Jaana Kari väitteli – KOKYn viimeinen ja AIKOPAn ensimmäinen?

LitL Jaana Kari väitteli helmikuussa liikuntapedagogiikasta teemalla ”Hyvä opettaja – Luokanopettajaopiskelijat liikuntakokemustensa ja opettajuutensa tulkitsijoina”.

Hän on ehkä Kajaanin opettajankoulutusyksikön viimeinen väittelijä tai ainakin viimeisin, joka on kerännyt aineistonsa KOKYn opiskelijoista. Samalla hän on myös AIKOPAn 6-vuotisen historian ensimmäinen väitellyt työntekijä tai ainakin hän teki osan väitöskirjaansa aikopalaisena ”tohtorihautomossa” Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Kari tarkasteli tutkimuksessaan, millaisia liikkujatyyppejä on löydettävissä luokanopettajaopiskelijoiden joukosta opintojen alkaessa. Aineistona tässä osassa tutkimusta oli 57 liikuntaelämäkertaa ja tuloksena seitsemän liikkujatyyppiä (kilpailijat, uurastajat, elämysliikkujat, tuottajat, liikunnan kolhimat, terveyden korostajat ja liikunnan suurkuluttajat). Tyyppisyys ohjaa Karin väitöstutkimuksen mukaan opettajuuden kehittymistä, koska liikkujatyyppi ohjaa liikuntaan motivoitumista. Hyvä opettajuus rakentuu omien lähtökohtien tunnistamisesta, oppimistarpeiden tunnustamisesta ja opettajankoulutuksesta saadusta persoonallisen kasvun tuesta. ”Hyvä opettaja saa sinut tuntemaan, että olet tärkeä ja oppivainen.”

Väittelijä toteaa lektiossaan: ”Tyyppi ohjaa sitä, miten paljon ja millaisia liikunnanopintoja opiskelija valitsee sekä mihin asioihin opiskelija kiinnittää huomiota opinnoissaan. Myös suoritettujen opintojen määrä vaikuttaa, millaiseksi opiskelija mieltää koulun liikuntakasvatuksen. Liikuntaan erikoistuminen eli liikunnan sivuaineopintojen (25 op) suorittaminen lisää huomattavasti opiskelijan liikuntakulttuurista, -pedagogista ja eettistä tietoisuutta sekä vahvistaa liikunnanopettajan identiteettiä.”

Tutkimuksen toinen osa muodostuu seitsemästä haastattelusta, jotka on tehty viisi vuotta opintojen alkamisen jälkeen. Haastattelujen tavoite oli selvittää, miten opiskelijat kokivat luokanopettajaopintonsa ja millaisena he näkivät opettajuutensa opintojen loppuvaiheessa tai työuran alussa. Narratiivisen analyysin kautta Kari päätyy kolmenlaisen opettajuuden erottamiseen: Johtaja-, Asiantuntija- ja Vuorovaikutteinen opettaja. Näitä toisistaan erottavat suhde oppilaisiin, tietoon ja oppimiseen.

Vastaväittäjä Riitta Asantin (Turun yliopisto) mukaan Jaana Karin työssä on kiinnostava, uudenlainen näkökulma opettajuuden tutkimukseen. Siinä tutkitaan poikkitieteellisesti ja narratiivisesti liikuntapedagogista ja kasvatustieteellistä teemaa. Väitöskirjan rakennetta Asanti piti tieteellisen kirjoittamisen traditioita haastavana ja nosti arviossaan esille myös Karin väitöstutkimuksen kantaaottavuuden.

Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48692/978-951-39-6523-5_vaitos20160212.pdf?sequence=1

Viimeksi päivitetty: 29.2.2016