Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöohjeet

Teknisiä ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen löytyy esim. Helsingin yliopiston geologian ja maantieteen laitoksen graduoppaasta sekä teknillisen tiedekunnan opinnäytetyöohjeesta.

Kandidaatin tutkielma (LUK) ja kandidaatintyö (TkK)

Sisältöön liittyviä ohjeita antaa työn ohjaaja. Kandidaatintyön ohjaajana voi toimia omaopettaja tai muu FM- tai DI-tutkinnon suorittanut henkilö. Työn laajuus on 8 op, mikä vastaa noin 5 työviikon työpanosta. Työ voi olla kirjallisuusselvitys tai myös kokeellisen osuuden sisältävä selvitys- tai projektityö.

Pro Gradu ja Diplomityö

Diplomityö on ylemmän tutkinnon opinnäytetyö, joka perinteisesti tehdään projektina työsuhteessa. Työn laajuus on 30 opintopistettä, mikä käytännössä tarkoittaa noin puolen vuoden projektia. Diplomityöntekijän tukena projektissa toimii työn valvoja (professori tai tohtori yliopistolta) ja muita ohjaajia (tarkastamiseen osallistuvien oltava ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita).

Työn aihe voi löytyä kesätyöpaikasta, työpaikkailmoituksesta tai kyselemällä isommasta projektista. Töitä kannattaa etsiä käyttämällä jo olemassa olevia suhteita, avoimilla hakemuksilla ja kyselemällä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien tai  tutkimusryhmien henkilökunnalta. Yleensä työstä maksetaan palkkaa tai sen tekemiseen myönnetään apuraha.

Aiheen löydyttyä, työn alkuvaiheessa, pidetään diplomityöprojektin aloituspalaveri. Aloituspalaverin jälkeen opiskelija täyttää diplomityöhakemuksen, josta tietoja viedään valmistumista varten jo työn alkuvaiheessa Oodiin.

Tarkemmin diplomityöprojektista voi lukea diplomityöohjeesta ja kirjoittamisen tueksi on myös opinnäytetyöpohja.

Kypsyysnäyte

Kandidaatin tutkintoa varten suoritettavan kirjallisen kypsyysnäytteen tulee osoittaa opiskelijan kykyä kirjoittaa tieteellistä tekstiä hyvällä äidinkielellä. Kypsyysnäytteestä sovitaan työn ohjaajan kanssa. Kypsyysnäytteen pituus on käsin kirjoitettuna noin yksi konseptiarkki (neljä sivua, noin 500 sanaa). Kirjoitelma on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.

Mikäli opiskelija on kandidaatintutkinnossaan (tai ammattikorkeakoulututkinnossa tai maisterintutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut suomen tai ruotsin kielen hallinnan, kypsyysnäytteeksi filosofian maisterin tutkintoon hyväksytään pro gradu -tutkielmasta tehty tiivistelmä käyttäen sitä varten laadittua erillistä lomaketta. Tällöin kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa enää suomen tai ruotsin kielen taitoa, mutta kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte hyväksytään samassa yhteydessä pro gradu- tutkielman kanssa. Diplomi-insinöörin tutkintoa varten kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte kuten kandidaatin tutkintoonkin, mutta ylemmän tutkinnon kypsyysnäytteellä ei tarvitse enää osoittaa suomen- tai ruotsinkielen taitoa.

Tiivistelmä opinnäytetyöstä pro gradua varten: RTF, in English RTF

Ohjaajalle

Ohjaaja kirjoittaa kandidaatin tutkielmasta/kandidaatintyöstä lausunnon, joka liitetään tutkintotodistukseen.

  • Lausunto LuK-tutkielmasta RTF
  • Lausunto kypsyysnäytteen tarkastamisesta RTF
  • Esitys pro gradu -tutkielman tarkastajiksi: RTF
  • Pro gradu -tutkielman ja kypsyysnäytteen arvostelulomake: RTF, in English RTF

Ohjaajalle ja opiskelijalle

  • Pro gradu -tutkielman arvosteluperusteet: PDF

Tiedonhakuoppaat

Kirjasto on tehnyt tiedonhakuun geotieteiden haku-oppaan.

Opinnäytetöiden julkaiseminen

Kaikki opinnäytetyöt ovat julkisia. Opinnäytteet julkaistaan lataamalla ne ennen töiden arviointia Laturiin, jonka kautta tarkastajat saavat ne arvioitavaksi. Omalla päätöksellään opiskelija voi myös laittaa opinnäytetyön Urkund-analyysiin eli plagiointianalyysiin (suositellaan). On huomattava, että opinnäytteiden julkaiseminen tekee niistä julkaisuja, joissa tekijänoikeudet pitää ottaa huomioon. Ohjeet tekijänoikeuksista koskien opinnäytetöissä julkaistavaa materiaalia löytyvät linkistä Tekijänoikeudet.

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016