Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Ammatilliset opinnot ovat varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon pakollinen sivuaine.

Jatkossa ko. opintoja pääsevät suorittamaan myös muutamat toisen koulutuksen opiskelijoista.

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot -sivuaineena sopii sellaiselle luokanopettajaopiskelijalle, joka haluaa pätevöityä myös varhaiskasvattajan työhön.

Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia lastentarhanopettajan tehtävissä pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisena asiantuntijana vuorovaikutuksessa lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön
  • osaa soveltaa teoreettista tietämystään käytännön pedagogiikassa sekä oman ja työyhteisönsä varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä.
  • osaa havainnoida ja tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet ja ottaa ne suunnittelun ja toiminnan lähtökohdiksi lapsen oppimisprosessin tukemisessa ja sen arvioinnissa.
  • osaa integroida sisältöjä mielekkäiksi oppimiskokonaisuuksiksi.
  • osaa arvioida varhaiskasvatusta laajasti kestävän kehityksen näkökulmasta huomioiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet.
  • tunnistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aseman ja niihin liittyvät haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opinnot jakautuvat jaksoihin oppimisen pedagogiikka, varhaiskasvatuksen pedagogiset sisältöopinnot ja ohjattu opetusharjoittelu.

Hakeminen

Hakukelpoisuus

  • Opiskelijalla on hakulukukautena ensisijainen opinto-oikeus luokanopettajakoulutukseen. (Muiden koulutusten osalta hakukriteerit määritellään lähivuosina.)
  • Opiskelija on aloittanut opintonsa vuonna 2013 tai sen jälkeen.
  • Opiskelijalla saa olla enintään yksi tiedekunnan tarjoama sivuaine ennestään.

Opiskelijoita valitaan korkeintaan 5/koulutusohjelma. Mikäli hakuehdot täyttäviä opiskelijoita ei löydy viittä, voidaan paikat jättää täyttämättä.

Myönnetty opintokokonaisuus on suoritettava osana KM-tutkintoa.

Opinnot on aloitettava hakua seuranneena lukuvuotena. Opinnot kestävät 2 vuotta.

Hakuun sisältyy ensimmäinen ja toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa sivuainetta haetaan sivuainehaun yhteydessä ja toimitetaan suunnitelma KK-tutkinnon loppuunsaattamiseksi. Toisessa vaiheessa järjestetään tarvittaessa soveltuvuuskoe.

Tämän sivuston tiedot ovat suuntaa antavia. Yksityiskohtaiset hakutiedot saat vuosittain sivuainehaun yhteydessä ja ne voivat poiketa edellä esitetyistä. Vuosittaiset ohjeistukset hakuun liittyen löydät sivuaineopintojen sivulta.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Hennariikka Valppu-Paaso tai Minna Sainio. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Pirjo Suvilehto

Lisätietoa opinnoista

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin löytyy tarkemmat kurssikuvaukset Weboodista Kasvatustieteiden tiedekunnan Varhaiskasvatuksen koulutuksen opinto-oppaasta.

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 22.6.2015