oulun.yliopisto(at)oulu.fi
puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
 LAATUTYÖ

Infrastruktuurin hankinta, ylläpito, (yhteis)käyttö ja tuki

 

Yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2009–2012 on asetettu tavoitteeksi tutkimuksen infrastruktuurien kehittäminen hankkimalla korkeatasoisia tutkimuslaitteistoja, aineistokokoelmia ja tietokantoja. Vuosittain päivitettävän infrastruktuuriohjelman valmistamisesta vastaa yliopiston tutkimusneuvosto. Yliopistolla on olemassa infrastruktuuriohjelma (38) jota tutkimusneuvosto päivittää. 


Yliopisto osoittaa perusrahoitusta infrastruktuurin hankintoihin.  Tutkimusneuvosto osoittaa rahoituksen hakemusten perusteella tiedekunnille ja painoalaorganisaatioille.  Yksiköillä on oltava olemassa omat pitkän aikavälin infrastruktuurin hankinta- ja ylläpitosuunnitelmat.


Yliopiston hallitus hyväksyi vuonna 2004 yliopiston toimitilastrategian. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin opetusministeriön ohjeen perusteella vuonna 2006. Vuonna 2009 toimitilastrategia päivitettiin vuosille 2010-2014 ja samalla toimitilastrategian nimi muutettiin tilapolitiikaksi. Tilapolitiikan tavoitteena on pitkäjänteinen kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöjen arvon säilyminen, sekä että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät, viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat.


Yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelmassa vuosille 2008–2009 määritellään tutkimuksen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käytön kehittämistehtävät ja niiden tavoitetila vuoteen 2012 saakka. (40) Opintohallinnon tietojärjestelmäpalvelu vastaa tieto- ja viestintätekniikan käytön koordinoinnista ja kehittämisestä Oulun yliopistossa yhteistyössä eri tahojen mm. tietohallinnon kanssa. Vuoteen 2010 asti tehtävää hoiti Campus Futurus.


Hankintojen ohjeistamisesta ja kilpailutuksesta vastaa keskitetysti yliopiston tilapalvelut. Yksiköiden hankintoja varten on yksiköiden nimettävä yhdyshenkilö joka tiedottaa tilapalveluille yksikön hankinnoista. Laitteiden ja muun infrastruktuurin hankkimisessa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista, muita ohjaavia säädöksiä ja ohjeita, jotka on otettu huomioon yliopiston hankintaohjeessa (41).

 

 

Päivitetty 14.3.2011