Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö -tutkimusohjelma

Tutkimusohjelmassa tarkastellaan asuin- ja hoitoympäristöjen yhteyttä erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn.  Tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista ikääntyneiden hyvinvioinnin ja kotona asumisen tukemisessa sekä lisätä ymmärrystä fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen ympäristön merkityksestä hoitotyön ja terveyden edistämisen alueilla. Juuret täällä.

Ajankohtaista:

  • Hankeasioita opiskelijoille koottuna drivessa: https://drive.google.com/drive/folders/0B_ywu_zg2bPNczQ0Y1RnU0t3b2s
  • Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat opinnäytetyön tekijät tapaavat seuraavan kerran 14.9.2017 klo 13-15 ja 16.11.2017 klo 9-10.30, paikka lukujärjestyksessä. Mikäli aihe kiinnostaa sinua, olet lämpimästi tervetullut paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan asiasta lisää
  • Vapaavalintainen tutkimustyön eritysalueen opintokso: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen –fokuksena toimiva kotihoito ja ennalta ehkäisevät palvelut. Työpaja: 14.9.2017 klo 11-12.30 Satun huone.

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

dos. Satu Elo satu.elo (at) oulu.fi

Tutkimusryhmässä mukana tutkimusyksiköstämme myös:

professori Helvi Kyngäs, professori ma. Maria Kääriäinen, ylipistonlehtori Pirjo Kaakinen, dosentti Marjo Suhonen, tutkijatohtori Hanna-Mari Pesonen ja tutkimusavustaja Minnaleena Ollanketo

Käynnissä olevat Tekes rahoitteiset tutkimushankkeet avautuvat klikkaamalla vasemmassa sivussa olevia linkkejä.

Käynnissä olevia väitöskirjatutkimuksia (tarkemmat kuvaukset täältä):

Kotona asumista tukevat ratkaisut ja toimintamallit

  • Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja sosiaalinen ympäristö ensimmäisen asumisvuoden aikana, tohtorikoulutettava Sinikka Lotvonen
  • Mobiilit tietojärjestelmät kotihoidossa asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden tukena, tohtorikoulutettava Piritta Hiltunen
  • Kotona asuvan ikääntyneen hoitoon sitoutumisen edistäminen, tohtorikoulutettava Piia Kurikkala

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ympäristön kehittäminen

  • Turvallisen lääkehoidon periaatteiden toteutuminen pitkäaikaishoidon ympäristössä, tohtorikoulutettava Markus Karttunen
  • Kinestetiikan käyttöönoton mukanaan tuomat vaikutukset vanhustenhuollon toimintaympäristöön, tohtorikoulutettava Päivi Stenman

Ikääntyneiden hoitotyön koulutuksen toimintaympäristö

  • Täydennyskoulutuksen vaikutus hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen, tohtorikoulutettava Paula Piirainen
  • Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ikääntyneiden hoitotyön osaaminen, tohtorikoulutettava Anniina Tohmola

Hankkeessa käytetään mm. seuraavia mittareita: Ympäristöhyvinvointi/Elo, Hoitoon sitoutuminen/Kyngäs, Ohjauksen laatu/Kääriäinen ja Hyvinvointiprofiili Oulu/Oldwellactive. Ympäristöhyvinvointi-mittaria käytetään arvioimaan ikääntyneen fyysistä, sosiaalista ja symbolista kotiympäristöä. Oldwellactive-mittari on kehitetty arvioimaan kotona asuvan ikääntyneen hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä, ja sen avulla voidaan kartoittaa ikääntyneen laaja-alaista toimintakykyä. Mittareita käytetään survey-, seuranta- ja interventiotutkimuksessa ja niiden lisäksi hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja analyysimenetelmänä erityisesti sisällön analyysiä.

Yhteistyötahot:

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki, OAMK, VTT, Itä-Suomen yliopisto, Oulunkaari, EKSOTE, Tampereen kaupunki sekä Tekes rahoitteisissa hankkeissa mukana olevat yritykset.

Viimeksi päivitetty: 10.5.2017