Erityisjärjestelyt ja lisätietoja

  1. Erityisjärjestelyt valintakokeessa
  2. Yhden korkeakoulupaikan säännös ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat
  3. SORA-lainsäädäntö opiskelijaksi ottamisen rajoituksista alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi
  4. Lisätietoja humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta

 

1. Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, oppimisvaikeuden tai jonkin sairauden takia erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus.

Hakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu sekä erityisjärjestelyn tarve. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi myös Ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen. Tyypillisiä järjestelyjä ovat olleet esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen tai lisäajan järjestäminen valintakoetilanteessa. Hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä linkistä. Hakemus toimitetaan liitteineen Oulun yliopiston Hakijapalveluihin osoitteeseen:

Oulun yliopisto
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto.

Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään 13.4.2018 klo 15.00.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Lisätietoja:
johtava koulutusasiantuntija, puhelin 0294 48 3284
sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi

 

 2. Yhden korkeakoulupaikan säännös ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat

Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishakuja (ei erillisvalintoja). Säännös on lukukausikohtainen, joten hakija voi ottaa yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan sekä kevään että syksyn yhteishaussa.

Lisätietoa opiskelijahaun uudistumisesta löydät täältä.

 

3.  SORA-lainsäädäntö opiskelijaksi ottamisen rajoituksista alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi

Oulun yliopiston koulutusneuvosto on kokouksessaan 13.6.2012 vahvistanut alla olevan tekstin:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.
Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista.
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).
Mikäli opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen näyttämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. Jos käy ilmeiseksi, että opiskelija ei toimita otetta nähtäväksi useista pyynnöistä huolimatta, voidaan viimeisenä tilanteena toimia siten, että opiskelijalta peruutetaan opiskeluoikeus.

 

Yliopiston koulutusneuvoston 17.10.2012 tekemän päätöksen mukaan humanistisessa tiedekunnassa pyydetään rikostaustaote opettajankoulutukseen valituilta opiskelijoilta kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai puoli vuotta ennen pedagogisten opintojen aloittamista.

 

4. Lisätietoja humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta

Humanistinen tiedekunnan lähipalvelupiste

Käyntiosoite:
Linnanmaa (Yliopistokatu 9)
, ovi C, 3. krs, Oulu
Postiosoite:
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO
sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017