Hakeminen DIA-valinnassa

Oulun yliopistossa teknisiä tieteitä voi opiskella neljässä tiedekunnassa:

 • Arkkitehtuurin tiedekunnassa (arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma)
 • Teknillisessä tiedekunnassa (konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat)
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa (tietotekniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmat)
 • Kaivannaisalan tiedekunnassa (kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma)

Oulun yliopiston teknillistieteelliseen koulutusalaan kuuluvien diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan DIA-yhteisvalinnan kautta. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan kuuluvan Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinta tapahtuu valtakunnallisen tietojenkäsittelytieteen valintayhteistyön kautta.

Hakuaika keväällä 2017 alkaviin koulutuksiin on 15.3. – 5.4.2017

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2017 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 3.6.2017 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung –tutkinnon viimeistään vuonna 2017 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. Tutkintotodistuksen kopio toimitettava Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Vuoden 2017 keväällä valmistuvien tulee toimittaa joko "predicted grades" -arvosanat (IB) tai alustava arvosana ilmoitus (EB) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Lisäksi oikeaksi todistettu kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa myöhemmin siihen yliopistoon, josta vastaanottaa opiskelupaikan. Liitteiden tulee olla perillä Aalto-yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15.00. EB- ja IB-tutkinnon keväällä suorittaneiden tulee toimittaa lopulliset arvosanat Aalto-yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 (valinta on ehdollinen vaadittujen liitteiden toimittamiseen asti)
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään 3-vuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 3.6.2017 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • * Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita koskee pohjoismainen sopimus).
 • * AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien esittelyt löydät Koulutustarjonta-sivulta.

Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet:

 • Hakijoiden on osallistuttava DIA-valinnan valintakokeisiin. Jos hakija ei suorita vaadittuja kokeita, hänen hakemuksensa hylätään. Valinta suoritetaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidosta.

Suomen kielen taidon osoittaminen:

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistus on jokin seuraavista:

 • Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon todistus, taso 4-5 uudella asteikolla, taso 6 vanhalla asteikolla
 • Ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä tai toisena kielenä
 • Hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa
 • Korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja sen yhteydessä suoritettu opinnäyte ja kypsyysnäyte suomeksi
 • Hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe)

Hakijan, joka on saanut ylioppilaskirjoituksissa vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur keskipitkässä suomessa tai arvosanan magna cum laude approbatur pitkässä suomessa, ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta suomen kielen taidosta.

Lisätietoja Opetushallituksen kielitutkinnoista saat www-sivuilta: www.oph.fi > Yleiset kielitutkinnot.

 

Viimeksi päivitetty: 9.2.2017