Kehittämishankkeet

 

Täydentävien opintojen keskuksella on pitkä kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä kehittämistoiminnasta.   Olemme tehneet hankeyhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme monipuolista sisällöllistä ja hankeprosessien vetämiseen liittyvää tukea ja osaamista. Olemme toimineet hankkeissa sekä koordinoijina että sisältöasiantuntijoina. Käytössämme on laajat akateemiset ja yritysmaailman asiantuntijaverkostot.

 

Meneillään olevat hankkeet

Kotimaiset:

Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

on kuuden yliopiston yhteinen, yliopistojen työelämäyhteyksiä uudistava hanke, joka on käynnistynyt  toukokuussa 2015.  Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopisto.  Maaliskuussa 2018 päättyvän Tyylin päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR), osarahoittajina yliopistot.

Tyyli-hanke uudistaa työharjoittelukäytänteitä – yliopistotoimijoiden, työnantajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on yliopisto-opintojen työelämäyhteyksien sekä opiskelijoiden työssäoppimisen ja työelämävalmiuksien  lisääntyminen. Harjoittelukäytäntöjen uudistamistyön lisäksi mm. kokeillaan uusia työnantajayhteistyön muotoja sekä toteutetaan Tyylin ydinteemoihin liittyvää koulutusta. Lisätietoja: www.tyylihanke.wordpress.com.

 

Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi

SUJUVA-hankkeen tavoitteena  on sujuvoittaa opintopolkua lukiolaisesta yliopisto-opiskelijaksi. Hankketta toteutetaan vuosina 2015 - 2017 ja toteuttajina ovat Oulun ja Lapin yliopistot. Lisäksi hankkeessa on yhdeksän yhteistyölukiota, joissa hankkeen toimenpiteet pilotoidaan. Näitä kokemuksia jaetaan myös alueen muille lukioille. Pohjois-Pohjanmaalta mukana ovat Muhoksen lukio, Oulun lyseon lukio, Oulunsalon lukio, Pudasjärven lukio ja Utajärven lukio. Lapissa yhteistyölukioita ovat Kemin lyseon lukio, Lyseonpuiston lukio Rovaniemellä, Rovaniemen ammatti- ja aikuislukio ja Tornion yhteislyseon lukio. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osarahoittajina yliopistot.

Sujuva-hankkeen taustalla on lukioiden opinto-ohjaajien, opettajien ja oppilaiden uudet haasteet: oppilaiden tulee olla entistä aikaisemmin valmiita tekemään tulevaisuuttaan koskevia valintoja. Myös yliopistoissa on tarve työelämän tiukempaan kytkentään akateemisiin opintoihin. Sujuva-hanke
1) tarjoaa lukion oppilaille, opoille, aineenopettajille ja yliopiston opettajille toimintamalleja työelämätietouden lisäämiseen
2) tekee pohjoisten yliopistojen tiedettä tutuksi lukioissa
3) tarjoaa lukion oppilaille yliopistoon siirtymistä sujuvoittavia kursseja sekä
4) yhdenmukaistaa lukioiden ja yliopistojen oppimisympäristöjä

Lisätietoja: https://sujuvahanke.wordpress.com/

 

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä 2013-2017

Selänteen alueen OSAAVA-hankkeissa painopisteenä on alueen koulujen tietostrategian luominen ja sen jalkauttaminen alueelle. Topik on hankkeessa yhteistyökumppani. Lisätietoja: https://osaavaselanne.wordpress.com/

 

Osaavat opet 2012-2017

Osaavat opet OSAAVA-hankkeissa ovat mukana Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Utajärven kunnat sekä Pudasjärven kaupunki. Topik on hankkeessa yhteistyökumppani. Hankkeissa mm. tuetaan opetushenkilöstön pedagogista osaamista sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja kehitetään alueen koulujen toimintakulttuuria. Lisätietoja: https://osaavatopet.wordpress.com/

 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan hankkeet:

