Tentit

Yleinen tenttiohje

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta 10 vrk ennen tenttiä.  Ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon tiistaina.

Opiskelijan on tarkistettava opintojakson voimassaolevat tenttivaatimukset ja tentaattori opinto-oppaasta sekä oikea tenttipäivä opetusohjelmasta.

Tentin viimeinen peruutuspäivä on tenttiviikon keskiviikko. Peruuttamaton tentti lasketaan käytetyksi tenttikerraksi.

Kirjatenttien kysymyspaperit on ehdottomasti palautettava tenttikuoressa takaisin tentaattorille.

Tenttitulokset julkaistaan ilmoitustaululla ja WebOodissa kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä lukuun ottamatta kesätenttejä.

 

Kirjallisuustentin ohje


Kirjallisuustentin arvioinnissa kiinnitetään huomiota tentin aiheen sisällölliseen hallintaan. Ansioksi luetaan oma pohdiskelu aiheesta. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Tentti hylätään, jos jokin kysymyksistä on kokonaan vastaamatta tai siinä käsitellään kysymykselle täysin vierasta sisältöä. Jos kuitenkin muihin kysymyksiin on vastattu hyväksyttävästi, näitä voidaan käyttää osana tentin uudelleen suoritusta. Tässä tapauksessa opiskelija suorittaa uusintatentissä vain aikaisemmin hylätyt teokset. Tentin arvosana lasketaan kaikkien hyväksytysti suoritettujen vastausten keskiarvona. Kirjallisuustenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Kirjallisuustentin voi korvata esseesuorituksena. Tästä on sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.

Essee kirjoitetaan siten, että 5 sivua vastaa yhtä opintopistettä. Esimerkiksi kolmen opintopisteen esseesuoritus on pituudeltaan 15 sivua, sisällysluettelo mukaan lukien, kun käytetään fonttikokoa 12, riviväliä 1,5 ja korkeintaan 3 cm:n marginaaleja arkin joka reunalla. Essee palautetaan korvattavan opintojakson vastuuopettajalle. Hyvä suoritus edellyttää tentittävien teosten monipuolista sisällöllistä hallintaa ja niiden jäsennettyä pohdintaa. Pelkkä oppikirjan tekstin toistaminen ei riitä. Ansioksi luetaan aiheeseen perehtyminen myös tentin ulkopuolisen kirjallisuuden perusteella.

 

Akvaariotentit

Osa Informaatiotutkimuksen tenteistä tehdään tenttiakvaariossa. Lisätietoa tenttiakvaariosta ja akvaariotenteistä löydät täältä. Paperitenteillä toiminut tenttiakvaario on lopettanut toimintansa 30.6.2017. Uusi sähköinen tenttimisjärjestelmä Exam otettiin käyttöön 16.10.2017.

Kirjaudu Examiin osoitteessa: https://exam.oulu.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.10.2017