitä hän on kirjoittanut ja miksi. Tieteellisen kirjoittamisen yksi tärkeä perustaito on osata erottaa olennainen epäolennaisesta. Olennaisen asian löytäminen vaatii syvällistä perehtymistä tekstiin ja eri käsitteiden merkityssuhteiden ymmärtämistä. Kirjoittajan tulee pystyä tiivistämään asia ja selittämään se omin sanoin. Referaatin yksi perusominaisuus on selostavuus eikä se näin ollen voi olla pelkkä ranskalaisten viivojen avulla tehty luettelo. Referaatti kirjoitetaan selkeällä asiatyylillä. Se voidaan kirjoittaa objektiiviseen tyyliin, jolloin kirjoittaja kirjoittaa tekstin toteavaan tyyliin. Referaatti voi olla myös ns. kommentoitu referaatti eli siinä kirjoittaja ottaa kantaa ja arvioi alkuperäistä tekstiä.

Seminaarityö

Seminaarityö on pienimuotoinen, lähdekirjallisuuteen pohjautuva tutkielma jostain rajatusta aihepiiristä. Seminaarityöltä edellytetään yleensä pohdintaa sekä omia perusteltuja näkökulmia. Aiheen saa usein itse valita, kunhan se liittyy käsiteltävään alueeseen. Seminaarityön pohjalla käytetään lähteinä alan kirjallisuutta.

Luennot

Luennot ovat perinteinen yliopistollinen opetusmuoto. Luennoilla luennoitsija puhuu tietystä aihepiiristä ja opiskelijat tekevät muistiinpanoja. Vaikka tarjolla olisi valmista luentomateriaalia, kannattaa materiaalia täydentää omilla muistiinpanoilla.

Avoimen yliopiston luentoja järjestetään arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Luentosarjan pituus voi vaihdella suurestikin opintojakson laajuudesta riippuen. Yleensä luentoja on parina iltana viikossa ja luentokerta kestää noin 2-4 tuntia. Ensimmäinen luentokerta on erityisen tärkeä, koska silloin luennoitsija kertoo koko luentosarjan tavoitteet ja suoritustavat. Mikäli et pääse jollekin luentokerralle, pyydä muistiinpanot joltain kurssille osallistuvalta opiskelijalta. Luennot ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia, mutta asioiden oppimisen kannalta säännöllinen osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Opintopiirit ja seminaarit
Harjoituksissa, opintopiireissä ja demonstraatioissa sovelletaan luentojen aiheita pienryhmämuodossa.
Ryhmä voi työskennellä harjoitustehtävien parissa ryhmätöitä tai yksilötehtäviä tehden. Opintopiiri toimii opiskelijoiden tukena ja opintojen rytmittäjänä.
Seminaari on työskentelytapa, jossa kukin ryhmään kuuluva valmistelee ja esittelee oman osuutensa sovitulla tavalla. Osuudet käsitellään yhteisissä istunnoissa. Tyypillisiä työtapoja ovat mm. pieni tutkielma, opponointityö, seminaariesitys, tieteellinen diskurssi.

Tentit
Tentti on kirjallinen, esseemuotoon kirjoitettava oppimisen arviointi ja tarkistamistilanne. Oulun yliopiston avoimen yliopiston tentit järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 17.00 alkaen. Tarkista tarkka tentin ajankohta ja paikka opinto-ohjelmasta. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 17.30 ja tämän jälkeen ei ketään tentistä myöhästynyttä voida ottaa sisälle. Tenttitilaisuudessa tulee olla mukana henkilöllisyystodistus ja pois lähdettäessä allekirjoitetaan todistus tenttiin osallistumisesta.

Luentotentissä tentitään luennoitsijan luentojen ja mahdollisen muun oheismateriaalin pohjalta. Luentotenttiin voi siis sisältyä myös erillistä kirjallisuutta, joka tentitään luentojen yhteydessä. Luentotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Opiskelijalla on käytettävänään kolme tenttipäivää kutakin opintojaksoa kohden. Kirjatentissä tentitään opinto-ohjelmissa ja opinto-oppaassa mainitut kirjat. Kirjat tentitään yhdellä kertaa, ellei toisin mainita. Kirjatentteihin tulee ilmoittautua erillisellä tenttiin ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautua voi näin verkon kautta tai opinto-oppaan takaa löytyvällä kirjatenttiin ilmoittautumislomakkeella.

Ks myös Oulun yliopiston koulutuksen eettiset periaatteet sekä Ohje vilppitapausten ehkäisemiseen ja käsittelemiseen Oulun yliopistossa.

POIA

Mikäli ilta- ja viikonloppuopetustarjonnassa ei löydy etsimääsi oppiainetta, sinulla on mahdollisuus valita POIA-opintoja tarjoavilta tiedekunnilta opintoja yliopiston perustutkinto-opetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetuksen (POIA-opinnot). POIA-opiskelijat opiskelevat yliopiston perusopetuksen lukujärjestyksen mukaisesti, joten opetus on useimmiten päivisin. Työttömänä ollessasi neuvottele työvoimaviranomaisen kanssa ennen opiskelemaan hakeutumistasi.

POIA-opinnoissa ilmoittautuminen tapahtuu tiedekuntien kautta. Osassa POIA-opintoja tiedekunta on voinut asettaa opiskelijakiintiön.

 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018