Osaava V / Hyvinvoiva ja pedagogisesti suuntautunut henkilöstö kestävässä tietoyhteiskunnassa 2015-2016: Hankkeen painopisteet Tietostrategia, Voimaa työparityöskentelystä, Verkko-opetuksen ja -ohjauksen äärellä http://osaavasiikalatva.wordpress.com/

Yhteyshenkilöt: Sirpa Kova, Jyri Kononen ja Paula Airaksinen

Osaava IV / Laadukas pedagoginen polku Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kouluissa 2014-2015: Hankkeessa työstetään malleja sekä koulujen että opetuksen järjestäjän laadun itsearviointiin. Hankkeessa keskitytään myös opetussuunnitelmauudistukseen ja prosessin johtamiseen. http://osaavasiikalatva.wordpress.com/

Yhteyshenkilöt: Sirpa Kova, Tarja Tervola ja Satu Soila

 

Kansainväliset:

DIYLab - Do it yourself in education
on Euroopan Unionin Life Long Learning -ohjelmasta rahoitettu kansainvälinen vuosina 2014 – 2016 toteutettava hanke, jonka tarkoitus on nostaa oppilas digitaalisen kulttuurin kuluttajasta tekijäksi myös opetuksessa. Barcelonassa, Prahassa ja Oulussa yliopistot ja koulut vastaavat tietoyhteiskunnan tarpeisiin tukemalla oppilaiden elinikäisen oppimisen taitoja. Taidot ovat yhteisiä eri oppiaineille ja eri koulutussektoreille. Oppilaita ohjataan yhteisöllisyyteen, vertaisoppimiseen, luovaan ongelmaratkaisuun, kriittiseen ajatteluun ja kokemukselliseen oppimiseen. Kaiken tekemisen taustalla on digitaalinen kompetenssi: kuinka teknologia auttaa tavoitteellista oppimista.

http://diylab.eu/

The Professional Communication project

project is arranged in cooperation between ES/Languages and Communication and the Budapest University of Technology and Economics (BME), to offer professional communication skills courses to staff at BME. Two courses at BME have already been designed and taught. Further training is currently at the planning stage:  i) professional / scientific reporting (presentation and writing skills) and ii) teaching through the medium of English (EMI) in the multicultural classroom. In addition to BME, the courses have been run, tailored to local needs, at the University of Miskolc, Hungary, and the University of Pardubice, Czech Republic, and Tallinn University of Technology, Estonia. 

More info: Heather Kannasmaa, Eva Braidwood and Suzy McAnsh

 

Päättyneet hankkeet

 

C2CI Cradle to Cradle Islands
(päättyy 12/2012) on Interreg IVB Pohjanmeren alueen projekti, jossa on 22 partneria kuudesta eri maasta Pohjanmeren ympäriltä. Oulu sekä Hailuodon ja Oulunsalon kunnat ja Varjakan saari ovat ainoana Itämerialueen saaristoalueena mukana asiantuntijana ja benchmarking – alueina Päätavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja saarten yhteisiin ongelmiin energiatalouden-, vesihuollon-, liikkumisen ja materiaalituotannon aloilla hyödyntäen Cradle to Cradle® ratkaisumalleja.

http://c2cislands.org/

Yhteyshenkilö: Gottfried Effe

BALTIC BIRD, Improved accessibility of the Baltic Sea Region by air transport

Hankeessa tähdätään uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueen perifeerisillä alueilla. Toimenpiteinä ovat mm. lentoliikenteen markkina-analyysit, yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet, lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitetta ja reittikehitysrahastoja koskevan manuaalin tuottaminen, matkailukohteiden ja markkinointistrategioiden ja kehittämistä koskevat toimenpiteet, intermodaalisten yhteyksien edistäminen lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen välillä ja hyvien käytäntöjen levittäminen osallistuvien alueiden välillä.

Hankkeen vetäjänä toimii Saksan Brandenburgin osavaltion talous- ja Eurooppa-asioiden ministeriö. Suomalaisia partnereita ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Elinkeinoyhtiö InLike Oy (Inari), Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen Itämeri-instituutti.

