Johtaminen ja opetushallinto, 25 op (2019-2020)

Toteutusajankohta: 1/2019 − 6/2020
Toteutusmuoto: Monimuoto-opetus. Koulutus sisältää verkko- ja lähiopiskelua. Lähiopetuspäivät järjestetään perjantai-iltaisin (16.15-19.00) ja lauantaipäivisin (9.30-15.00),
Koulutusviikonloppuja on yhteensä noin kahdeksan.
Toteutuspaikka: Lähikoulutus järjestetetään Oulun yliopistolla Linnanmaalla.
Osallistujamäärä: 25
Hinta:

2 550€ (mahdollisuus maksaa viidessä erässä)

Yhteyshenkilöt:

Satu Soila

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 15.12.2018 mennessä.

Palautetta:Kouluttajat olivat kaikki asiantuntijoita aloillaan. Lähiopetuksessa opetusteemoja käsiteltiin hyvin käytännönläheisesti ja opetuksen/oppimisen pääpaino pidettiin yhteistoiminnallisuudessa. Kustakin opintojakson teemoista aihealueita käsiteltiin hyvin monipuolisesti sekä kattavasti. Lisäksi kouluttajien käsittelemät teema-alueet herättivät innostusta ja mielenkiintoa oma-ehtoiseen lisätiedon hankintaan. Opiskeltavia asioita reflektoitiin paljon, mikä mahdollisti myös syvällistä, "muistisopukoihin visusti painuvaa" oppimista.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu rehtorin tehtäviin hakeutumista suunnitteleville opettajille. Koulutus antaa rehtorin pätevyyden.

HUOM! Rehtorin työssä toimivalta edellytetään myös opettajan kelpoisuutta.

Koulutuksen toteutuminen edellyttää riittävää osallistujamäärää.

Miksi?

Opintokokonaisuus vastaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa esitettyjä rehtorin kelpoisuuteen kuuluvia yliopiston järjestämiä opetushallinnon opintoja (asetus nro 986/1998, 2§). Opintokokonaisuus muodostuu viidestä jaksosta, joista voidaan suorittaa myös vain osa. Jos suoritat vain osan koulutuksesta, ota yhteyttä yhteyshenkilöön.

Mitä ja miten?

Kokonaisuuden opintojaksot ovat:

1. Johtamisen perusteet, 6 op

Jaksolla luodaan käsitys oppilaitosjohtamisesta, sen kehityssuunnista sekä johtajuuden perusteista koulutuspoliittisten linjausten ja muuttuvan toimintaympäristön viitekehyksessä. Teoreettisen pohdinnan ja käytännön esimerkkien avulla jäsennetään osallistujien kuvaa oppilaitosjohtajuudesta ja johtajuuden tehtävistä eri oppilaitosmuodoissa. Jaksolla perehdytään myös esimies- ja työyhteisöviestintään.

Toteutustapa:

 • Lähiopetusta kevät 2019
 • Itsenäinen työskentely: Oppimispäiväkirja tai analyysi-/kehittämistehtäviä lähijaksoilla käsiteltyjen asioiden ja sovitun kirjallisuuden pohjalta.
 • Vertaiskommentointia verkossa

 

  2. Hallinto ja lainsäädäntö, 6 op

  Jaksolla perehdytään opetusalan hallintoon ja rakenteisiin sekä hallintoviranomaisten tehtäviin, toimivaltaan ja menettelytapoihin. Lisäksi tutustutaan opetusalan toimintaa ohjaaviin ja tukeviin säädöksiin ja niiden soveltamiseen, hallinnon oikeussuojaan, oppilaitoksen henkilöstöhallintoon, henkilöstön rekrytointia ja työ- ja virkasuhdetta koskeviin periaatteisiin sekä julkisen vallan käyttämiseen ja kunnallisoikeuden perusteisiin. Jaksolla opiskelija oppii etsimään tietoa juridisista lähteistä.

  Toteutustapa:

  • Lähi- ja verkko-opetusta syksy 2019
  • Oppimistehtäviä verkossa

   

  3. Talouden perusteet, 4 op

  Jakson aikana tutustutaan talouden lainsäädännön taustaan, keskeiseen termistöön, talousarvioprosessiin, budjetin valmistelun lainalaisuuksiin, talouden ohjaukseen ja seurantaan, talouteen liittyviin järjestelmiin sekä rahoituksen perusteisiin ja erityispiirteisiin eri kouluasteilla.

  Toteutustapa:

  • Lähi- ja verkko-opetusta syksy 2020
  • Oppimistehtäviä verkossa
    

  4. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi työyhteisön voimavarana, 5 op

  Jakson aikana perehdytään yhteisöllisen toiminnan edellytysten luomiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan työyhteisötaitoja henkilökohtaisen viestinnän näkökulmasta.

  Toteutustapa:

  • Lähiopetusta kveät 2020
  • Oppimistehtäviä ja niiden vertaiskommentointia verkossa

   

   5. Laatutyö johtamisen ja kehittämisen välineenä -online, 4 op

   Jaksolla tarjotaan näkökulmia oppilaitosten toiminnan arviointiin, strategiseen ja laadulliseen kehittämiseen ja jatkuvan kehittämisen kulttuuriin. Lisäksi tutustutaan oppilaitosten laatutyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin.

   Toteutustapa:

   • Verkko-opetusta kevät 2020
   • Oppimistehtäviä verkossa   Peruutusehdot
   Mikäli koulutukseen ilmoittautunut peruu osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä tai peruutusta tekemättä jättää saapumatta koulutukseen, peritään ilmoittautuneelta 20 % kurssin hinnasta. Mikäli koulutukseen ilmoittautunut keskeyttää koulutuksen, keskeytymisilmoituksen saapumiseen mennessä laskutettuja kurssimaksuja ei palauteta eikä hyvitetä.

   Huom! Mikäli olet suorittanut meidän Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen Minustako rehtori -koulutuksen, saat korvattua tästä koulutuksesta 1. opintojakson

    

   Oikeudet muutoksiin pidätetään.

   Viimeksi päivitetty: 29.3.2018