Saamen kieli - Sámegiella - Sämikielâ

Saamen kieli

Saamen kieli kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan.

Saamen kielen oppiaineessa on kaksi linjaa, pohjoissaame ja inarinsaame.

Lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella koltansaamea erillisellä opinto-oikeudella aineopintoihin saakka sekä pohjoissaamea vieraana kielenä.

Saamen kieli on humanistinen tieteenala, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon kielen rakenne ja käyttö, kirjoitettu sekä puhuttu kieli, kielenhuolto sekä kielen variaatio ja kehittyminen. Opetus järjestetään pohjoissaameksi tai inarinsaameksi ja suomeksi sen mukaan, kumman linjan opiskelija valitsee. 

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville. Koltansaamen perus- ja aineopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Riittävä taito todetaan lähtötasokokeella. 

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä.

Saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen opintoja vastaavaan työhön. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Kandidaatintutkinnon suoritusaika on yleensä kolme vuotta ja maisterintutkinnon suorittamisaika kaksi vuotta. Saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Giellagas-instituutti on Suomen ainoa paikka, jossa saamea voi opiskella äidinkielenä yliopistotasolla.

Kieli- ja viestintäopintojen kohdalla tarkista oletko oikeutettu hyväksilukuihin (AHOT)

 

Pohjoissaame

Saamen kieli pääaineena - Pohjoissaamen linja

Pääaineoikeuden voi saada hakemalla opiskelijaksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan ja valitsemalla pääaineeksi joko pohjoissaamen tai inarinsaamen. Tarkat tiedot valinnasta ovat humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa. Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla saamen kielen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta.

Oppiaineen käytännön ohjeet sekä tarkemmat kurssi- ja salitiedot ovat WebOodissa.

Saamen kieli sivuaineena

Saamen kielen perusopinnot 25 op

Pohjoissaamen kielen linjan sivuaineopinnot edellyttävät äidinkielistä kielitaitoa tai muuten hyviä saamen kielen taitoja. Opiskelijoiden, jotka haluavat opiskella pohjoissaamea sivuaineena, on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe on vuosittain järjestettävän pohjoissaamen valintakokeen kaltainen.

Huom. Giellagas-instituutissa voi myös opiskella pohjoissaamea vieraana kielenä alkeista lähtien.

Sivuainevalinnat

Aineenopettajiksi opiskelevat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Ne saamen kielen opiskelijat, jotka eivät opiskele aineenopettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Sivuaineopintojen avulla jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä tutkinto. Saamen kielen opiskelijalle sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamelainen kulttuuri, suomen kieli, suomen kieli toisena ja vieraana kielenä, muut saamen kielet ja suomen sukulaiskielet, muut vieraat kielet, kirjallisuus, informaatiotutkimus sekä yhteiskuntatieteet. Yleinen kielitiede ja fonetiikka ovat myös hyödyllisiä sivuaineita varsinkin niille, jotka ovat kiinnostuneita tutkijan työstä.

Pohjoissaamen linja

Perusopinnot (25 op)

683462Y HOPS -henkilökohtainen opintosuunnitelma I (0 op)
683407P Taivutusoppi (5 op)
683406P Äänneoppi (5 op)
683520P Sananmuodostusoppi (5 op)
683521P Kirjoittaminen I (5 op)
683522P Kääntäminen I (5 op)

Aineopinnot (45 op)

683463Y HOPS -henkilökohtainen opintosuunnitelma II oč / 0 op
683489A Saamelainen kirjallisuus (5 op)
683523A Kääntäminen II (5 op)
683524A Sanasto (5 op)
683525A Kirjoittaminen II (5 op)
683526A Lauseoppi (5 op)
683527A Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)
683420A Kandidaatintutkielma (10 op)
683430A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto) (0 op)
683450A Valinnaisia opintojaksoja (vähintään 5 op)
683421A Tutustuminen työelämään (valinnainen) (6-8 op)

Syventävät opinnot (80 op)

683465Y HOPS –henkilökohtainen opintosuunnitelma III (0 op)
683422S Inarin- tai koltansaame (5 op)
683528S Johdatus muihin saamen kieliin (5 op)
683529S Kielenhuolto (5 op)
683429S Valinnaiset kurssit (10 op)
683530S Kielihistoria (5 op)
683531S Graduseminaari (10 op)
683427S Pro gradu –tutkielma (40 op)
683431S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto) (0 op)

Inarinsaame

Anarâškielân (inarinsaameksi)

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Pääaineoikeuden voi saada hakemalla opiskelijaksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan ja valitsemalla pääaineeksi inarinsaamen. Tarkat tiedot valinnasta on kerrottu humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa. Inarinsaame on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai perusopinnoista voi suorittaa yksittäisiä kursseja.