Yhteyshenkilö: Gottfried Effe

English communication studies for teacher-researchers
is a project run in cooperation between ES/Languages and Communication and "Henkilöstökoulutus". The purpose is to offer skills training in scientific and professional communication to staff of the University of Oulu. Descriptions for a wide range of courses were produced during the summer. In autumn 2012, four courses will be implemented, and further courses developed and implemented in 2013.

More info: Heather Kannasmaa, Eva Braidwood and Suzy McAnsh


ERKO / Erityisosaamista oppilaitoksiin 2012-2014

Kolmivuotinen Erityisosaamista oppilaitoksiin -hanke on käynnistynyt elokuussa 2012 ja päättynyt joulukuussa 2014. ESR-rahoitteisen hankkeen päätavoitteena oli kehittää Haapaveden-Siikalatvan alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista ja luoda pysyviä käytänteitä osaamisen vahvistamiseen. Hankkeella tuettiin alueellista yhteistyötä ja sen johtamista sekä luotiin osaamisverkostoja yleissivistävän, ammatillisen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. http://erko2012.wordpress.com/

Yhteyshenkilöt: Sirpa Kova, Satu Soila ja Paula Airaksinen

The Serious Sports

project aims to develop a digital sports game and reusable framework that will offer sports/fitness coaches the opportunity to simulate the physical conditioning, training content and structure in different (training) seasons for a European-wide sparring sport. The project will seek to provide resources and self-assessment techniques as part of this digital sports game to support coaches, vocational teachers and others involved in sports through game based learning and reinforcement techniques. The project also intends to research, enhance and promote the use of game based learning in all areas of sport and support the recognition and evaluation of social, communication and organizational skills acquired in all possible learning scenarios.

In the Serious Sports project the DEIS Department of Education Development in Cork Institute of Technology is working with a group of specially selected institutes from across Europe. The institutes are: FH Joanneum (Austria), London South Bank University (UK), Semmelweis University (Hungary), Oulu University (Finland), Simsoft (Turkey) and Scienter (Italy).

http://serious-sports.org/

More info: Esa Niemi

Opintori

on aikuisille suunnattu palvelu, josta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisten opiskelumahdollisuuksista eri elämäntilanteissa. Aikuisopintoneuvoja tai aikuisopinto-ohjaaja tarjoaa aikuisopiskelijan käyttöön laajan näkemyksensä oppilaitostarjonnasta, opinpoluista sekä työmarkkinatilanteesta.  www.opintori.info

Yhteyshenkilö: Mikko Ojala

Promotion of low-cost and youth tourism in the cross-border areas

project is undertaken to create the youth tourism network consisting of colleges and higher education institutions in the Republic of Karelia (seven partners) and the Northern Ostrobothnia (two partners) in order to promote low cost, convenient, safe tourist services for international youth travel.  In the project e.g. in-service training for the professionals will be arrange; renovation plans and limited renovation of facilities in the partners’ hostels will be done and a web-based portal for centralized booking will be created. Project belongs to the ENPI Karelia CBC Programme.

More info: Merja Heikkilä

Opetus- ja kasvatusalan johtamisakatemia

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Maakunnan kehittämisrahaa joulukuussa 2012 kasvatus- ja opetusalan johdolle suunnatun osaamisen kehittämisen palvelu- ja toimintamallin kehittämiseen. Tavoitteena on luoda Pohjois-Suomen kasvatus- ja opetusalan johdolle suunnattu monipuolisia osaamisen kehittämisen tukipalveluja tarjoava akatemia. Hanke kestää kesäkuun 2014 loppuun. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, yleissivistävän, ammatillisen ja vapaan sivistystyön  johto- ja esimiestehtävissä toimivat henkilöt. http://johtamisakatemia.wordpress.com/

