Tutkimus

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Edustamme alamme tutkimuksen ja koulutuksen vahvaa asiantuntemusta alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tehtävämme on vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien ammattilaisten osaamista ja turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellamme.

Olemme Suomen ainoa tutkimusyksikkö, jossa on sekä hoitotieteellistä että terveyshallintotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa Yksikössämme on viisi tutkimusohjelmaa, joita toteuttavat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimustiimit.  

Hoitotieteellinen tutkimus

Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen
Tutkimme pitkäaikaissairaiden ja ylipainoisten sitoutumista omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin. Arvioimme erilaisten ohjaus- ja tukimenetelmien vaikuttavuutta terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.

Terveysalan opettajien, opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan osaaminen
Tutkimme terveysalan opettajien, opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan osaamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tuottamaamme tietoa hyödynnetään terveysalan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa käytännön potilastyössä. Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.  

Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat
Tutkimme terveysvalmennuksen ja -ohjauksen laatua ja vaikuttavuutta. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti nuorille ja aikuisille suunnatut interventiot ja niiden vaikutukset heidän elintapoihinsa, viihdeteknologian käyttöönsä ja omahoitoonsa. Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.

Ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö
Tutkimme, miten koti- ja hoitoympäristöt vaikuttavat ikääntyneiden hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen. Tuotamme tietoa muun muassa kotona asumista tukevista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista sekä sosiaalisen ja fyysisen ympäristön merkityksestä hyvinvoinnille. Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.

Terveyshallintotieteellinen tutkimus

Terveyshallintotieteen tutkimus keskittyy johtamisen tutkimiseen  sosiaali- ja terveysalalla. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja työyksiköissä toteutettavat muutosprosessit ja kehittämishankkeet sekä niiden johtaminen ja onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.

Kärkihankkeet – (OKM)

Osaavat opettajat yhdessä! (TerOpe)
Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeessa uudistetaan terveystieteiden opettajankoulutusta, kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille täydennyskoulutusmalli sekä pilotoidaan yhteinen digiosaamisen opintokokonaisuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Hankkeen tarkempi kuvaus.

DigiTerveys-opintojakso jatko-opiskelijoille (DHM)
Projektin tavoitteena on kehittää, implementoida ja arvioida näyttöön perustuva DigiTerveys-opintojakso jatko-opiskelijoiden opinto-ohjelmaan Suomessa ja Japanissa. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen  (EduPal)​
Hankkeessa kehitetään palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamiskuvaukset sekä suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmiin. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Opinnot suoritetaan avoimena yliopisto-opintoina. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Viimeksi päivitetty: 7.9.2018