AHOT-prosessi ja oikaisupyyntö

Oulun yliopiston AHOT-prosessi

Tutkinnot ja niiden osaamistavoitteet kuvataan mm. Oulun yliopiston tiedekuntien opetussuunnitelmissa. Oulun yliopiston koulutusneuvosto ja tutkijakoulu voivat antaa hyväksilukemisesta yleisiä ohjeita. Opetussuunnitelmassa määrätään hyväksilukemisen alakohtaisista periaatteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty.

Opiskelija on aina aloitteellinen AHOT-prosessin käynnistämisessä. Oulun yliopistossa on laadittu kuvaus AHOT-prosessista.

 1. Opiskelija  käynnistää AHOT-prosessin. Opiskelija arvioi, onko hänellä yliopiston tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella hyväksilukuja. Opiskelija saa apua omaopettajalta tai muulta HOPS-ohjaajalta.  
 2. Opiskelija tekee ohjeiden mukaisesti hakemuksen hyväksiluettavista opinnoista vaadittavine liitteineen. OSAT-järjestelmän lomakkeella haetaan hankitun osaamisen tunnustamista
  a) formaalissa koulutuksessa (esim. yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto) tai
  b) arkioppimisen (informaalin) tai epävirallisessa koulutuksessa (nonformaali).
  Opiskelija selvittää omaopettajalta tai muulta HOPS-ohjaajalta (esim. HOPSin laadinnan yhteydessä), mikä taho tekee päätöksen ko. opinnoista.
 3. Opiskelija sisällyttää lomakkeeseen vaadittavat liitteet, jotta osaamisen tunnustamisen hakemus voidaan käsitellä ja päätöksen teko on mahdollista. Vaadittavat liitteet on mainittu lomakkeissa.
 4. Opiskelija saa päätökset OSAT-hakemukseensa ko. opinnoista vastaavalta taholta eli tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöltä, tiedekunnan koulutusdekaanilta tai tutkijakoulun dekaanilta. Jokaista tiedekuntaa varten laaditaan oma lomake.
 5. Päätös kirjataan opintorekisteriin koulutuksen lähipalveluissa. Prosessi päättyy tähän.

AHOT-prosessin oikaisupyyntö

 1. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen vapaamuotoisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelija toimittaa oikaisupyynnön tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle.
 2. Hyväksiluvusta päättänyt taho antaa oikaisupyyntöön kirjallisen vastineen ilman aiheetonta viivästystä ja toimittaa sen tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle. Opiskelija saa tiedon vastineesta.
 3. Jos opiskelija ei edelleenkään ole tyytyväinen päätökseen ja /tai vastineeseen, voi hän hakea siihen oikaisupyyntöä Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista
  - >Ellei opiskelija hae oikaisua tutkintolautakunnalta kyseisen ajan kuluessa, päätös jää voimaan ja mahdolliset aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiset ja tarvittavat kirjaukset merkitään opiskelijan tietoihin päätöksen mukaisesti.
 4. Opiskelija hakee oikaisua tutkintolautakunnalta AHOT-oikaisuhakemuksella. Tätä lomaketta EI VOI toimittaa tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin, vaan lomake liitteineen lähetetään osoitteeseen:

  Oulun yliopiston tutkintolautakunta
  AHOT-OIKAISUHAKEMUS
  Kirjaamo
  FI-90014 Oulun yliopisto
   
 5. Tutkintolautakunta käsittelee asian ja tekee kirjallisen päätöksen ilman aiheetonta viivästystä. Tutkintolautakunta voi pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta taholta.
 6. Tutkintolautakunnan päätöksestä tiedotetaan asianosaisia ja se astuu voimaan heti. Mahdollisista hyväksiluetuista opinnoista tehdään merkinnät opintorekisteriin. Mikäli alkuperäistä päätöstä ei muuteta, opiskelijalle annetaan tieto tutkintolautakunnan päätöksestä. Tutkintolautakunta toimittaa päätöspöytäkirjan tiedoksi:
  • oikaisupyynnön tehneelle opiskelijalle
  • alkuperäisen arvioinnin tehneelle taholle
  • tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle
  • asianomaisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin opintosuorituksen kirjaamista varten.

Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. (Oulun yliopiston Koulutuksen johtosääntö 27 §).

Oikaisupyyntöjen tekemistä säätelevät säädökset:

Viimeksi päivitetty: 11.12.2017