Yhteyshenkilöt: Satu SoilaTarja TervolaSirpa Kova

Yliopistosta työelämään – hankkeessa

(ESR 2012 – 2013) vaikutetaan suoraan korkeakoulujen yksiköiden ja laitosten toimintaan sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden työelämäorientaatioon luomalla uusia osaamisperustaisuutta, hops – ohjausta ja uratietoisen tutkinnon rakentamista edistäviä toimintamalleja.   www.yliopistostatyoelamaan.fi

FB: http://www.facebook.com/yliopistostatyoelamaan

Yhteyshenkilö: Kaisa Karhu

Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio

on Oulun yliopiston hanke korkeakoulutettujen työllisyyden edistämiseksi erityisesti sellaisilla aloilla, joilla työllistyminen on haastavaa. Hankkeen käytännön tavoitteita ovat: yliopisto-opintojen työelämäpalautekanavan kehittäminen, uraohjauksen tehostaminen, projektimuotoisen opiskelun kehittäminen, uusien harjoittelupaikkojen löytäminen sekä harjoittelun ohjauksen tehostaminen. Lisäksi kehitetään työelämälähtöisten opintojen ohjausta ja mentorointia.

http://yothanke.wordpress.com/

Yhteyshenkilö: Jaana O. Liimatainen

Raahen seudun osaava-hankkeet:

Raahen seutukunnan yleissivistävän koulutuksen Osaava-hanke Osaava Raahe on käynnissä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tämän kehittämistyön mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaava-ohjelma, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Suomessa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kehittämistoiminnan tavoitteena on suunnitella toimintamalli ja ottaa alueen opetushenkilöstön käyttöön yhteinen OsaamisPortfolio- työkalu, joka tukee oman osaamisen ylläpitoa, suunnitelmallista kehittämistä ja arviointia ja jota rehtorit voivat hyödyntää koulun pedagogisessa johtamisessa. http://osaavaraahe.wordpress.com/

Yhteyshenkilö: Tarja Tervola

Ubiko-hanke

UBIKO on Oulun normaalikoulun pedagoginen kehittämis- ja tutkimushanke. Sen tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmaa ja oppimisen arviointia sekä opettajien tiimityöskentelyä. UBIKO:ssa tutkitaan erityisesti oppimisen itsesäätelyä. Toimimme hankkeessa ulkopuolisena arvioitsijana.

Lisätietoja: Sirpa Kova ja Virpi Pietikäinen

http://ubiko.wikispaces.com/

Vieraat kielet verkossa -täydennyskoulutus maksupalveluna Pohjois-Pohjanmaan Kielitivoli-hankkeelle

Vieraiden kielten etä- ja verkko-opetuksen pedagogiikkaa. Toteutusvuosi 2013.

Lisätietoja: Paula Airaksinen

http://vieraatkieletverkossa.wordpress.com/

Hankkeet Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa:

Osaava II / Laatua Siikalatvalla 2012-2013: Laatutyötä perus- ja lukioasteella

Lisätietoja: Virpi Pietikäinen, Sirpa Kova, Tarja Tervola

http://osaavasiikalatva.wordpress.com/

Osaava I / Työhyvinvoinnin vahvistaminen, osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen 2011-2012

Lisätietoja: Sirpa Kova ja Virpi Pietikäinen

http://osaavasiikalatva.wordpress.com/

HOKES-hanke 2009-2012

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan oppilaitosten ja Oulun yliopiston välisen HOKES-hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen ammatillisten ja yleissivistävien oppilaitosten opetushenkilöstön osaamista. Oulun yliopisto vastasi ensisijaisesti yleissivistävän puolen opetushenkilöiden osaamisen kehittämisestä. Koulutustilaisuuksien ohella laadittiin toimintamalleja kokemusperäisen tiedon siirtämiseen ja vertaistuen käyttöön kouluilla.

