Dosentuurin hakuohje

Dosentuurin hakijalle / asiantuntijalle

Haettaessa dosentuuria Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia ohjeita ja tiedekunnalle on toimitettava seuraavat asiakirjat sähköisessä muodossa:

 1. Tiedekunnalle osoitettu hakemus, josta käy ilmi haetun dosentuurin ala. Hakijan tulee hakemuksessaan perustella, miksi dosentuuria haetaan. Hake­muksessa ehdotetaan myös opetusnäytteen aihe. Opetusnäytteen tulee olla perusopetukseen soveltuva. Opetusnäytteen kesto on 15 minuuttia. Muiden muistiinpanojen kuin lyhyen jäsentelyn käyttö ei ole sallittua. Muistitikulle tallennettu diaesitys on suositeltava.
 2. Ansioluettelo
 3. Julkaisuluettelo ja sen mukaiset julkaisut
  Koska dosentin arvo on ensisijaisesti akateeminen, hakijan pätevyyttä arvosteltaessa kiinnitetään päähuomio tieteellisen julkaisutoiminnan laatuun ja laa­juuteen. Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan myös kyky itsenäiseen tutkimustyöhön. Päätöksen hakijan pätevyydestä tekee dekaani. Tämän vuoksi on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus perehtyä hakijan tieteellisiin ansioihin eikä tehdä ratkaisua pelkästään asiantuntijalausuntojen perusteella. Tästä syystä tiedekunta edellyttää, että hakija ryhmittelee julkaisunsa seuraavasti:
 4. I. Tieteelliset alkuperäisjulkaisut a) kansainvälisissä sarjoissa ja b) kotimaisissa sarjoissa, maininta erikseen väitöskirjasta ja sen osajulkaisuista (vähimmäislukumäärä 20 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua, joista vähintään 10:ssä hakija on 1., 2. tai viimeisenä kirjoittajana)

  II. Tieteelliset yleiskatsaukset, kuten kohdassa I

III. Käsikirjoitukset

IV. Muut julkaisut, tämän voi tarvittaessa jakaa alaryhmiin
V. Kongressiabstraktit ja vastaavat

Tieteelliseksi alkuperäisartikkeliksi voidaan katsoa vain kirjoitus, jonka oleellisena sisältönä on muihin artikkeleihin sisältymättömiä tutkimustuloksia, ja joka on julkaistu tieteellisessä aikakauslehdessä. Vielä ilmestymättömien artikkeleiden (käsikirjoitukset) yhteyteen lisätään tilanteen mukaan maininnat: ”painossa” tai ”hyväksytty julkaistavaksi”. Julkaisuluettelon laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kronologi­sessa järjestyksessä ns. Vancouver-järjestelmää (esim. Wilson D H, Thyson W T. artikkelin nimi. Am J Clin Patol 1997; 29:762-770).

 1. Tieteellisen tuotannon tason arvioimisessa apuna käytetään mm. julkaisufoorumien IF-arvoja (ISI Web of knowledge tms.). Tiedekunta pyytää hakijaa merkitsemään kunkin julkaisun perään lehden viimeisen saatavissa olevan IF-arvon.
 2. Hakijan vapaamuotoinen korkeintaan 1-2 sivun pituinen arviointi tieteellisestä panoksestaan ja tulevan tutkimuksensa keskeisistä suuntaviivoista mukaan lukien toiminta tieteellisen tutkimustyön ohjaajana. Jos ne eivät käy ilmi ansioluettelosta, edelleen tässä yhteydessä voi esittää ulkomaisen jatkokoulutuksen, osallistumiset kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin ja niissä pidetyt esitelmät sekä saadut apurahat. Hakija voi esittää myös analyysin siitä, kuinka usein hänen töihinsä on viitattu kirjallisuudessa.
 3. Hakijan opetusportfolio liitetään mukaan hakemukseen. Siinä hakija esittää selostuksen ope­tuksellisista ansioistaan ja opetuksen kehittämissuunnitelmansa.
 4. Kliinisillä aloilla hakijalta vaaditaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkin­non jälkeen kahden vuoden palvelu kyseisen alan seniorilääkärin tai erikoisham­maslääkärin tehtävissä. Hakijan eritelty laskelma palvelun täyttymisestä liite­tään hakemukseen.
 5. Asianomaisen oppiaineen vastuuhenkilön arvio hakijan julkaisujen määrän ja laadun riittävyydestä dosentuuriin, ehdotus asiantuntijoiksi sekä perustelut sille, miksi hakijalle tulisi myöntää dosentin arvo ja mitä arvoa tästä on oppiaineelle.

10. Hakijan tulee sitoutua dosentin arvon saatuaan osallistumaan tiedekunnassa annettavaan opetukseen.

11. Tiedekunnan nimeämä dosenttitoimikunta valmistelee dosentuurihakemuk­set dekaanin päätöstä varten.               

Yhteyshenkilö Anne Vainionpää, p. 0294 48 5443 ja 040 566 25 94
e-mail anne.vainionpaa(at)oulu.fi                                        

Viimeksi päivitetty: 20.11.2017