Inarinsaame sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamelaisen kulttuurin, pohjoissaamen kielen, suomen kielen, vieraiden kielten, historiatieteiden ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville.

Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla inarinsaamen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja hakemalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta.

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset inarinsaamen sivuaineopintoihin voi lähettää yliopisto-opettaja Mervi Skopetsille: sähköposti: mervi.skopets(at)oulu.fi, puh.: (050) 5749280

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus.

Opintojensa aikana opiskelijat laativat yhteensä kolme henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS): Ensimmäinen HOPS laaditaan ensimmäisen lukukauden aikana. Sen tekemistä varten jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoasioista omaopettajan kanssa. Hän neuvoo opiskelijoita tutkinnon suorittamiseen, opintojen etenemiseen sekä sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä. Omaopettajan tavoittaa työhuoneesta HU327 tai puhelinnumerosta (029) 448 3486.

Lisäksi laaditaan vielä kaksi HOPS-suunnitelmaa, joista toinen kuuluu kandidaatintutkintoon ja toinen maisterintutkintoon. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemisestä ei saa opintopisteitä, mutta niistä tulee merkintä opintorekisteriin.

Katsaus oppiaineeseen

Inarinsaamen kielen opetus ja tutkimus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 2000, jolloin inarinsaamesta tuli sivuaine. Vuonna 2011 inarinsaamesta tuli itsenäinen maisterintutkintoon johtava linja saamen kielen pääaineeseen.

Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta opetus vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perusopintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös kääntämiseen ja kielen revitalisaatioon liittyviä opintoja sekä pohjois- tai koltansaamen opintoja. Osa opinnoista voidaan yhdistää pohjoissaamen ja saamelaisen kulttuurin opetukseen, joten opetuskielenä on toisinaan myös suomi.

Koska etenkin pohjoissaamea kuulee paljon ja koska pohjoissaamen ja inarinsaamen yhteydet käytännössä ovat tiiviit, olisi toivottavaa, että opiskelija osallistuisi ainakin pohjoissaamen alkeis- ja jatkokurssille. Opinto-ohjelma ei sitä kuitenkaan edellytä.

Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville. Opinto-ohjelma pohjautuu inarinsaamen täydennyskoulutuksesta (2009–2010) saatuun kokemukseen – koulutukseen, jonka aikana inarinsaamea osaamattomista eri alojen ammattilaisista koulutettiin oman alansa kielensiirtäjiä. Jo kaksi sukupolvea oli menettänyt kielensä, joten kieli tarvitsi - ja edelleen tarvitsee - toimijoita sekä kieliyhteisöstä että kieliyhteisön ulkopuolelta.

Inarinsaamen opinnot voi aloittaa aivan alkeista opintojaksolla Inarinsaamen peruskurssi I, tai opiskelija voi myös hakea korvaavuutta aiemmalle osaamiselleen tai suorituksilleen ja tulla mukaan opetukseen oman kielitaitonsa kannalta sopivassa kohdassa. Inarinsaamen opetuksesta pääosa järjestetään verkkoluentoina ja etäopetuksena.

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Koulutuksessa esimerkiksi kääntäminen korostuu työmarkkinoilla oppimateriaalin laadintatehtävissä sekä kirjallisuuden kääntämisessä. Inarinsaamelaisessa kieliyhteisössä tietämys kielen revitalisaatiosta on yksi kielen keskeisistä kivijaloista, minkä vuoksi opintoihin on luonnollista sisällyttää kursseja revitalisaatiosta. Lisäksi kieliyhteisössä tarvitaan asiantuntijoita opetus- ja tutkimustehtäviin, samoin saamenkielisiin viestimiin, kielenhuoltoon sekä hallintotehtäviin.

Useamman kuin yhden saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen haluamaansa tehtävään. Työelämään tutustutaan jo opiskeluvaiheessa, ja työharjoittelujakso kuuluu kandidaatin tutkinnon opintoihin. Opiskelija valitsee sivuaineensa kiinnostuksensa sekä sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän pyrkii opintojensa jälkeen.