Lisätietoja: Esa Niemi

http://www.kotu.oulu.fi/projektit/hokes/

Oulu Mining School ja GeoPros PD 2007 -

Oulun vuoriklusterin nimellä käynnistynyt verkostoitumishanke tunnetaan nyt nimellä Oulu Mining School. Tavoitteena on vahvistaa kaivosalan koulutusta ja tutkimusta verkottumalla ja kansainvälistymällä. Hankkeeseen sisältyvä täydennyskoulutusohjelma on nimeltään GeoPros PD.  Kolmas PD-ohjelma käynnistyi helmikuussa 2012.

Lisätietoja: Pirjo Luoma-aho

http://www.oulumining.fi/

NorthRULL - Living Lab 2009-2012

Oulun yliopisto on Pohjois-Suomen korkeakouluverkostossa, missä tuotekehitystoimintaa kehitetään laajenevan Living Lab -mallin mukaisesti. Pohjoiseen Living Lab verkostoon, NorthRULLiin, kuuluu koko Pohjois-Suomen korkeakouluverkosto ja se on myös aktiivinen jäsen eurooppalaisessa ENoLL -verkostossa. Living laboratorio -malli kuvastaa uutta käyttäjäkeskeistä innovaatiojärjestelmää, jossa ihmiset / käyttäjät / asiakkaat otetaan jo alkuvaiheessa mukaan tuottamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat monitieteiseen tutkimukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan. Hankkeen päätymispäivä on 30.9.2012.

Lisätietoja: Merja Heikkilä

http://www.northrull.fi/

TekTäk 2010 – 2012

Koulutus- ja tutkimuspalvelut oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön  rahoittamassa valtakunnallisessa TEKTÄK -kehittämishankkeessa. Sen osatoteuttajina olivat kuuden yliopiston täydennyskoulutusyksiköt ja kaksi tekniikan alan järjestöä. Hanke tuotti tietoa ja toimintamalleja, joiden varaan voidaan kehittää toimivia ja markkinakelpoisia tekniikan alan oppisopimustyyppisiä täydennyskoulutusohjelmia sekä yliopistollista erityispätevyyttä todentavia näyttöjä.

Lisätietoja: Martti Hyry

Dimeke – tuotekehitystä digimediaan 2009-2012

Oulun yliopiston koordinoima Dimeke oli viiden korkeakoulun yhteinen ESR-hanke, jossa kehitettiin digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Hanke toteutti tuotekehitystä tukevaa koulutusta konseptisuunnittelusta, käsikirjoittamisesta, tarinan kerronnasta sekä tuotteiden ja palveluiden monikanavajakelusta. Lisäksi toteutettiin kahdeksan tuotekehitysprojektia yleishyödyllisille järjestöille ja julkisiin tiloihin sekä järjestettiin neljä kansainvälistä seminaaria käsikirjoittamisen, kaupunkien visuaalisen viestinnän ja digituotteiden kansainvälisen markkinoinnin ja transmedian teemoista.

Lisätietoja: Leena Viitanen

http://www.dimeke.fi/

2AgePro 2008-20010

Opettajien sukupolvenvaihdos on käynnissä koko Euroopassa. Kokeneiden opettajien ammatillisen osaamisen siirtämistä nuorille opettajille ja uusien opettajien uran alkuvaihetta tuettiin Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalveluiden koordinoimalla kansainvälisellä kehityshankkeella. Hankkeessa luotiin uusia mentorointimalleja, jotka antavat opettajille pedagogista, sosiaalista ja tietoteknistä tukea opetustyöhön.

Lisätietoja : Antti Peltonen

http://www.2agepro.psy.lmu.de/

Pohjois-Pohjanmaan REKI-hanke 2009-2011

Pohjois-Pohjanmaan REKI -hankkeessa on kehitetty harvinaista yhteistyötä suuren julkisen organisaation Puolustusvoimien ja sosiaalisten yritysten sekä Nuorten Ystävät ry:n välillä. Kansainväliseen toimintaan sisältyi osallistuminen eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden ja kierrätyksen RREUSE-järjestön ja verkoston toimintaan ja vaikuttamistyöhön.

