Humanistisen tiedekunnan HOPS-ohje

HOPS on kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten laadittava suunnitelma, jonka keskiössä ovat opiskelijan omat (työllisty-mis)tavoitteet suhteessa koulutukseen. HOPS on ensisijaisesti opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen suunnittelun väline. Se ei ole opintojen edistymistä kontrolloiva sitoumus.

Opiskelija saa opintojensa alusta alkaen opinto-ohjausta sekä kirjallisesti (opinto-opas, manuaalit, käsikirjat jne.) että erilaisissa tiedekunnan ja oppiaineiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Opinto-ohjausta ja apua HOPSin laadintaan antavat kunkin yksikön käytänteiden mukaisesti esimerkiksi amanuenssit, opettaja-tuutorit tai muu oppiaineen henkilökunta. HOPS-työ on olennainen osa pääaineen opintoja.

HOPS ja opiskelijan vastuu

HOPS käytännössä

1. opiskeluvuoden HOPS

2.-3. opiskeluvuoden HOPS

Maisteri-HOPS (4. opiskeluvuosi)

 

HOPS ja opiskelijan vastuu

Jokaisen uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelevan humanistisen tiedekunnan opiskelijan on laadittava koko opiskeluai-kaansa koskeva HOPS oppiaineensa käytäntöä noudattaen. Lisäksi hänen tulee osallistua opintojen edetessä HOPSin tarkista-miseen. HOPSin laatiminen on osa koko opiskeluajan kestävää opiskelu- ja oppimisprosessia, sillä se tukee asiantuntijaksi kasvamista. Opiskelija vastaa suunnitelman päivittämisestä, säilyttämisestä ja suunnitelmansa toteutuksesta itse. Opiskelijalla on oikeus muuttaa suunnitelmaansa opintojen kuluessa ja saada apua suunnitelmansa päivittämiseen. HOPS katsotaan osaksi opintojen ohjausta eikä sen laatimisesta ja päivittämisestä anneta opintopisteitä.

HOPS käytännössä

Opiskelija valmistautuu HOPS-keskusteluun kirjallisesti käyttäen tiedekunnan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista varten tehtyjä lomakkeita. Lomakkeet laitetaan tiedekunnan www-sivuille tulostettavassa ja tallennettavassa muodossa. Jokai-sen opiskelijan kanssa käydään HOPS-keskustelut, jotka tapahtuvat lomakkeen pohjalta. Opiskelijalle tarjotaan kolme HOPS-keskustelua mutta tarvitessaan opiskelijalla on mahdollisuus tarkistaa HOPS ja saada ohjausta opintojensa suunnitteluun opin-tojen kaikissa vaiheissa.

Ensimmäisen vuoden HOPSissa pohditaan erityisesti omaan opiskeluun ja tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä. 2.-3. vuoden HOPSissa tarkistetaan 1. opiskeluvuoden HOPSissa tehtyjen suunnitelmien toteutuminen ja suunnitellaan kandidaatin tutkin-non loppuunsaattaminen. Maisteri-HOPSissa suunnitellaan maisterin tutkinnon suorittaminen ja pohditaan työllistymistä sekä mahdollisia jatko-opintoja.

 

1. opiskeluvuoden HOPS

Opiskelija laatii HOPSin, joka sisältää opintojen aikataulutuksen, tavoitteiden ja näiden perusteiden (motivaation) pohdinnan. 1. opiskeluvuoden HOPS painottuu kandidaatintutkinnon suunnitteluun. Keskeistä on, että opiskelija tiedostaa heti opintojen alkuvaiheessa, että hänen on itse suunniteltava opintonsa. Koska opetusohjelmat ja opiskelijan tavoitteet tarkentuvat opiskelu-jen kuluessa, myöhemmistä opiskeluvuosista hahmotellaan lähinnä päälinjat. Opiskelijaa suositellaan tarkentamaan omaa opin-tosuunnitelmaansa vuosittain itsenäisesti.

A) HOPS-keskustelua varten pohdittavia asioita:
-Mitkä ovat tavoitteeni ja odotukseni opiskelun ja oppimisen suhteen? Mikä minusta tulee isona?
-Miksi ja miten opiskelupäätökseni tähän koulutukseen syntyi?
-Tutustu aloittamasi alaan (opinto-oppaan oppimistavoitteet) - vastaavatko ne tavoitteitasi?
-Mikä rajoittaa opintovalintojasi ("pakolliset sivuaineet", aiemmat opinnot)? Millaisia mahdollisuuksia sinulla on?
-Miten opit parhaiten?
-Mitkä tekijät rajoittavat/määräävät opiskeluun käytettävissä olevaa aikaasi?

B) Kandidaatintutkinnon opintosuunnitelma (HOPS-lomake 1: kandidaatintutkinto)
Pohdittavia asioita:
-Mitä suoritat?
-Missä järjestyksessä?
-Missä aikataulussa?
-Miten opintojen elementit (pääaine, sivuaineet, ulkomailla tehtävät opinnot jne.) suhteutuvat toisiinsa?

 

2.-3. opiskeluvuoden HOPS

HOPS tarkistetaan pääaineen aineopintojen loppuvaiheessa, ennen proseminaaria. Laitos tai oppiaine huolehtii, että HOPSin tarkistamiseen ja päivittämiseen järjestetään tilaisuus ennen proseminaariin siirtymistä. HOPS-keskustelu voi olla samalla esimerkiksi proseminaarin suunnittelutapaaminen tai se voi liittyä opettajatuutorointiin.

A) HOPS-keskustelua varten pohdittavia asioita:
-Mitkä ovat oman osaamiseni kehittämisen kannalta välttämättömiä tietoja ja taitoja?
-Minkälaisia mahdollisuuksia tämä koulutus antaa minulle osaamiseni kehittämiseen?
-Mitkä ovat oman ammattialani tulevaisuuden kehityslinjat ja mitä haasteita nämä asettavat minulle?
-Milloin aion valmistua humanististen tieteiden kandidaatiksi?

B) HOPS:n tarkistaminen ja päivittäminen 1. opiskeluvuoden HOPSin pohjalta.

 

Maisteri-HOPS (4. opiskeluvuosi)

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija laatii maisteri-HOPSin tiedekunnan yhteisen HOPS-lomakkeen pohjal-ta. Maisteri-HOPS voidaan rakentaa myös kandidaatin HOPSin pohjalta. Maisteri-HOPS laaditaan ennen graduseminaariin menoa ja HOPS-keskustelu voi olla samalla pro gradun suunnittelutapaaminen.

A) HOPS-keskustelua varten pohdittavia asioista:
-Mitä osaan nyt? Mitkä ovat vahvuuteni? Minkälaisia mahdollisuuksia minulla on nyt opintojen ja työllistymisen suhteen?
-Mille aloille aion hakeutua?
-Onko harjoittelupaikka jo olemassa? Milloin ja miten aloitan paikan hakemisen? Mihin harjoittelu sijoittuu ajallisesti?

B) Maisterintutkinnon opintosuunnitelma: (HOPS-lomake 2: maisterintutkinto)
-pääaineen opinnot
-sivuaineen opinnot
-pro gradu suunnitelma

Viimeksi päivitetty: 11.12.2012