Johtaminen ja opetushallinto, 25 op (2017-2018)

Toteutusajankohta: 8/2017 − 12/2018
Toteutusmuoto: Monimuoto-opetus. Koulutus sisältää verkko- ja lähiopiskelua. Lähiopetuspäivät järjestetään perjantai-iltaisin (16.15-19.00) ja lauantaipäivisin (9.30-15.00),
Koulutusviikonloppuja on yhteensä noin kahdeksan.
Toteutuspaikka: Lähikoulutukset järjestetetään Oulun yliopistolla Linnanmaalla.
Osallistujamäärä: 25 + n. 5 ensisijaisesti Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan perusopiskelijaa. Hakukelpoisia ovat myös Oulun yliopiston humanistisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa 2017. Hakuvaiheessa on oltava perustutkinto-opiskelijana vähintään päätöksentekoprosessiin saakka. Mahdolliset hyväksiluvut on esitettävä koulutuksen aloituksessa.
Hinta:

2 550€ (mahdollisuus maksaa viidessä erässä). Oulun ylipistossa jatkotutkintoa (lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa) suorittaville opintokokonaisuuden hinta on 1275€. Jatko-opinto-oikeus on oltava voimassa koulutuksen aikana. Alennettua hintaa täytyy anoa ilmoittautumisen yhteydessä. Muistathan myös ilmoittaa monessa erässä maksat koulutusmaksun.

Perusopiskelijoille koulutus on ilmainen. Jos opiskelija valmistuu kurssin aikana, hänet rinnastetaan tutkintoa täydentäviä opintoja suorittaviin. Tällöin peritään valmistumisen jälkeisistä opinnoista 10 € per opintopiste.

Yhteyshenkilöt:


Satu Soila

Ilmoittautuminen:

HUOM! Perustutkinto-opiskelijoille ja  maksaville asiakkaille on omat erilliset ilmoittautumislomakkeet! Huolehdithan, että ilmoittaudut oikealla lomakkeella. Topik ei vastaa virheellisistä ilmoittautumisista.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat viimeistään 1.6.2017 klo 15.00 mennessä. (ks. Täyttöohje ja pisteytys)

Muut ilmoittautuvat 5.8.2017 mennessä.

Palautetta:Kouluttajat olivat kaikki asiantuntijoita aloillaan. Lähiopetuksessa opetusteemoja käsiteltiin hyvin käytännönläheisesti ja opetuksen/oppimisen pääpaino pidettiin yhteistoiminnallisuudessa. Kustakin opintojakson teemoista aihealueita käsiteltiin hyvin monipuolisesti sekä kattavasti. Lisäksi kouluttajien käsittelemät teema-alueet herättivät innostusta ja mielenkiintoa oma-ehtoiseen lisätiedon hankintaan. Opiskeltavia asioita reflektoitiin paljon, mikä mahdollisti myös syvällistä, "muistisopukoihin visusti painuvaa" oppimista.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu rehtorin tehtäviin hakeutumista suunnitteleville opettajille. Koulutus antaa rehtorin pätevyyden.

Koulutukseen otetaan erillisellä haulla n. 5 ensisijaisesti Oulun yliopiston KTK:n perustutkinto-opiskelijaa, joiden maisteriopinnot ovat loppuvaiheessa. Hakukelpoisia ovat myös Oulun yliopiston humanistisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat.

HUOM! Rehtorin työssä toimivalta edellytetään myös opettajan kelpoisuutta.

Koulutuksen toteutuminen edellyttää riittävää osallistujamäärää.

Miksi?

Opintokokonaisuus vastaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa esitettyjä rehtorin kelpoisuuteen kuuluvia yliopiston järjestämiä opetushallinnon opintoja (asetus nro 986/1998, 2§). Opintokokonaisuus muodostuu viidestä jaksosta, joista voidaan suorittaa myös vain osa. Jos suoritat vain osan koulutuksesta, ota yhteyttä yhteyshenkilöön.

Mitä ja miten?