Lisätietoja: Merja Heikkilä

http://www.kotu.oulu.fi/reki/

Siikalatva-hanke 2007-2009

Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston välisen kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston opettajankoulutuksen toimijoiden yhteistyö. Hankkeessa keskityttiin perusopetuksen ja lukio-opetuksen opettajien elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien parantamiseen.

Lisätietoja: Esa Niemi

http://kotu.oulu.fi/siikalatva/

Cross-border classroom 2006-2008

CBC – Cross -border Classroom -hankkeen tarkoituksena oli edistää koulujen tasa-arvoa, laatua ja kilpailukykyä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Hankkeessa kehitettiin myös koulujen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia opetus- ja oppimismenetelmiä rajat ylittävänä yhteistyönä.

Lisätietoja: Esa Niemi

http://www.kotu.oulu.fi/cbc/

SYTRIM 2004-2007

Sytrimissä kehitettiin ja trimmattiin kuuden kierrätysalalla toimivan sosiaalisen yrityksen toimintaa. Tähtäimenä oli menestyvä sosiaalinen yritys sekä uusien alan yritysten perustaminen ja työpaikkojen luominen.

Lisätietoja: Merja Heikkilä

http://www.kotu.oulu.fi/sytrim/toiminta.html

FIND – Higher Education Cooperation between Finland and Indonesia 2005 – 2007

Lisätietoja: Esa Niemi

e-Karelia 2005 – 2006

Lisätietoja: Esa Niemi

TUKEVA 1998-2007

TUKEVA oli ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja valmennushanke, jonka tuloksina on syntynyt yliopistollisten tutkintojen lisäksi paljon mielenkiintoista oppimiseen ja yhteistyön kehittämiseen liittyvää toimintaa ja uusia toimintamalleja.

Lisätietoja: Esa Niemi

http://tukeva.aike.fi/

ODL-NET - Open and Distance Learning Network for Exchange Experiences 2003 – 2005

Lisätietoja: Esa Niemi

http://www.adeit.uv.es/odlnetexperience/

Barents 2010  2003- 2006

Interreg III B Baltic Sea –rahoitteisen The Barents 2010 –projektin tavoite oli laatia pitkän tähtäimen strategia ja tavoitteita Barentsin alueen yhteistyölle teollisuuden, korkeakoulutuksen, ympäristön suojelun ja viestinnän toimialoilla.

Lisätietoja: Esa Niemi

http://www.barents2010.net/

ICETEL – Improving Continuing Education and Training through e-Learning 2002- 2004

Lisätietoja: Esa Niemi

BOLDIC - The Baltic-Nordic Network for Exchange of Experience in ODL 2002 – 2004

Lisätietoja: Esa Niemi

RAMIE – Researching Assessments Methods and Instruments for E-learning 2002 – 2004

Lisätietoja: Esa Niemi

http://www-deis.cit.ie/ramie/

BITE- Bridging the Gap Between the Traditional & e-Learning Environment 2001- 2004

Lisätietoja: Esa Niemi

School+ More than a Platform to Build Society of Tomorrow 2000- 2004

Lisätietoja: Antti Peltonen

Campus Neo – The Interregional University 2000- 2002

Lisätietoja: Esa Niemi

RETUIT RUBIS – Reseau Ubiquitare d’Integration de Service
– Reforming the Education of Teachers in Uzbekistan Using IT 1999- 2003

Lisätietoja: Esa Niemi

Aytem – Accompanying a Young Teachers into Educational Market by Distance Course Module 1999-2001

Lisätietoja: Esa Niemi

Schema – Social Care and Higher Education in Marginal Areas 1998-2000

Lisätietoja: Esa Niemi

Trails – Training of Facilitators in Learning by Open Learning Systems 1998-2000

Lisätietoja: Esa Niemi

Nepold- Network of European Partners in Open Learning Delivery 1998-1999

Lisätietoja: Esa Niemi

 

Opetus ja kasvatus

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017