Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opettajien koulutus 15 op

Toteutusajankohta:

Lokakuu 2017 - toukokuu 2018

Ensimmäinen verkkokurssina toteutettava opintojakso 30.10.-17.12.2017

Muista lähiopetuspäivistä ja aikatauluista sovitaan erikseen syksyn aikana.

Toteutusmuoto:

Monimuoto- ja verkko-opetus. Koulutuksen luennot järjestetään Oulun yliopistolla, mutta niihin pääsee osallistumaan myös etänä verkkokokousjärjestelmän avulla. Luennot tallennetaan ja jaetaan osallistujille Optima-verkkoympäristössä. Viimeisessä jaksossa on mahdollisuus ryhmätapaamiseen, joka järjestetään perjantain ja lauantain kuluessa. Tämä lähitapaaminen on 15 op kokonaisuuden päätösseminaari.

Toteutuspaikka:

Oulu

Osallistujamäärä:

25

Hinta:

Osallistujille ilmainen

Yhteyshenkilö:

Kasvatustieteen tiedekunta
Vastuullinen johtaja, FT Marko Kielinen
marko.kielinen[at]oulu.fi
puh. 040 176 0954

Täydentävien opintojen keskus
Suunnittelija Riitta Nurkkala
riitta.nurkkala[at]oulu.fi
puh. 0294 48 4168

Täydentävien opintojen keskus
Suunnittelija Mikko Ojala
mikko.ojala[at]oulu.fi
puh. 0294 48 7321

ILMOITTAUTUMINEN:

Haku on päättynyt 20.10.2017. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähetämme vahvistuksen sähköpostitse koulutuspaikan saaneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää opettajien ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä. Koulutus tarjoaa ensikäden tietoa, menetelmiä ja työvälineitä maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opettamisesta ja kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisesta opettajan työssä. Koulutus ei tarjoa erillistä pätevyyttä. Koulutus täydentää opettajien pedagogisia valmiuksia ja tukee työtä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten parissa. Koulutuksesta ei voi valita erillisiä kokonaisuuksia. Kaikki koulutukseen osallistujat suorittavat 15 opintopistettä. Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opettajat. Lisäksi koulutuskokonaisuus soveltuu sekä työssä että työttömänä oleville luokan-, aineen-, erityis- ja esiasteen opettajille, maahanmuuttajataustaisille opettajille ja opettajankoulutuksessa opiskeleville. Koulutukseen valitaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Tämän 15 op:n kokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea 10 op:n syventävään opintokokonaisuuteen, johon valitaan n. 20 opiskelijaa. Tässä koulutuksessa tullaan syventymään opettajien konsultatiiviseen rooliin osana koulun ja työyhteisön tukemista kieli- ja kulttuurikysymyksissä.

Ilmoittautuminen

Haku on päättynyt 20.10.2017. Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuspaikan saaneille lähetetään vahvistus sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutuksen opintojaksot ja niiden sisältö

1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 5 op

 • verkko-opetusta ja oppimistehtäviä

Jakson aikana opiskelija perehtyy:

 • valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan
 • valmistavan opetuksen hallintoon ja rahoitukseen
 • kieli- ja kulttuuritietoisen koulun käsitteeseen
 • valmistavaan opetukseen käytännössä ja vierailee valmistavan opetuksen ryhmässä

Sisällöt:

 • - perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet käytännössä
 • - valmistavan opetuksen lainsäädäntö ja rahoitus
 • - nivelvaiheen toimet ja haasteet perusopetuksen ryhmiin integroiduttaessa
 • - kotoutumisen tukeminen koulun näkökulmasta

Arviointi:

 • hyväksytty/hylätty

Oppimateriaalit / Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Hartonen, O., Söderling, I. & Korkiasaari, J. 2013. Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Opettajan opas. Erikoisjulkaisuja E1. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Verkkojulkaisu: www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus_suomessa_ja_euroopassa....
 2. Kotoutumiskompassi. 2015. Helsinki: OAJ. Verkkojulkaisu: www.oaj.fi/cs/oaj/Kotoutumiskompassi
 3. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 13.11.2015. Opetushallitus
 4. Maahanmuuttaja opetusryhmässäni. 2011. Opetushallitus. Verkkojulkaisu: www.oph.fi/download/138123_Maahanmuuttaja_opetusryhmassani.pdf
 5. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:1. Helsinki: OKM. Verkkojulkaisu: http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-386-6
 6. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: OKM. Verkkojulkaisu: ttp://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-451-1
 7. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana

 

2. Kulttuurien ja moninaisuuden kohtaaminen opetustyössä 5 op

 • lähi- ja verkko-opetusta ja oppimistehtäviä

Jakson aikana opiskelija perehtyy:

