Aineenopettajakoulutus

  Saamen kielen aineenopettajakoulutus

  Saamen kielen aineenopettajiksi haluavat suorittavat saamen kielen opintojen lisäksi sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Osa opettajan pedagogisista opinnoista kuuluu kandidaatintutkintoon ja osa maisterintutkintoon. Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana ja toinen osa (30 op) neljännen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

  Aineenopettajaopintojen teoreettinen osuus suoritetaan Oulussa, mutta suurin osa opetusharjoittelusta suoritetaan pohjoisessa. Saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä on yliopistonlehtori (HU 327, puh. 029 448 3486), jolta voi kysyä lisätietoja.

  Lisätietoa koulutuksesta kasvatustieteiden tiedekunnan Aineenopettajakoulutus-sivulla.

   

  Harjoittelu

  GIELLAGAS-INSTITUUTIN OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

  Harjoittelu tarkoittaa opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opiskelussa saatuja taitoja käytäntöön ja toisaalta opitaan asioita, joita voi hyödyntää opiskelussa.

  Harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.  

  Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

  Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin.

  Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.  

  Työelämäopinnot (25 op)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) sekä historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen työelämäopintojen kokonaisuuden, joka soveltuu kandidaatin- tai maisterintutkinnon sivuaineeksi. Työelämäopintojen kokonaisuuden voi suorittaa työharjoittelun lisäksi. Sovi asiasta harjoittelun vastuuhenkilön kanssa.

  Lue lisää humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

  Kysy lisää:

  Harjoittelun yhteyshenkilö Giellagas-instituutissa on Marjatta Jomppanen:
  marjatta.jomppanen (at) oulu.fi, +358 (0)50 308 0682

  Lisätietoja harjoittelusta, tuetusta harjoittelusta ja hakukohteista yliopiston harjoittelu-sivuilla.

   

  Vaihto-opiskelu

  Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. Giellagas-instituutilla on edellisten lisäksi kahdenvälinen vaihtosopimus Kansasin yliopiston kanssa, jossa on tarjolla alkuperäiskansoihin liittyviä opintoja.

  On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

  Huom. Hakuajat ja stipendien suuruus vaihtelevat. Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

  Oulun yliopiston vaihto-opiskelu-sivut

  Lisätietoja

  Giellagas-instituutti:

  Marjatta Jomppanen (huone HU327)
  marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
  Puh. +358 50 308 0682

  Humanistinen tiedekunta:
  Henna Rannanpää (huone HU398)
  Puh. +358 29 448 3246
  henna.rannanpaa (at) oulu.fi
  (Miia Juusolan sijainen > 1.5.2018)

  Miia Juusola (huone HU394)
  miia.juusola(at)oulu.fi
  Puh. +358 29 448 3232

  Oulun yliopisto:
  international.office(at)oulu.fi
  Puh. +358 29 448 4045

   

  Jatko-opinnot

  Humanistisessa tiedekunnassa jatko-opintoja voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: aate- ja oppihistoria, historia, arkeologia, englantilainen filologia, germaaninen filologia, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia, pohjoismainen filologia, suomen kieli, saamen kieli ja saamelainen kulttuuri.

  Yliopiston tutkijakoulu UniOGS (University of Oulu Graduate School) on tarkoitettu kaikkia Oulun yliopistossa tohtoriopintoja suorittavia opiskelijoita varten.

  Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä. Lue lisää jatkokoulutuksesta ja hakemisesta Oulun yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n sivuilta.

   

  Saamen kielen tohtorikoulutus

  Lisätietoja tutkijakoulusta antaa Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

   

  Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutus

  Koulutuksen sisältö

  Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja pystyvät tutkimaan sitä kriittisesti ja itsenäisesti. Painopisteinä ovat saamelaisen kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö ja sen näkyväksi tekeminen sekä saamelaisten itsehallinto ja sen suhteet valtayhteiskuntaan. Koska saamelaisen kulttuurin kehitys on sidoksissa Pohjoismaiden ja Venäjän historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin, tulee saamelaisen kulttuurin tutkijan pystyä tarkastelemaan ja vertailemaan tutkimusaihettaan tässä kontekstissa. Tutkijan tulee myös olla kykenevä tarkastelemaan saamelaisuuteen liittyviä teemoja laajemminkin ennen kaikkea pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta, johon sitä yhdistävät lähinnä luonnonolot ja historialliset vaiheet sekä perinteisiin oikeuksiin kohdistuvat vaatimukset.

