More

Hakulomake

Sosiologian perusopinnot (25 op)

Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Pentti Luoma

414067P Sosiologian peruskurssi

Laajuus    5 op
Ajoitus    Syyslukukausi
Osaamistavoite    Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin, pystyy erottamaan toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia sekä osaa käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.
Sisältö    Opintojaksolla luodaan yleiskuva sosiologiasta omaleimaisena, kriittisenä ja kehittyvänä perusyhteiskuntatieteenä. Esillä ovat sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset ja niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen. Painoa annetaan myös keskustelulle yhteiskuntatieteellisen tiedon luonteesta ja sosiologian paikasta tieteenalajärjestelmässä.
Toteutustavat    Luennot (24 t) ja valinnainen kirjallisuus
Kohderyhmä    Sosiologian perusopintojen opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin    Sosiologian opinnot aloittava opintojakso, pakollinen aineopintoihin siirtyville
Oppimateriaali    Valinnainen kirjallisuus ja luentomateriaali
Kaksi teosta seuraavista:
Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro.
Saaristo, K. & Jokinen, K. 2004. Sosiologia. Helsinki: WSOY.
Sulkunen, P. 1999. Johdatus sosiologiaan – käsitteitä ja näkökulmia. Helsinki: WSOY.
Suoritustavat    Luento- ja kirjatentti
Arviointi    Hyväksytty/Hylätty
Vastuuhenkilö   Pentti Luoma
Lisätiedot    
Opetuskieli    Suomi (kirjatenttinä englanniksi)

414078P Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan

Laajuus    5 op
Ajoitus    Syyslukukausi
Osaamistavoite    Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee alustavasti tieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen sosiaalitutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.
Sisältö    Opintojaksossa perehdytään alustavasti eri tapoihin tehdä empiiristä sosiologista tutkimusta. Näin luodaan pohjaa tutkimusten arvioinnille sekä omalle tutkimus- ja selvitystyölle.
Toteutustavat    Luennot (24 t) ja kirjallisuus
Kohderyhmä    Sosiologian perusopintojen opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin    Pakollinen aineopintoihin siirtyville muiden tiedekuntien kuin KTK:n opiskelijoille
Oppimateriaali    Valinnainen kirjallisuus ja luentomateriaali
Suoritustavat    Luento- ja kirjatentti
Kirjallisuus:
Alasuutari, P. 1999–2007. Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
Räsänen, P., Anttila, A.-H. & Melin, H. (toim.) 2005. Tutkimus menetelmien pyörteissä. Jyväskylä: PS-Kustannus (luennolla määriteltävin osin)
Arviointi    Hyväksytty/Hylätty
Vastuuhenkilö    Aarne Nikkonen
Lisätiedot    KTK:n opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa
Opetuskieli    Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

414079P Tutustuminen ajankohtaiseen tutkimukseen: referaattiseminaari (2 op) ja essee (3 op)

Laajuus    5 op
Ajoitus    Syys- ja kevätlukukausi
Osaamistavoite    Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee a) erilaisten tutkimusten ja selvitysten referointiin ja arviointiin laatimalla referaatin omaan kiinnostuksensa pohjalta valitusta tieteellisestä tekstistä sekä b) tieteelliseen kirjoittamiseen laatimansa esseen pohjalta. Lisäksi hän on saanut harjoitusta yhteiskunnallisista ja yhteiskuntatieteellisistä asioista käytävään keskusteluun osallistumisesta.
Sisältö    Tässä osiossa tutustutaan ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen a) kirjoittamalla seminaarissa esiteltävä referaatti jostain ajankohtaisesta tutkimuksesta ja b) kirjoittamalla essee referaattiseminaarissa esitellyn kirjan aihepiiristä. Referaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tekstin ymmärtämiseen ja arviointiin; esseen kirjoittamisessa taas perehdytään alustavasti tieteellisen tiedon tuottamiseen. Osio koostuu paitsi ohjatusta referaatin ja esseen laadinnasta myös itsenäisestä perehtymisestä erikseen sovittavaan ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen.
Toteutustavat    Referaattiseminaari (20 t) sekä referaatin ja esseen kirjoittaminen; 414068P-3 Referaattiseminaari (2 op) ja 414068-4 essee (3 op), 5 op
Kohderyhmä    Sosiologian perusopintojen opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin    Pakollinen aineopintoihin siirtyville
Oppimateriaali    Kirjallisuutta oman valinnan mukaan
Suoritustavat    Referaatin kirjoittaminen, seminaarityöskentely ja esseen kirjoittaminen
Arviointi    Hyväksytty/Hylätty
Vastuuhenkilö    Pentti Luoma
Lisätiedot         
Opetuskieli    Suomi ja englanti