Kokonaisuuden opintojaksot ovat:

1. Johtamisen perusteet, 6 op

Jaksolla luodaan käsitys oppilaitosjohtamisesta, sen kehityssuunnista sekä johtajuuden perusteista koulutuspoliittisten linjausten ja muuttuvan toimintaympäristön viitekehyksessä. Teoreettisen pohdinnan ja käytännön esimerkkien avulla jäsennetään osallistujien kuvaa oppilaitosjohtajuudesta ja johtajuuden tehtävistä eri oppilaitosmuodoissa. Jaksolla perehdytään myös esimies- ja työyhteisöviestintään.

Toteutustapa:

 • Lähiopetusta syksy 2017 (Lähijaksot: 1.-2.9, 29.-30.9, 13.-14.10 ja 24.-25.11)
 • Itsenäinen työskentely: Oppimispäiväkirja tai analyysi-/kehittämistehtäviä lähijaksoilla käsiteltyjen asioiden ja sovitun kirjallisuuden pohjalta.
 • Vertaiskommentointia verkossa

 

  2. Hallinto ja lainsäädäntö, 6 op

  Jaksolla perehdytään opetusalan hallintoon ja rakenteisiin sekä hallintoviranomaisten tehtäviin, toimivaltaan ja menettelytapoihin. Lisäksi tutustutaan opetusalan toimintaa ohjaaviin ja tukeviin säädöksiin ja niiden soveltamiseen, hallinnon oikeussuojaan, oppilaitoksen henkilöstöhallintoon, henkilöstön rekrytointia ja työ- ja virkasuhdetta koskeviin periaatteisiin sekä julkisen vallan käyttämiseen ja kunnallisoikeuden perusteisiin. Jaksolla opiskelija oppii etsimään tietoa juridisista lähteistä.

  Toteutustapa:

  • Lähi- ja verkko-opetusta talvi 2018
  • Oppimistehtäviä verkossa

   

  3. Talouden perusteet, 4 op

  Jakson aikana tutustutaan talouden lainsäädännön taustaan, keskeiseen termistöön, talousarvioprosessiin, budjetin valmistelun lainalaisuuksiin, talouden ohjaukseen ja seurantaan, talouteen liittyviin järjestelmiin sekä rahoituksen perusteisiin ja erityispiirteisiin eri kouluasteilla.

  Toteutustapa:

  • Lähi- ja verkko-opetusta kevät 2018
  • Oppimistehtäviä verkossa
    

  4. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi työyhteisön voimavarana, 5 op

  Jakson aikana perehdytään yhteisöllisen toiminnan edellytysten luomiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan työyhteisötaitoja henkilökohtaisen viestinnän näkökulmasta.

  Toteutustapa:

  • Lähiopetusta syksy 2018
  • Oppimistehtäviä ja niiden vertaiskommentointia verkossa

   

   5. Laatutyö johtamisen ja kehittämisen välineenä -online, 4 op

   Jaksolla tarjotaan näkökulmia oppilaitosten toiminnan arviointiin, strategiseen ja laadulliseen kehittämiseen ja jatkuvan kehittämisen kulttuuriin. Lisäksi tutustutaan oppilaitosten laatutyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin.

   Toteutustapa:

   • Verkko-opetusta syksy 2018
   • Oppimistehtäviä verkossa   Peruutusehdot
   Mikäli koulutukseen ilmoittautunut peruu osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä tai peruutusta tekemättä jättää saapumatta koulutukseen, peritään ilmoittautuneelta 20 % kurssin hinnasta. Mikäli koulutukseen ilmoittautunut keskeyttää koulutuksen, keskeytymisilmoituksen saapumiseen mennessä laskutettuja kurssimaksuja ei palauteta eikä hyvitetä.

   Huom! Mikäli olet suorittanut meidän Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen Minustako rehtori -koulutuksen, saat korvattua tästä koulutuksesta 1. opintojakson

    

   Oikeudet muutoksiin pidätetään.

   Viimeksi päivitetty: 17.5.2017