  Giellagas-instituutin kansainvälinen toiminta on painottunut yhteistyöhön Pohjoismaiden saamelaisinstituutioiden kanssa, mutta kontakteja on rakennettu myös Venäjän Kuolan saamelaisiin ja muihin alkuperäiskansoihin erityisesti Kanadassa, Grönlannissa ja Australiassa. Giellagas-instituutin tutkijat ja opiskelijat ovat lisäksi osallistuneet alkuperäiskansojen kansainväliseen toimintaan YK:n eri elimissä sekä tutkijan että asiantuntijan rooleissa.

  Tohtorin tutkinto saamelaisessa kulttuurissa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin kansainvälisiin (saamelais)hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin. Giellagas-instituutilla, joka järjestää opetuksen, on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa.

  Opintojen rakenne

  Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

  1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
  2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
  3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

  Koulutuksen yhteyshenkilö

  Professori Veli-Pekka Lehtola
  Sähköposti: veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi
  Puhelin: +358 (0)405780492

   

  Ohjaus & tuki

   

   Opintoneuvonta ja HOPS

   Giellagas-instituutin koko henkilökunta ohjaa ja auttaa opinnoissa. Jokaisen kurssin vastuuopettaja on luonnollisesti sen osakokonaisuuden osalta paras mahdollinen vastaaja kysymyksiin. 

   Pääoppiaineissa opinto-ohjausta antaa Marjatta Jomppanen (HU327). Hän avustaa, paitsi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa, myös jokapäiväisten pienempien opintoihin ja niiden suorittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän toimii myös saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä ja ohjaa opiskelijoita työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Vaihto-opiskeluasioita hoitaa Humanistisen tiedekunnan kv-koordinaattori.

   Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

   Opiskelijan on itse suunniteltava opintonsa ja ajankäyttönsä. Sitä varten on hankittava tietoa ja tehtävä valintoja. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että hänellä tulee opintoja vähintään 55 op/vuosi. Opintojen alussa pääpaino on pääaineessa.

   • Opiskelijakeskuksesta saa yleistä opintoneuvontaa esimerkiksi opiskeluoikeuksista. 
   • Lisää ohjeita ja tukea opiskeluun humanistisen tiedekunnan Opiskelu-sivuilta.

   Opiskelijan hyvinvointisivustolle on koottu lisää tietoa opiskelijan terveydestä- ja voimavaroista, opiskelutaidoista, opiskelijan ympäristöistä sekä opetus- ja ohjaustoiminnasta.

    

   HOPS

   Opiskelijat laativat ensimmäisen lukukauden alussa henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit). Niiden käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä.

   HOPS sisältää suunnitelman opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä. Se on opintojen etenemiseksi laadittu konkreettinen suunnitelma, joka kannattaa tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sen toteutumista seurataan opintojen kuluessa ja tarvittaessa sitä muokataan uudelleen. Opintosuunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoite kandidaatiksi ja maisteriksi valmistumisesta pilkotaan osatavoitteiksi, jotka kaikki edesauttavat tutkinnon saavuttamista. Ajankäytön suunnittelulla ja osatavoitteiden saavuttamisella on olennainen merkitys motivoinnin kannalta.

   Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

    

   Opiskelun tilat, laitteet ja lomakkeet

   Giellagas-instituutissa on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu opiskelijahuone (HU328), jossa on kolme työasemaa ja tulostin. Opiskelun lisäksi huoneessa voi keittää kahvia tai teetä, hyödyntää GieKun pientä kirjastoa, pelata saamenkielistä Aliasta tai vaikkapa levähtää.

    

   Ohjeita opinnäytetöihin

   TIETEELLISEN TUTKIELMAN PERUSTEET (PDF) - Päivitetty 10.4.2017

   - Ohjeita saamelaisen kulttuurin oppiaineen tieteellisten tutkielmien kirjoittamiseen

    

   Pienryhmäohjaus

   Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjaus alkaa opintojen ensimmäisenä päivänä ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

   Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä.

   Pienryhmäohjauksen kokonaisuudesta vastaa yliopiston koulutuspalvelut yhteistyössä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Ohjaajahaku järjestetään oppiaineissa kevätlukukaudella ja sitä koordinoi oppiaineen nimetty pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö.

   Pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö:

   Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli:
   Marjatta Jomppanen, puh. 0294 48 3486
   marjatta.jomppanen (at) oulu.fi

    

   GieKu ry

   Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu perustettiin lokakuun 5. päivä vuonna 2005. Yhdistyksen nimi tulee sanoista giella (kieli) ja kultuvra (kulttuuri).

   Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria opiskelevia sekä tukea ja edistää opiskelijoiden opintoja. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin. Samalla yhdistys toimii myös Oulun yliopistossa opiskelevien saamelaisten yhdyssiteenä.

   Gieku ry:n Facebook-sivut