University of Oulu, 2016

Lisäajan hakeminen

Opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen.

Mikäli opiskelijalla on todistus lakiin perustuvasta poissaolon syystä (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen), hänen tulee toimittaa lomake 'Ilmoitus tutkinnon suorittamisajan jatkamisesta' ja todistukset em. poissaoloista koulutuksen lähipalveluihin, jossa tieto merkitään opiskelijatietojärjestelmään. Lomake löytyy yliopiston opintoasioiden lomakesivulta.

Muut kuin lakiin perustuvan poissaolon vuoksi lisäaikaa hakevat käyttävät OSAT-järjestelmää lisäajan hakemiseen. Päätöksen lisäajasta tekee koulutusdekaani. Opiskelija voi hakea lisäaikaa jo etukäteen, jos on todennäköistä, ettei hän ehdi valmistua määräajassa:

 • Jos opinto-oikeus päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava maaliskuun loppuun mennessä.
 • Jos opinto-oikeus päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä.

Opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot näkyvät WebOodissa. 

Hakemuksen liitteet

 • Opintorekisteriote
 • HOPS-ohjaajan tai pääaineen opintoneuvojan/omaopettajan hyväksymä suunnitelma suoritettavista opinnoista, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella.
 • Hakemukseen liitetään myös selvitys viivästymiseen vaikuttaneista syistä ja tarvittaessa niitä perustelevat liitteet (esim. lääkärintodistus).

Lisäajan myöntöperusteet

Lisäaika myönnetään, jos koulutusrehtori/koulutusdekaani katsoo suunnitelman perusteella, että opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon opiskelijan jo suorittamien sekä jäljellä olevien opintojen määrän ja laajuuden.

Lisäajan myöntämistä puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.

Jo päättynyt opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa ja lisäaikaa myöntää. Opiskelijalta peritään uudelleenkirjautumismaksu (35 eur), jos opiskeluoikeus on päättynyt jo hakuhetkellä tai opiskelija ei ole noudattanut tiedekunnan ohjeita hakuajasta ja opiskeluoikeus on päättynyt ennen lisäajan myöntämistä.

Mikäli myönnetty lisäaika ei osoittaudu riittäväksi vaan opiskelija hakee vielä uudestaan lisäaikaa, se voidaan myöntää enintään neljäksi lukukaudeksi (kaksi vuotta). Toista tai useampaa kertaa lisäaikaa haettaessa valmistumissuunnitelman tulee sisältää selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Mikäli opinnot ovat edenneen alkuperäisen valmistumissuunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita. Mikäli opiskelijan opinnot ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, opiskelijan tulee päivittää valmistumissuunnitelmansa. Päivitettyä valmistumissuunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin ensimmäistä valmistumissuunnitelmaa. Mikäli opiskelijalta puuttuu vain opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan opiskelijan antaman selvityksen perusteella. Tämän lisäksi yliopisto voi tarvittaessa pyytää lausunnon työn etenemisestä esimerkiksi työn ohjaajalta. Uutta lisäaikaa ei ole mahdollista myöntää, mikäli opiskelijan opinnot ovat edenneet merkittävästi alkuperäisen valmistumissuunnitelman aikataulua hitaammin eikä opiskelija ole esittänyt hitaalle etenemiselle hyväksyttävää syytä.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään kerrallaan vähintään yhdeksi (n. 6 kk) ja enintään neljäksi lukukaudeksi (kaksi vuotta). Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

Opiskeluoikeuden jatkamista koskeva päätös

Päätöksen lisäajasta tekee koulutusdekaani. OSAT-järjestelmää käyttäville päätös näkyy järjestelmässä.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan nimi ja kotikunta
 • päätös, johon haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello 8.00–16.15. Valituskirjelmän voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostitse, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Sähköpostitse tai telekopiona lähetetyn asiakirjan on oltava ennen määräajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, josta vapauttamisesta eräissä tapauksissa säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Palvelunumero: 050 406 1147
Puhelin: 010 364 2800

Faksi: 010 364 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018