Inarinsaamen ja pohjoissaamen lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella pohjoissaamea vieraana kielenä, koltansaamen kieltä sekä saamelaista kulttuuria. Nämä sopivat sivuaineiksi myös inarinsaamen opiskelijoille. Inarin saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Inarinsaamen perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen peruskieliopin sekä pystyy käyttämään kieltä luontevasti päivittäisenä kielenä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi opiskelija hallitsee inarinsaamen tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet sekä tuntee kielen aseman ja inarinsaamelaisen kulttuurin pääpiirteet.

Inarinsaamen aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen rakenteen syvällisesti. Lisäksi hän tuntee kirjakielen synnyn ja kirjoitetun kielen muotoutumisen nykyiselleen. Samoin opiskelija syventää tuntemustaan kielen eri tutkimusaloihin. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa laatia lähteitä ja aineistoa hyväksi käyttäen pienimuotoisia tieteellisiä tutkielmia, esitelmiä ja muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Inarinsaamen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen rakenteen syvällisesti. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja osaa hyödyntää lähteitä ja tutkimusaineistoa omassa tutkimustyössään. Lisäksi hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja toimimaan asiantuntijana kielen eri osa-alueilla.

Perusopinnot (25 op)

683651Y        HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma I  0 op
683659P        Inarinsaamen peruskurssi I  5 op
683660P        Inarinsaamen suullinen käyttö I  5 op
683661P        Inarinsaamen peruskurssi II  5 op
683662P        Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi  5 op
683663P        Inarinsaamen kirjallinen käyttö I  5 op

Aineopinnot (45 op)

683652Y       HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma II  0 op
683664A       Inarinsaamen fonologia ja morfologia I  5 op
683665A       Inarinsaamen lauseoppi  5 op
683666A       Inarinsaamen suullinen käyttö II  5 op
683667A       Inarinsaamen kirjallinen käyttö II  5 op
683668A       Inarinsaamen sananmuodostusoppi  5 op
683669A       Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen  5 op
683670A       Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (inarinsaame)  5 op
683619A       Kandidaatintutkielma (inarinsaame)  10 op
683620A       Kypsyysnäyte (inarinsaame)  0 op
683671A       Valinnaiset aineopinnot inarinsaamen sivuaineopiskelijoille  5 op
683672A       Inarinsaamen erikoisalan sanasto [valinnainen kurssi]  5 op

Syventävät opinnot (80 op)

683653Y       HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma III  0 op
683673S       Inarinsaamen fonologia ja morfologia II  5 op
683674S       Toinen saamen kieli (pohjoissaame/koltansaame)  5 op
683675S       Inarinsaamen revitalisaation metodologia  5 op
683676S       Valinnaiset syventävät opinnot (inarinsaame)  15 op
683677S       Graduseminaari (inarinsaame)  10 op
683646S       Pro gradu -tutkielma (inarinsaame)  40 op
683650S       Kypsyysnäyte (inarinsaame)  0 op

 

Koltansaame - Sääʹmǩiõll

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Oikeus koltansaamen perus- ja aineopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

Koltansaamen perusopinnot

Koltansaamen perusopintojen opintokokonaisuus johdattaa opiskelijan niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan koltansaamen rakenteen (äänne-, muoto- ja lauseopin) kielitieteellisessä kuvauksessa ja analysoinnissa, sekä laajentaa ja syventää opiskelijan aktiivista kielitaitoa sanaston, kirjoittamisen ja kääntämisen aloilla.

683688P         Äänneoppi (5 op) / Jiõnnõkmätt
683689P         Muoto-oppi (5 op) / Åå′bleǩmätt
683690P         Lauseoppi (5 op) / Ciâlkmätt
683691P         Sanasto (5 op) / Sannõs
683692P         Kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op) / Kee′rjtumuš da jåårǥlâttmõš

Koltansaamen aineopinnot

683693A         Taivutusoppi (5 op) / Soojtem-mätt
683694A         Sananmuodostusoppi (5 op) / Sääʹnnraajjâm-mätt
683695A         Sanasto II (5 op) / Sannõs II
683696A         Kirjoittaminen II (5 op) / Ǩeeʹrjtummuš II
683697A         Kääntäminen II (5 op) / Jåårǥlâttmõš II
683698A         Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op) / Sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõtt da njäälmlaž äʹrbbvuõtt
683699A         Kielen uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op) / Ǩiõli vaarvuâlažvuõtt da jeälltummuš
683700A         Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op) / Kandidatt-tuʹtǩǩõs, sääʹmǩiõll
683720A         Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op) / Maturiteʹttčuäʹjtõs (kandidatt-tuʹtǩǩõs/sääʹmǩiõll)

Viimeksi päivitetty: 30.11.2017