 • oppijan monikieliselle kehittymiselle tyypillisiin piirteisiin
 • kielitietoiseen opetukseen
 • valmistavan opetuksen menetelmiin moninaisen identiteetin näkökulmasta
 • opetuksen eheyttämiseen oppilaan oman opinto-ohjelman näkökulmasta
 • oppimisen tukemiseen monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä ja perusasteen siirtymävaiheissa

Sisällöt:

 • kielitietoinen opetus, monikielisen oppijan huomioiminen kaikissa opetustilanteissa
 • oppilaan oma äidinkieli
 • korvaavat kommunikaatiokeinot ja työtavat
 • opetuksen eheyttäminen ja tuen tarpeen arvioiminen
 • erityispedagogiikka valmistavan opetuksen näkökulmasta

Arviointi

 • hyväksytty/hylätty

Oppimateriaalit / oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 2. Kuukka, I. & Rapatti, K. (toim.) 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus.
 3. Laaksonen Annele . 2008. Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turun yliopiston julkaisuja. C 262.
 4. Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. (200 s.) Verkkojulkaisu: www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf
 5. Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.) 2009. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.
 6. Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan: opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.
 7. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2015. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.
 8. White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (318 s.)
 9. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 

3. Harjoittelu valmistavassa opetuksessa ja verkostojen luominen 5 op

 • vierailu, luonteeltaan opetus-, ohjaus- ja/tai kasvatustoimintaa
 • lähi- ja verkko-opetusta oppimistehtävä (seminaarityö)

Jakson aikana opiskelija:

 • syventyy pohtimaan opettajan/koulun roolia monikulttuurisen vuorovaikutuksen näkökulmasta / kulttuurisesti moninaisten oppilaiden ja heidän vanhempiensa kohtaamisessa
 • perehtyy opetuksen eriyttämisen keinoihin monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä
 • perehtyy valmistavan opetuksen menetelmiin; kerää työkalupakkia arkeen
 • ymmärtää oman roolinsa osana lapsen / nuoren kasvua tukevassa asiantuntijoiden verkostossa

Sisällöt:

 • oppituntien seuraaminen valmistavassa opetuksessa, n. 8 tuntia
 • mahdollisia vierailukäyntejä esim. vastaanottokeskus: ryhmäkoti tai nuorten tukiasumisyksikkö, avustus-/kansalaisjärjestö, maahanmuuttajavirasto, monikulttuurikeskus jne
 • oppimisvaikeuksien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa
 • oppimisvaikeuksien erottaminen kielitaidon puutteesta
 • oppilashuolto; yhteistyö erityisopettajan ja muiden ammattiryhmien kanssa
 • harjoitteluseminaari, seminaaritöiden esittely / vierailukokemusten jakaminen

Arviointi:

 • hyväksytty/hylätty

Oppimateriaalit / oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Cantell, H. 2013. Opettaja tarvitsee herkkyyttä ja kykyä kohdata moninaisuutta. Kasvatus3/2013, s. 320–322. (3 s.)
 2. Immonen-Oikkonen, P. & Leino, A. (toim.) 2010. Monikulttuurinen kouluyhteisö. Opetushallitus. (222 s.) Verkkojulkaisu: www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf
 3. Jokikokko, K. & Järvelä, M-L. 2013. Opettajan interkulttuurinen kompetenssi — produkti vai prosessi? Kasvatus 44 (3), 245–257.
 4. Klemelä, Kirsi, Tuittu, Anne, Virta, Arja & Rinne, Risto 2011 (toim.). Vieraina koulussa, Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja A: 211.
 5. Lipponen, P. & Talib, M-T. 2008. Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten identiteettipuhetta. Kasvatusalan tutkimuksia 37. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura.
 6. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 7. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.


Seminaarityön tueksi: oppimateriaalia / oheiskirjallisuutta

 • Hannu Soini & Matleena Mäenpää (toim.). 2012. Konsultatiivinen menetelmä ja ohjauksellisen työotteet vakiinnuttaminen opetus –ja kasvatustyössä. Multiprint, Oulu
 • Jokikokko Katri, Lampinen Johanna & Rauni Räsänen. 2017. Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen perusopetuksen näkökulmasta. Opetushallitus
 • Kaukko Mervi. 2015. Participation in and beyond liminalities : action research with unaccompanied asylum-seeking girls. Väitöskirja, Oulun yliopisto.
 • Laaksonen Annele . 2008. Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turun yliopiston julkaisuja. C 262.
 • Pesonen Jaana. 2015. Multiculturalism as a Challenge in Contemporary Finnish Picturebooks. Reimagining Sociocultural Categories. Väitöskirja, Oulun yliopisto.
 • Mahdollinen opintojakson aikana kertyvä omavalintainen muu oppimateriaali

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Viimeksi päivitetty: 23.10.2017