Palaute ja tiedustelut

oulun.yliopisto(at)oulu.fi
puh. 0294 480 000
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön (lyhyesti tasa-arvotyön) tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja estää syrjintä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai muun näihin verrattavan tekijän perusteella. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden. Erilaisuus ei saa merkitä eriarvoisuutta vaan tavoitteena on ihmisten erilaisuuden tunnistava ja tunnustava oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvotyön perusta on eettisissä ja laillisissa lähtökohdissa, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on tunnistettavissa kaikessa ihmisten välisessä käytännöllisessä toiminnassa ja kohtelussa.

Tasa-arvotyö on

 • halua ja kykyä katsoa asioita oikeudenmukaisuuden ja hyvän yhteisöllisyyden näkökulmasta
 • tietoisuutta epäkohdista sekä pyrkimystä korjata epäkohtia
 • tahtoa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhtä hyvin yliopistoyhteisön jäsenten jokapäiväisessä toiminnassa arkisten sanojen ja tekojen tasolla yksiköiden ja koko yliopiston virallisessa työssä.

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tietoinen ihminen toimii oikeudenmukaisesti toisia ihmisiä ja yhteisöään kohtaan, sekä yksityisesti että opiskelijana ja työntekijänä.

Tasa-arvo on laatua. Tasa-arvon toteutuminen on jokaisen asia. Yliopistossa tasa-arvotyötä tekevät näkyvästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt, työryhmät ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu siinä tehtävässä, johon jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen odotetaan osallistuvan.

Oulun yliopiston tasa-arvotilastot

Tapahtumia

Tasa-arvopalkinnon (1700 e) saajat:

 • 2012 FM Annamari Martinviita
  • TUNNUSTUSPALKINTO TASA-ARVOTYÖSTÄ

   Filosofian maisteri Annamari Martinviita
   Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

   Annamari Martinviita on opintojensa ohessa tehnyt työtä tasa-arvon edistämiseksi perustamalla Queer Uni -ryhmän, jonka pyrkimyksenä on parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunnetta ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Ryhmän toimintaa ovat säännölliset, yliopistolla tapahtuvat tapaamiset ja muut tilaisuudet, joiden merkitys vähemmistöihin kuuluvien vertaistukitoimintana on koettu erittäin tärkeänä.

 • 2011 KT Marko Kielinen
  • TUNNUSTUSPALKINTO TASA-ARVOTYÖSTÄ

   Koulutusdekaani, yliopistonlehtori, FT Marko Kielinen
   Kasvatustieteiden tiedekunta

   Marko Kielinen on osallistunut aktiivisesti tasa-arvotyöhön ja tasa-arvoisen opetuksen kehittämiseen kasvatustieteiden tiedekunnassa ja koko yliopistossa. Koulutusdekaanin ja erityiskasvatuksen yliopistonlehtorin työ sivuaa monia koulutusaloja, joissa kaikissa tasa-arvokysymykset ovat olennaisia. Hänen työssään korostuu erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tasa-arvoisen kohtelun edistäminen.

 • 2010 FT Seija Jalagin
  • TUNNUSTUSPALKINTO TASA-ARVOTYÖSTÄ

   Yliopistonlehtori, FT Seija Jalagin
   Humanistinen tiedekunta

   Seija Jalagin on toiminut pitkään yliopiston tasa-arvotoimikunnassa ja humanistisen tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän puheenjohtajana. Hän on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä aktiivinen toimija ja uusien näkökulmien avaaja. Seija Jalaginin työn tulokset näkyvät yliopiston tasa-arvosuunnitelmassa ja sen kehittämistoimenpiteissä. Omassa tutkimustoiminnassaan Jalagin on perehtynyt syvällisesti naistutkimukseen ja tuonut esille aiemmin tuntemattomia naistoimijoita, mm väitöskirjatyössään suomalaisista naisläheteistä Japanissa.

 • 2009 KT Vappu Sunnari
  • TUNNUSTUSPALKINTO TASA-ARVOTYÖSTÄ

   Lehtori, KT Vappu Sunnari
   Kasvatustieteiden tiedekunta

   Lehtori Vappu Sunnari on tehnyt  uraauurtavaa ja merkittävää tasa-arvoa edistävää tutkimus- ja opetustyötä Oulun yliopistossa jo 1980 -luvulta. Hän on ollut asiantuntijana kehittämässä naisten ja miesten  välistä tasa-arvoa, koulutustarjontaa ja tasa-arvotutkimusta. Vappu Sunnari toimii naistutkimuksen lehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa sekä vaikuttaa laajasti kansallisella ja kansainvälisellä kentällä tasa-arvoa edistävissä tehtävissä.  Hän on perustanut Oulun yliopistoon naistutkimuksen ryhmän ja nostaa opetustyössä esille otettavaksi ajankohtaisia tasa-arvoa kehittäviä teemoja.