Valmistuminen

Ohjeet koskevat sekä LuK- että FM-tutkintoja. FT-tutkinnosta kerrotaan Jatko-opinnot -sivulla. Osa lomakkeista löytyy Luonnontieteellisen tiedekunnan Ohjeet ja lomakkeet -sivulta, osa lomakkeista on fysiikan koulutusohjelman omia.

Sisällysluettelo:

  • Tutkintovaatimukset
  • Tutkielmat
  • Tutkinnon anominen
  • Todistus
  • Liitteet

Tutkintovaatimukset

Opiskelijan tulee tarkistaa, että hän on suorittanut kaikki ne pää- ja sivuaineopinnot, jotka on merkitty pakollisiksi LuK- tai FM-tutkinnoissa sen vuoden opinto-oppaassa, jolloin hän aloitti opintonsa. Opiskelija voi halutessaan seurata myös myöhemmän oppaan vaatimuksia. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa tarpeellinen määrä vapaasti valittavia pää- ja sivuaineopintoja niin, että luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus 180 opintopistettä tai maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä tulee täyteen. Pakollisiksi määrätyt opinnot voivat muuttua ajan myötä.

Opintosuoritusten tarkastamisessa on hyvä pyytää apua fysiikan koulutusohjelman amanuenssilta mielellään jo hyvissä ajoin ennen valmistumista.

Tutkielmat

LuK-tutkielma tehdään tavallisesti 3. opintovuotena ja vastaavasti pro gradu -tutkielma yleensä opintojen 5. vuonna.

LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte

LuK-tutkielma ja seminaari -wikialueet biofysiikka, geofysiikka, kokeellinen fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tähtitiede

Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen

LuK-tutkielman hyväksyy tavallisesti työn ohjaaja yhdessä seminaarin vetäjän tai toisen opettajan kanssa. LuK-tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Lisäksi LuK-tutkintoa varten tulee kirjoittaa kypsyysnäyte tutkielman alalta. Kypsyysnäytteen tarkastaa kaksi opettajaa ja se hyväksytään laitoksen opinnäytetöiden arviointiryhmässä OAR. Tutkielman aiheesta pidetään esitelmä LuK-tutkielma ja seminaari -kurssin aikana. Ohjeita esitelmän laatimiseen saa tutkielman ohjaajilta ja seminaarin vetäjältä.

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -wikialueet biofysiikka, geofysiikka, kokeellinen fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tähtitiede. Ohjeet pätevät myös aineenopettajan graduun.

Ellei toisin mainita, pro gradujen ohjaajat antavat aiheita sekä aineenopettajan että tutkijan graduihin. Gradun aihetta voi etsiä myös firmoista tai tutkimuslaitoksista; ks. myös Opinnäyteyhteistyö. Aiheen voi keksiä itsekin, mutta sopivan ohjaajan löytäminen voi silloin olla hankalampaa.

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi ohjaajan hyväksynnän jälkeen. Oppiaineen professori nimeää kaksi tarkastajaa, joista usein toinen on tutkielman ohjaaja. Ohjaaja- ja tarkastajatiedot talletetaan Oodiin. Tarkastajat voivat ehdottaa tutkielmaan korjauksia, jotka tulee tehdä ennen kuin se syötetään Laturiin. Tarkastajat noutavat luettavakseen viimeisen version Laturista. He suosittelevat laitoksen opinnäytetöiden arviointiryhmälle tutkielman hyväksymistä ja esittävät siitä arvosanaa asteikolla 1 – 5.

Pro gradu -tutkielmasta kirjoitetaan tiivistelmälomakkeelle, joka käy myös maisterin tutkinnon kypsyysnäytteestä.

Opinnäytetöiden arviointiryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ennen todistusanomusten ns. viimeistä jättöpäivää. Työryhmän käsittelyyn tuleva pro gradu -tutkielma poimitaan Laturista. Opinnäytetöiden arviointiryhmä hyväksyy pro gradu -tutkielmat tarkastajien esityksen pohjalta. Ryhmä hyväksyy myös kypsyysnäyte/tiivistelmät.

Monissa oppiaineissa on tapana pitää vielä suullinen ns. seminaariesitelmä pro gradu -tutkielman aiheesta sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastajille.

Pro gradu -tutkielman arvostelu

Arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

1. Tutkimusaihe
- Merkitys oman alan tutkimuskentässä
- Tehtävän vaativuus ja haasteellisuus

2. Tutkielman toteutus
- Toteutuksen omaperäisyys
- Teorian hallinta
- Aineiston riittävyys
- Tutkimusmenetelmien valinta ja hallinta
- Tutkimusaineiston analyysi
- Johtopäätökset ja tulosten esittäminen

3. Tutkimustulokset
- Tutkimustulosten tieteellinen merkitys
- Tutkimustulosten sovellettavuus

4. Esitystapa
- Tutkielman rakenne
- Lähteiden käyttäminen
- Tutkielman kieliasu
- Tutkielman ulkoasu

5. Tutkielman soveltuvuus jatkotutkimuksiin

6. Muut mahdolliset asiat

 

Tutkinnon anominen

Tutkinnon anominen tapahtuu tiedekunnan ohjeiden mukaisesti ja asiaan kuuluvaa tutkintoanomuslomaketta käyttäen.

Lomakkeelle haetaan ensin sivuainemerkinnät. Merkinnän saa vähintään 15 op:n kokonaisuudesta. Merkinnät haetaan kunkin oppiaineen vastuuhenkilöltä kyseisen oppiaineen toimiston tai amanuenssin kautta. Viimeisenä haetaan merkintä pääaineesta ja samalla kirjataan myös muut opinnot (eli alle 15 op:n suoritukset). Pääaineen merkintää ei voi saada ennen tutkielman ja kypsyysnäytteen hyväksymistä arviointiryhmässä. Fysiikan koulutusohjelman amanuessi auttaa pääaineen ja muiden opintojen merkintöjen saamisessa.

Lopuksi tutkintoanomukset liitteineen toimitetaan luonnontieteellisen tiedekunnan toimistoon. Todistusanomuksia käsitellään noin kerran kuukaudessa. Anomuksilla on ns. viimeiset jättöpäivät, jotka tiedekunta ilmoittaa lukukausittain.

Todistus

Valmistuminen tapahtuu dekaanin päätöksestä ja tutkintotodistuksen voi hakea ilmoitetun päivän jälkeen tiedekunnan toimistosta.

 

Liitteet:
Fysiikan koulutusohjelman omia lomakkeita

 1.   FM

       Ohjaajasta sopiminen (pro gradu 2014 OSA1.docx)

       Tarkastajista päättäminen (pro gradu 2014 OSA2 tark.docx)

       Pro gradun arvostelulomake (Lausunto tutkielmasta 2014.docx)

       FM-tiivistelmälomake (tiivistelmaFM_KYPS_arvost.doc tai tiivistelmaENG_KYPS_arvost.doc)

2.   LuK

      LuK-tutkielma -ohjeita (tutkielma-ohjeita-LuK.pdf)

      Ohjeita LuK-tutkielman kirjoittamiseen (LuK-kypsyysnäyte.docx)

      Ohjaajan lausunto kypsyysnäytteestä (Lausunto LuK-kypsyysnäytteestä.docx tai Lausunto kypsyysnäytteestä.rtf)

 

Viimeksi päivitetty: 29.9.2015