Sosiologian opintosuoritusohjeet

Sosiologian perusopintojen Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueet opintojaksoja sekä aineopintojen Sosiologian erityisalojen opintojaksoja voi suorittaa nyt myös kirjallisuusesseenä. Kun valitset suoritustavaksi kirjallisuusesseen, ota yhteyttä kyseisen opintojakson vastuuopettajaan ennen esseen aloittamista (ks. tiedot WebOodista tai sosiologian kotisivuilta --> Opinnot --> Opintokokonaisuudet). Ohessa esseesuorituksia varten muutamia käytännön ohjeita, joita tulee noudattaa kaikissa sosiologian perus- ja aineopintojen esseesuorituksissa. 

 

Essee on tieteellinen, omasanainen ja asiatyylinen kirjoitus. Asialista ei ole essee. Essee pohjautuu valittuihin teoksiin, joita tarkastellaan jäsennellysti jonkin kysymyksen tai aihepiirin kautta. Essee ei voi olla pelkkää kirjallisuuden referointia, vaan sen tulee sisältää tekstien läpiajattelua, jäsentelyä ja arviointia. Esseeseen voi valita tietyn tarkastelunäkökulman, esim. teoreettisen, metodologisen tai yleisemmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin keskittyvän näkökulman. Hyvässä esseessä on mukana omaa kriittistä pohdintaa! Hyvä essee alkaa johdantoluvulla ja loppuu pohdinta- tai yhteenvetolukuun, jossa palataan alkuun ja esseen otsikkoon. Lopussa tulee kerrata lyhyesti ja ytimekkäästi, miten tiettyyn johtopäätökseen on tultu. Essee on hyvä jakaa tarkoituksenmukaisiin alalukuihin, joka jäsentää tekstiä. Esseessä tulee käyttää lähdeviitteitä sivunumeroineen ja työn lopusta tulee löytyä lähdeluettelo. Työn alkuun tulee liittää sisällysluettelo sekä kansi. Esseen laajuus 15 s. (5 op) Fontti Times New Roman tms. Riviväli 1,5. Essee palautetaan vastuuopettajalle sähköpostitse. Merkitse työhön selkeästi, minkä opintojakson suorituksesta on kyse. Merkitse kansisivulle myös opiskelijanumerosi.​

Viimeksi päivitetty: 23.8.2017