oulun.yliopisto(at)oulu.fi
puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
 LAATUTYÖ

Toiminnan kehittämisen malli > Tutkimuksen laadunvarmistus >Tutkimuksen arviointi ja kehittäminen

Tutkimuksen arviointi ja kehittäminen

 

 Yliopiston yksiköiden tutkimuksen itsearvioinnit on aloitettu kattavasti vuonna 2006, jolloin toteutettiin vuoden 2007 kansainväliseen tutkimuksen kokonaisarviointiin valmentava arviointikierros. Tutkimuksen itsearviointilomaketta testattiin laatutyön pilottilaitosten kanssa. Kansainvälisen kokonaisarvioinnin yhteydessä yksiköt tekivät toiminnastaan SWOT-analyysin.


Yliopiston 1.1.2010 voimaan astuneen johtosäännön mukaan tiedekunnissa toimii sekä tutkimus- että koulutustoimikunta ja tiedekuntien yksiköihin voidaan perustaa monijäsenisiä toimielimiä tiedekuntaneuvoston päätöksellä ottaen huomioon hallituksen mahdollisesti antamat lisämääräykset. Tutkimuksen arviointia ja kehittämistä varten yksiköihin on perustettu tutkimuksen edistämistyöryhmät (TETR). Yhteistyöelinten kokonaisuutta on kuvattu kuviossa 6. (64)

Yhteistyöelimet eri tasoilla voivat tehdä päätöksentekoelimille esityksiä.  Toiminnan arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuus ja yliopiston viralliset päätöksentekoelimet on esitelty luvussa Laatujärjestelmä, toiminnanohjaus ja johtaminen ja niiden yksityiskohtaiset vastuut yliopiston johtosäännössä.  


Tutkimuksen arvioinnissa ja kehittämisessä on kolme tasoa (kuvio 8): 1) arviointi ja kehittäminen yksiköissä ja tiedekunnissa, 2) arviointi ja kehittäminen yliopiston tasolla ja 3) määräajoin tai tarvittaessa toteutettavat ulkoiset arvioinnit tai auditoinnit. Ulkoiset arvioinnit voivat koskea koko yliopistoa, tiedekuntaa, yksikköä tai yksittäistä koulutusohjelmaa.


Kuvio 8. Tutkimuksen arvioinnin ja kehittämisen käytäntöjä toiminnan eri tasoilla.


Vuodesta 2010 alkaen noudatettava toiminnanohjausjärjestelmä on kuvattu luvussa Laatujärjestelmä, toiminnanohjaus ja johtaminen.

 
Tutkimuksen arviointi ja kehittäminen yksiköissä ja tiedekunnissa

Tutkimuksen arvioinnin ja kehittämisen kannalta keskeisimmät toimijat, tehtävät ja vastuut yksiköissä ja tiedekunnissa on kuvattu taulukossa 1. Yliopiston yksiköt esittävät omissa laatukäsikirjoissa yksikkökohtaiset tarkennukset tehtäviin ja vastuisiin. Yksikkötasolla mainittuja tehtäviä voidaan hoitaa myös tiedekuntatasolla, mikäli tiedekunta niin päättää.


 
Toiminnan seuraaminen ja itsearviointi


Yksiköiden tutkimuksen itsearviointi perustuu toiminnan ja tuloksen tunnuslukuihin. Vuosittaista arviointitietoa käsitellään yliopiston johdon kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa tulosneuvotteluohjeiden mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelmien vuoden 2010 määrälliset tavoitteet ja indikaattorit (tunnusluvut)  kuvataan laatukäsikirjan liitteessä 3. Taloussuunnitelman mukainen osavuosiraportointi sisältää myös tutkimusta ja innovaatiotoimintaa koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumistarkastelun.  
Yksikön tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR) vastaa tutkimuksen itsearviointiraportin laatimisesta yliopiston ohjeiden mukaisesti. Itsearviointiraportti toimii yksikön oman toiminnan kehittämisen työkaluna sekä auttaa yksikköä, tiedekuntaa ja yliopistoa tohtorintutkintojen ennakoinnissa ja tutkimuksen kehittämis- ja tukitoimien kohdistamisessa. Itsearvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset sisällytetään edelliseltä vuodelta laadittuun osavuosiraporttiin ja toimenpidetarpeet otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelussa


Tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR)


Tutkimuksen laadunvarmistusta varten yksikössä on tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR) tai muu vastuullinen yhteistyöelin, joka koordinoi ja kehittää yksikön tutkimusta ja sen tukitoimia. Ryhmän jäsenet edustavat professorikuntaa, mahdollisia muita tutkimusryhmien johtajia, tutkijatohtoreita ja väitöskirjaansa valmistelevia nuorempia tohtoreita. Ryhmä voidaan organisoida vapaasti yksikön/tiedekunnan koosta ja organisoitumisesta riippuen. Jos yksikössä on useita tutkimussuuntia, tulee TETR:ssä olla näiden tasapuolinen edustus. Erityisesti pienissä yksiköissä myös TETR:n ja OKTR:n yhdistäminen on mahdollista. Yksikössä määritellään TETR:n organisointi, tehtävät ja menettelytavat yksikön oman organisoitumisen ja toiminnan mukaisesti.

