Muuntokoulutus farmaseutiksi 2015 - 2017

Toteutusajankohta: Kevät 2015 - syksy 2017
Toteutusmuoto: Lähi-/monimuoto-opetus
Toteutuspaikka: Oulu
Osallistujamäärä: 40
Yhteyshenkilö:

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi

HAKEMINEN:

Haku koulutukseen on päättynyt 27.2.2015.

10.3.2015 pidettyihin valintahaastatteluun kutsuttiin 60 hakijaa, joista opiskelijoiksi muuntokoulutukseen valittiin 41. Opiskelijavalinnan teki Helsingin yliopisto.

OPINTO-OPAS: Farmaseutin opintosuunnitelma 2014-2015 Helsingin yliopisto

Mitä

Farmasia on lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala. Alalta valmistuneet sijoittuvat työelämässä monenlaisiin tehtäviin, valtaosa apteekkeihin, jotka työllistävät noin 80 prosenttia farmaseuteista. Muita työllistymisen kannalta keskeisiä tahoja ovat lääketeollisuus, lääketukkukauppa, sairaala-apteekit ja terveyskeskukset, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), sekä Kansaneläkelaitos (Kela).  

Tavallisia farmasian alan työtehtäviä ovat lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtävät, asiakaspalvelutehtävät sekä asiantuntijana ja johtajana toimiminen erilaisissa yhteyksissä. Alan tutkimus- ja kehittämistyö on luonteeltaan poikkitieteellistä ja farmasian alan asiantuntijat työskentelevät tavallisesti yhdessä biologian, kemian ja lääketieteen alan asiantuntijoiden sekä diplomi-insinöörien kanssa. Myös yhteiskuntatieteilijöiden kanssa suoritettava yhteistyö on lisääntynyt. Lääkkeiden markkinointitehtävissä toimii lisäksi kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Farmasian alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä alan nopea kehitys on jatkuvaa ja uusia lääkehoitoja tarvitaan ja kehitetään kaiken aikaa. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmämme painottuu yhä enemmän lääkehoidollisiin menetelmiin ja potilaiden itsehoitoon. Apteekit ovat yhä useammin asiakkaiden itsehoidon neuvontakeskuksia, joissa annetaan opastusta sairauksien hoitamisessa ja lääkkeiden käytössä sekä suoritetaan yleistä terveysneuvontaa. Farmasian merkitys tulevaisuudessa on suuri. Tällä hetkellä työpaikkoja on enemmän kuin ottajia ja työttömyys on todella harvinaista, lähes olematonta.

Oulun yliopiston täydentävien opintojenkeskus (TOPIK) ja Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunta järjestävät yhteistyössä ESR-osarahoitteisena erilliskoulutuksena farmaseutin tutkintoon tähtäävän muuntokoulutuksen.

Kenelle

Hakukelpoisuus

Farmaseutin tutkintoon tähtäävään muuntokoulutukseen voivat hakea luonnontieteiden, biotieteiden, terveystieteiden, kemian tekniikan tai muun soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun ja Lapin alueilta. Ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta vaaditaan virallinen rinnastus suomalaiseen tutkintoon. Hakijoilta edellytetään myös hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa, joka todennetaan Helsingin yliopiston päätöksen mukaisesti hakuvaiheessa. Mikäli hakija ei ole suorittanut peruskoulua, lukiota tai korkeakoulututkintoa suomen tai ruotsin kielellä, hakijalta vaaditaan todistus kielitaidosta. Kielitaidon todentamistavat on kerrottu täällä: https://university.helsinki.fi/fi/suomen-kielen-taidon-osoittaminen-farmasian-tiedekunta

Valintamenettely

Valinta koulutukseen tapahtuu aiemmassa korkeakoulututkinnossa suoritettujen opintojen arvosanatason, aiempien opintojen määrän ja soveltuvuuden, mahdollisen farmasian alaan liittyvän työkokemuksen, motivaatiotekijöiden sekä tarvittaessa järjestettävien ryhmähaastattelujen perusteella. Haastatteluihin kutsutaan enintään 60 hakijaa.

Miten

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Oulussa 2015 - 2017 järjestettävä koulutus noudattaa Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan farmaseutin tutkinnon lukuvuonna 2014 - 2015 voimaan tullutta farmaseutin tutkinnon tutkintorakennetta. Aikaisemman koulutuksen perusteella voidaan opintoja hyväksilukea yksilöllisesti joko sisällyttämällä tai korvaamalla joitakin farmaseutin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Tällöin tutkinnon suorittaminen voi olla mahdollista lyhyemmässä ajassa. Kullekin opiskelijalle laaditaan hänen taustakoulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella henkilökohtainen opintosuunnitelma niin, että farmaseutin tutkintoon tarvittavat opinnot tulevat suoritetuiksi.

Farmasian opinnot perehdyttävät lääkeaineiden kemiaan ja valmistukseen, lääkehoitoon sekä biolääketieteelliseen farmasiaan.   Farmaseutin tutkinnon opinnot koostuvat juonnemallin mukaan järjestetyistä perus- ja aineopinnoista. Tutkintoon sisältyy lopputyö ja kaksi kolmen kuukauden apteekkiharjoittelujaksoa. Opintoihin sisältyy luentojen ja kirjatenttien lisäksi runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia niin lääkkeiden valmistuksen kuin asiakaspalvelunkin osalta.

Opetus toteutetaan Oulussa (opiskelijat Oulun seudulta ja farmaseuttipula Pohjois-Suomessa) ja Helsingissä lähiopetuksena ja etäopetuksena TVT tekniikkaa hyväksikäyttäen. Helsingin yliopisto vastaa opetussuunnitelman mukaisista aineopinnoista mukaan lukien farmaseutin tutkintoon kuuluvan harjoittelun koordinoinnista. Osa tutkintoon kuuluvista opinnoista toteutetaan Oulun yliopistossa Farmakologian ja toksikologian laitoksen toimesta ja perusopintoja myös Oulun yliopiston muiden tiedekuntien ja laitosten toimesta.

Koulutuksen aikana käytössä on Moodle -oppimisympäristö. Ne laboratorioharjoitukset, jotka pystytään tekemään Oulun yliopiston laboratoriotiloissa, tehdään Oulussa. Lääkevalmiste II kurssiin kuuluvat laboratoriotyöt edellyttävät Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan laboratoriotilojen käyttöä, koska Oulussa ei ole tarvittavia laitteita. Työharjoittelujaksot toteutetaan Helsingin yliopiston hyväksymissä Oulun seudun ja Pohjois-Suomen apteekeissa. Opiskelijat ovat Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita ja tutkinnon myöntää Helsingin yliopisto.

Opiskelijavalintatietojen julkaiseminen

Farmasian tiedekunta tekee valintapäätöksen 24.3.2015 mennessä. Valituille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Opiskelupaikka on otettava vastaan kirjallisesti tiedekunnan määräämän aikataulun puitteissa 7.4.2015 mennessä.

Tarkempaa tietoa farmaseutin tutkinnosta sekä tutkinnon tavoitteista löytyy Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan verkkosivuilta: http://www.helsinki.fi/farmasia/opiskelu/opiskelijaksi/farmaseutti.html

       Kuvahaun tulos haulle helsingin yliopisto logo      http://www.verman.fi/media/Verman-logo_cmyk_300.jpg

Viimeksi päivitetty: 28.6.2017