Nais- ja sukupuolentutkimuksen perus- ja aineopinnot (25op + 35op)

Nais- ja sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen, perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Naistutkimuksen perustehtävä on sukupuolisensitiivisen, -tietoisen ja -kriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Oppiaineen lähtökohtana on ollut naisten historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen aseman tutkiminen ja opiskelu, mutta vähitellen kysymyksenasettelut ovat laajentuneet, mikä näkyy myös oppiaineen nimessä: Naistutkimus -nimestä on siirrytty nimeen Nais- ja sukupuolentutkimus. Asioiden tarkastelussa pyritään intersektionaa-lisuuteen, eli ottamaan huomioon esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, luokan, iän, vammaisuuden ja muiden tekijöiden moninainen saman- ja eriaikainen merkityksellistyminen ihmisten arjessa.

Nais- ja sukupuolentutkimus tekee yhteistyötä niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pääasiassa pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla projekteja ja projektikumppanuuksia maailmanlaajuisesti.
 

Hakeminen

Nais- ja sukupuolentutkimus sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Opiskelun voi aloittaa ilmoittautumalla opintojaksoille.
 

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Vappu Sunnari.
 

Lisätietoa opinnoista

Nais- ja sukupuolentutkimuksen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta sekä Nais- ja sukupuolentutkimuksen nettisivuilta
http://www.oulu.fi/naistutkimus/.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 30.1.2014