Missä mennään -tilaisuus


Yksiköiden edellytetään seuraavan toiminnasta ja tuloksesta kertovia tunnuslukuja. Suositus on, että tietoja käsitellään yhteisesti vuosittain. järjestettävässä Missä mennään -arviointitilaisuudessa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa . Tilaisuudessa tarkastellaan myös yksikön tutkimuksen itsearvioinnin tuloksia sekä arvioidaan toiminnan onnistumista ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Missä mennään -tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti yksikön henkilökunnalle ja opiskelijoille, mutta sinne voidaan kutsua myös sidosryhmien edustajia.

Taulukko 1. Tutkimuksen arvioinnin ja kehittämisen kannalta keskeisimmät toimijat, tehtävät ja vastuut yksiköissä ja tiedekunnissa.


Vastuullinen toimija

Tehtävät

YKSIKÖN TASO

Tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR)

Yksiköt määrittelevät TETR:n organisoinnin, tehtävät ja menettelytavat omista lähtökohdistaan. Tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Tutkimuksen strategian valmistelu ja seuraaminen määräajoin.
 • Ydintoimintojen itsearviointiraportin tuottaminen
  tutkimuksen osalta.
 • Kehittämismäärärahojen hakeminen ja kohdentaminen.
 • Toiminnanohjauksen asiakirjojen valmistelu.
 • Vuosittainen Missä mennään -tilaisuus yhteistyössä opetuksen kehittämisryhmän kanssa.
 • Esitykset laitosneuvostolle/tiedekunnan tutkimustoimikunnalle tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvistä
  palkitsemisista.
 • Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja niiden levittäminen.
 • Tutkijoiden rekrytointiin ja tutkimuslaiteinvestointeihin liittyvät esitykset ja linjanvedot.
 • Tutkijoiden koulutustarpeen kartoitus, koulutuksen ideointi, tilaaminen ja/tai järjestäminen
 • Tutkijan urakehitystä tukevan toiminnan organisointi.
 • Aloitteiden tekeminen laitosneuvostolle, tiedekunnan tutkimustoimikunnalle tai tiedekuntaneuvostolle.
 • Erilaisten tutkimuksen kehittämistilaisuuksien järjestäminen.
 • Muut yksikkökohtaiset tehtävät.

Laitosjohtaja

 • Laitoksen tutkimustoiminnan johtaminen.
 • Laitoksen tutkimusresursseista ja infrastruktuurin
  ajanmukaisuudesta vastaaminen.
 • Laitoksen toiminnan tunnuslukujen seuraaminen ja arviointi.
 • Muut laitosjohtajan tehtävät on esitetty hallintojohtosäännössä.

Laitosneuvosto

 • Laitoksen toiminnan vaikuttavuuden,
  tuloksellisuuden ja taloudellisuuden arviointi.
 • Laitoksen tutkimustoiminnan kehittäminen.
 • TETR:n tekemien esitysten käsitteleminen/hyväksyminen.
 • Muut laitosneuvoston tehtävät on esitetty hallintojohtosäännössä.

TIEDEKUNNAN TASO

Tiedekunnan tutkimustoimikunta

Tiedekunnan tutkimustoimikunnan (4),
tehtävänä on:

 • Tutkimusyhteistyön edistäminen tiedekunnan sisällä.
 • Tiedekunnan tutkimuksen kehittämisen koordinointi, seuraaminen ja arviointi.
 • TETR:ien tekemien aloitteiden käsittely
 • Tutkimuksen kehittämiseen liittyvien aloitteiden tekeminen
  tiedekuntaneuvostolle ja tutkimusneuvostolle.

Tutkimuksesta vastaava varadekaani

 • Tiedekunnan tutkimustoimikunnan johtaminen.
 • Tutkimuksen kehittämistoimenpiteiden valmistelu.
 • Tiedekunnan toiminnan tunnuslukujen seuraaminen.