 

414069P Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita

Laajuus    10 tai 15 op
Ajoitus    Syys- ja kevätlukukausi
Osaamistavoite    Opiskelija on perehtynyt tiettyä sosiologian erityisaluetta käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Sisältö    Opintojakson yhteydessä perehdytään kahteen, oman kiinnostuksen mukaan valittua sosiologian erityisalaa käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen. Valittavat erityisalat ovat:
a) 414069P-01 Perhe- ja ikäkausitutkimus (5 op)
b) 414069P-02 Yhteiskunta ja ympäristö (5 op)
c) 414069P-03 Globalisaatio (5 op)
d) 414069P-04 Kasvatussosiologia (5 op); kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja aineenopettajakoulutukseen liittyvät kasvatustieteen opinnot suorittavat eivät voi suorittaa tätä osiota, koska se vastaa pääosin kasvatustieteen opintojaksoa 410070P (ks. Toteutustavat).
Toteutustavat    Kirjatentti, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja
Kohderyhmä    Sosiologian perusopintojen opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin    Pakollinen aineopintoihin siirtyville
Oppimateriaali    Valinnainen kirjallisuus

a) Perhe- ja ikäkausitutkimus (kolme teosta seuraavista):
Forsberg, H. & Nätkin, R. (toim.) 2003. Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.
Satka, M. et al. (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino.
Lee, N. 2005. Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty. Reprinted. Maidenhead: Open University Press.
Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.) 2011. Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
Puuronen, V. 2006. Nuorisotutkimus. Vastapaino: Tampere.
Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001. Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino.

b) Yhteiskunta ja ympäristö (kolme teosta seuraavista):
Konttinen, E. & Peltokoski, J. 2004. Ympäristöprotestin neljäs aalto: eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Minerva.
Lehtinen, A. & Rannikko, P. (toim.) 2003. Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Helsinki: Gaudeamus.
Massa, I. & Ahonen, S. (toim.) 2006. Arkielämän ympäristöpolitiikka. Helsinki: Gaudeamus.
Suopajärvi, L. 2001. Vuotos- ja Ounasjokikamppailujen kentät ja merkitykset Lapissa. Acta Universitatis Lappoensis 37. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Valkonen, J. 2010. Ympäristösosiologia. Helsinki: WSOY.

c) Globalisaatio (kolme teosta seuraavista):
Harvey, D. 2008. Uusliberalismin lyhyt historia. Tampere: Vastapaino.
Held, D. & McGrew, A. 2004. Globalisaatio – puolesta ja vastaan. Tampere: Vastapaino.
Kaldor, M. 2003. Globaali kansalaisyhteiskunta – Vastaus sodan ongelmaan. Helsinki: LIKE.
Lindholm, A. 2005. Maailman parantajat. Globalisaatiokriittinen liike Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
Therborn, G. 2011. The World. A Beginner’s Guide. Cambridge UK and Malden MA: Polity Press. HUOM! Saatavana myös suomeksi: Thernborn, Göran (2012) Maailma. Aloittelijan opas. Suom. Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino. (korvaa kaksi teosta).

d) Kasvatussosiologia (seuraavat teokset):
Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2000 (tai uudempi painos). Kasvatussosiologia, Helsinki WSOY.
 JA
Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.

Suoritustavat    Kirjatentti, mahdollisuuksien mukaan korvaavia luentoja
Arviointi    Hyväksytty/Hylätty
Vastuuhenkilö    Pentti Luoma 1.8.2013 lähtien (osio b), Anu Alanko (osiot a ja d), Vesa Puuronen 1.8.2013 lähtien (osio c)
Lisätiedot    KTK:n opiskelijat suorittavat tästä jaksosta kolme osiota (15 op; osiot a-c), muut kaksi valinnaista osiota (10 op)
Opetuskieli    Suomi (voidaan korvata englanninkielisellä kirjallisuudella)

Viimeksi päivitetty: 12.6.2014
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Share on Google+