Kasvatustieteen opinnäytetöiden ohjaus

Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit -tutkimusryhmä

Johtaja: Professori (sosiologia) Vesa Puuronen
Muut tutkimusryhmän jäsenet:
Yliopistonlehtori, KT Anu Alanko
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava, KM, Henna Huttu
Väitöskirjatutkija, KM, Marjo Laitala
Muita sivuvastuisia ohjaajia tarpeen mukaan

1. Väitöskirjat ja gradut

Ryhmään otetaan mukaan kasvatussosiologisesti tai yleensä yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneita

HUOM! Ryhmään otetaan uusia ohjattavia syksyllä 2017


a) kasvatustieteen kandintyön ja pro gradu -tutkielman tekijöitä ja
b) jatko-opiskelijoita tavoitteenaan KL:n, KT:n tai FT:n tutkinnot
.

Tutkimusaiheet voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

a) koulutusjärjestelmiä ja -instituutioita ja kasvatusta osana yhteiskuntaa,
c) lasten ja nuorten asemaa, osallisuutta ja kansalaisuutta;
d) monikulttuurisuutta ja rasismia,
e) ympäristökasvatusta ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta,
e) terveyttä ja hyvinvointia sekä
d) yleensä koulutusta ja kasvatusta niin globaalien kuin lokaalienkin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten näkökulmista.

Jos haluat liittyä tähän ryhmään ja osallistua seminaarityöskentelyyn, ota yhteyttä Vesa Puuroseen tai Anu Alankoon.

Ryhmän puitteissa on valmistunut runsaasti kasvatustieteen pro gradu -tutkielmia.

2. Kandintyöt

HUOM! Ryhmään otetaan uusia ohjattavia syksyllä 2017

KANDIRYHMÄÄN voi voi ilmoittautua WebOodissa tunnuksella 411010A-02  ja nimellä S12 b) Kandidaattiseminaari, Anu Alanko.
TARKEMPI OHJELMA LÖYTYY OPTIMASTA.
Kandiryhmän teemat: lapsuus ja nuoruus, kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä:
- lasten osallisuus formaaleissa ja informaaleissa kasvatusympäristöissä
- demokratiakasvatus ja lasten kansalaisuus
- lasten toimijuus
- perhe ja vanhemmuus
- kasvatuksen/koulutuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet (esim. piilo-opetussuunnitelma, koulutuspoliittiset kysymykset)
- kasvatusyhteistyö, erityisesti kodin ja koulun välinen yhteistyö
- koulutus ja kasvatus globaalien ja lokaalien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten näkökulmista
- koulutusjärjestelmät ja -instituutiot ja kasvatus osana yhteiskuntaa.

 

****************************

PS. Sosiologian laudatur tutkielmat vuoteen 1996 saakka

Viimeksi päivitetty: 2.1.2017