Dekaani

 • Tiedekunnan tutkimustoiminnan johtaminen.
 • Tiedekunnan tulosneuvottelujen johtaminen.
 • Tulosneuvottelujen käyminen rehtorin kanssa.
 • Tiedekunnan toiminnan tunnuslukujen seuraaminen.
 • Muut dekaanin tehtävät on esitetty hallintojohtosäännössä.

Tiedekuntaneuvosto

 • Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen kehittäminen.
 • Tiedekunnan toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja
  taloudellisuuden seuraaminen ja arviointi.
 • Tiedekunnan sisäisen rahanjaon periaatteista päättäminen.
 • Muut tiedekuntaneuvoston tehtävät on esitetty
  hallintojohtosäännössä.
Tutkimuksen arviointi ja kehittäminen yliopiston tasolla

 

Tutkimuksen arvioinnin ja kehittämisen kannalta keskeisimmät toimijat, tehtävät ja vastuut yliopiston tasolla on kuvattu taulukossa 2.


 
Toiminnan seuraaminen


Yliopisto seuraa tutkimustehtävässä onnistumista indikaattoreiden avulla. Toiminta- ja taloussuunnitelmien vuoden 2010 määrälliset tavoitteet ja indikaattorit (tunnusluvut) löytyvät Laatukäsikirjan liitteestä 4. Vuosittaista arviointitietoa käsitellään yliopiston johdon kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa. Yliopiston hallitus seuraa toiminnassa onnistumista vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä henkilöstökertomuksen avulla. Toiminnanohjauksen kokonaisuus ja tulosneuvottelukäytäntöjen yksityiskohdat kuvataan luvussa Laatujärjestelmä, toiminnanohjaus ja johtaminen.


 
Yliopistotason arvioinnit ja palkitseminen


Yliopisto toteuttaa sisäisiä arviointeja yhteistyö- tai päätöksentekoelinten linjausten ja päätösten mukaisesti. Nämä arvioinnit voivat koskea yksittäistä laitosta, tiedekuntaa, koulutusohjelmaa, tutkimushanketta, tms. ydintoimintoihin liittyvää tehtäväkokonaisuutta tai tutkimus- tai kehittämishankkeiden rahoittamista. Lisäksi ulkoisiin auditointeihin valmistaudutaan sisäisellä auditoinnilla noin puoli vuotta ennen ulkoista auditointia. Sisäisissä arvioinneissa ja auditoinneissa havaitut hyvät käytännöt julkaistaan laatutyön www-sivuilla. Yliopistotason yhteistyöelimet, tutkimus- ja koulutusneuvostot, järjestävät työpaja-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia arvioinneissa ja auditoinneissa havaittujen hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja omaksumiseksi.


Tutkimuksen kehittämisessä merkittävässä osassa on kuuden vuoden välein kunkin alan kansainvälisen tiedeyhteisön avulla toteutettava tutkimuksen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise, RAE). Kokonaisarvioinnin havaintojen käsittely ja niihin liittyvät sisäiset kehittämistoimet on kuvattu luvussa 5.11.3.


Yliopisto palkitsee vuosittain yliopiston avajaisten yhteydessä ansioituneen tutkijan ja erityisen hyvän väitöskirjan, joiden valinnan suorittaa rehtoraatti tutkimusneuvoston käsittelemien yksiköiden esitysten pohjalta. 


Taulukko 2. Tutkimuksen arvioinnin ja kehittämisen kannalta keskeisimmät toimijat, tehtävät ja vastuut yliopiston tasolla.


Vastuullinen toimija

Tehtävät

YLIOPISTON TASO

Tutkimusneuvosto

 • Yliopiston tieteellisen tutkimuksen strategisena asiantuntijaelimenä toimiminen hallituksen tukena.
 • Tutkimustoiminnan sisäisten ja ulkoisten arviointien organisointi.
 • Ehdotuksien tekeminen tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen.
  kehittämisestä ja tukitoimista.
 • Ulkoisten arviointien johtoryhmänä toimiminen.
 • Tutkimustoiminnan tunnuslukujen seuraaminen ja arviointi.

Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtaja

 • Tiedepolitiikkaan liittyvän päätöksenteon valmistelu.
 • Kehittämistoimenpiteiden esittely yliopiston hallitukselle.
 • Tutkimusneuvoston toiminnan koordinointi.

Tutkimusrehtori

 • Yliopiston tiedepolitiikan johtaminen.
 • Tutkimusneuvoston puheenjohtajana toimiminen.
 • Yliopiston strategian tutkimuksen toimenpideohjelman toteuttaminen ja toteutumisen seuraaminen sekä raportointi hallitukselle.
 • Tutkimustoiminnan tunnuslukujen seuraaminen ja arviointi.

