Opinto-opas

Informaatiotutkimuksen opintojaksot löytyvät WebOodista seuraavasti:

  • Vasemman reunan palkista klikkaa opinto-oppaat
  • Humanistinen tiedekunta (avautuu plus-merkistä)
  • Informaatiotutkimus, 2016-2017

 

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016 - 2017

Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja laajuudet). Jos olet aloittanut opintosi jo aiemmin lue alla oleva ohjeistus huolella.

Perusopinnot 25 op

694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 5 op, periodit 1-2

694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat 5 op, periodi 1

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2

694663P Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä ja joka toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: opetetaan syksyllä 2016 TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op))

Aineopinnot (kaikille pakollisia 36 op ja pääaineilijoille vielä lisäksi 14 op)

Kaikille pakolliset opintojaksot

694664A Tiedonhankinta, -haku ja –organisointi 10 op, periodit 2-4

694665A Lukutaidot, arviointi ja informetriikka 10 op, periodit 3-4

694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, 3. opintovuosi

694557A Työharjoittelu 5-8 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Informaatiotutkimuksen omat amk-yhteistyöjaksot:

694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op, periodi 4 (toteutuminen lukuvuonna 2016-17 vielä epävarmaa)

694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op, periodi 4

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT

694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi

yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää

  • Kandidaatintyöhön valmistavina osioina suppean tutkimusmenetelmien (vanha Tutkimusmentelmät I, tämän osuuden luennot 1. periodilla) osuuden. Osuuden luennot näkyvät Weboodissa osana koko kurssin luentoja (luennoijana Noora Hirvonen (syksy 2016)).
  • Tilastotieteen peruskurssin (kevätlukukausi) osuuden. Tähän jatkossakin erillinen ilmoittautuminen! (Tullaan järjestämään keväällä 2017 periodilla 2)
  • Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Tähän jatkossakin erillinen ilmoittautuminen!
  • Seminaari sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.

(Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)

Seminaaria seuraa:

694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodi 1, 3. opintovuosi

  • kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja opponoidaan.

Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)

 

 Syventävät opinnot 25 op

694671S Tutkimusmenetelmät (10 op)

694632S Pro gradu-seminaari (10 op)

694582S Pro gradu -tutkielma (40 op)

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:

694637S Terveystieto ja -viestintä (5 op) (järjestetään poikkeuksellisesti intensiivikurssina periodissa 2)

(Muista mahdollisista valinnaisista kursseista tiedotetaan erikseen, katso tarkemmin opinto-oppaasta)

 

Kirjallisuustentit (joista valitaan 3 kpl):

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus (5 op)

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus (5 op)

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus (5 op)

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus (5 op)

694670S Informaatio- ja dokumentaatiokäytännöt yhteiskunnassa (5 op)

 

 

Tietoa aiempien vuosien opintojaksoista liitteessä.

Viimeksi päivitetty: 20.2.2017