Yliopiston rehtori

 • Yliopiston toiminnan johtaminen.
 • Tutkimuksen yleisen kehittämisen sekä yliopiston strategisen
  suunnittelun ja toiminnan johtaminen.
 • Tulosneuvotteluiden käyminen yliopiston tulosyksiköiden kanssa.
 • Muut rehtorin tehtävät on esitetty hallintojohtosäännössä.

Yliopiston hallitus

 • Yliopiston tutkimustoiminnan kehittämiseen liittyvä päätöksenteko.
 • Tutkimuksen ulkoisista arvioinneista päättäminen.
 • Yliopiston rahanjaon periaatteista päättäminen.
 • Toiminnan tunnuslukujen seuraaminen.
 • Muut hallituksen tehtävät on esitetty hallintojohtosäännössä.

TUKIPALVELUT

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 

 • Tutkimuksen laadun arvioinnin ja kehittämisen seuraaminen
  ja käytäntöjen toimivuuden arviointi.
 • Tarvittavan koulutuksen ja opastuksen järjestäminen tutkimuksen kehittämiseksi.
 • Ulkoisten arviointien toteutuksen organisointi.

Talouspalvelut

 • Tutkimukseen liittyvien taloudellisten tunnuslukujen seuraaminen ja arviointi.

Henkilöstöpalvelut

 • Henkilöstöpolitiikan arviointi ja kehittäminen.
 
Yliopiston ulkoiset arvioinnit

Ulkoisten arviointien (70) tavoitteena on mitata tutkimuksen laatua Oulun yliopistossa ja siten antaa välineitä sen parantamiseksi. Välillisenä tavoitteena on pyrkiä kohottamaan tutkimuksen arvostusta yliopiston sisällä ja nostaa yliopiston profiilia kansainvälisenä tiedeyliopistona.


Oulun yliopistossa on tehty kaikkia ydintoimintoja koskevat kokonaisarvioinnit vuosina 1992 ja 1998. Tutkimuksen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise, RAE) on tehty vuonna 2007 ja hallitus on päättänyt toteuttaa sen jatkossa joka kuudes vuosi. Tällöin kaikki yksiköt tekevät arviointineuvoston ohjeen mukaisen arviointiraportin. Arviointi mahdollistaa yksiköissä tapahtuvan tutkimuksen kansainvälisen laatuvertailun kuuden vuoden välein.


Tutkimusneuvosto toimii ulkoisen arvioinnin johtoryhmänä, joka koordinoi suunnittelua ja toteutusta. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut vastaa virkamiesvalmistelusta ja esittelee asiat hallitukselle ja rehtorille sekä palkkaa tarvittaessa työntekijän tai työntekijöitä arvioinnin organisointia varten. Lisäksi jokaiseen yksikköön nimetään tutkimuksen kokonaisarvioinnista vastaava henkilö.


Kunkin tieteenalan huippua edustava kansainvälinen paneeli arvioi yksiköiden tutkimuksen laadukkuutta. Arvioinneissa ovat olennaisessa osassa yksiköiden omat tutkimusstrategiat. Arviointikriteereinä käytetään yleisesti käytettyjä tiedeindikaattoreita, erityisesti julkaisutietoja. Arvioitsijoiden antama palaute käydään läpi toiminnan joka tasolla ja yksiköiden edellytetään laativan suunnitelmat raporteissa ilmenneiden heikkouksien korjaamiseen. Koko yliopistoa koskevat kehittämiskohteet valitaan tutkimuksesta vastaavan vararehtorin johtaman tutkimusneuvoston johdolla. Rahoitusta suuntaamalla yliopisto tukee parhaiten menestyneiden yksiköiden edelleen kehittämistä, mutta myös tukee havaittujen tutkimuksen kehittämishankkeiden toimeenpanoa. Yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa seurataan ja arvioidaan johtopäätösten huomioon ottamista ja kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa yksiköissä.


Ulkoisia arviointeja ovat myös muun muassa Suomen Akatemian järjestämät tieteenalakohtaiset  tutkimuksen arvioinnit, joiden tuloksia yliopisto käyttää myös hyväkseen.


Yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) suunnitelman mukaisesti kuuden vuoden välein. Auditointi koskee kaikkia toimintoja ja se toteutetaan auditointikäsikirjan mukaisesti. Viimeisin auditointi suoritettiin syksyllä 2009 ja se on voimassa 24.3.2010-24.3.2016 (72). 

 

 

 

Päivitetty 14.3.2011