Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.

Tutkimuksen tulosten ja aineistojen avoin saatavuus on nykyaikaisen tieteen perusedellytys; useimpien tutkimuksen rahoittajien ja julkaisijoiden perusvaatimuksena on tutkimusaineistojen ja julkaisujen avaaminen tutkijayhteisöjen käyttöön. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan yliopistotason datapolitiikka ja palveluja.

Oulun yliopistossa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia ottaen huomioon innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimukset. Avoimen julkaisemisen linjauspäätös tekee tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen osaksi julkaisemisen prosessia. 1.1.2017 lähtien Oulun yliopisto edellyttää, että Oulun yliopiston tutkijoiden tutkimusjulkaisutiedostot rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon.

Oulun yliopiston tutkimusdatapolitiikka ja avoimen julkaisemisen linjaus

Oulun yliopiston tutkimusdatapolitiikka

Oulun yliopisto on strategiassaan määritellyt itsensä kansainvälisesti merkittäväksi tiedeyliopistoksi valitsemillaan aloilla. Oulun yliopistossa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia ottaen huomioon innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimukset.

Oulun yliopisto pitää hyvinä ja esimerkillisinä Iso-Britannian Avoin tutkimusdata -konkordaatin (Concordat on Open Research Data) periaatteita, jotka on laadittu Iso-Britannian eri rahoittajien, yliopistojen ja tutkimusinstituuttien muodostaman Open Research Data Forum -konsortion toimesta. Oulun yliopisto on päättänyt ottaa ne oman datapolitiikkansa perustaksi.

Periaatteet

1. Tutkimusaineistojen avaaminen edistää korkeatasoista tutkimusta, helpottaa innovaatiotoimintaa ja turvaa hyviä tutkimuskäytäntöjä.

2. Hyvä datanhallinta on välttämätöntä tutkimusprosessien kaikilla tasoilla ja se tulisi varmistaa prosessin alusta lähtien.

3. Data täytyy hoitaa (kuratoida) niin, että sitä voi päästä käyttämään, se on löydettävissä ja käyttökelpoista.

4. Tutkimusaineistojen avaaminen tuo huomattavia kustannuksia, mikä täytyy kaikkien osapuolien ottaa huomioon.

5. On olemassa selkeitä perusteita, miksi tutkimusaineistojen avaamista on tarpeen rajoittaa, mutta näiden perusteiden täytyy olla oikeutettuja ja toteennäytettävissä.

6. Tutkimusaineiston perustajien oikeudet sen ensisijaiseen käyttöön täytyy tunnustaa.

7. Muiden tutkijoiden aineistojen käytössä täytyy aina noudattaa asianmukaisia lakeja, eettisiä ohjeita ja säännöksiä ja ilmoittaa aineiston lähde sitä käytettäessä.

8. Julkaisuissa käytetyt aineistot tulisi olla saatavissa julkaisuhetkellä sellaisessa muodossa, että niihin voi viitata.

9. Kaikkien asianosaisten vastuulla on tukea tutkimusaineistojen tallentamisessa ja avaamisessa tarvittavien datan käsittelytaitojen kehittämistä.

10. Tutkimusaineistojen avaamisen edistymistä tulee arvioida säännöllisesti.

Toimenpiteet

Tutkimuksen johtoryhmä ja tutkimusneuvosto ovat avointa dataa ja tutkimusaineistojen hallinnointia koskevien toimintojen koordinoivat elimet.

Yliopistotasolla tulee rakentaa hallinnointimalli sekä keskitetyt ja tiedekuntatason palvelujärjestelmät. Näihin palvelujärjestelmiin tulee liittää neuvonta sopimus- ja tekijäoikeuksista. Oulun yliopisto suosittelee käytettäväksi mahdollisimman paljon valtakunnallisia, esim. CSC:n sekä kansainvälisten ESFRI-infrastruktuurihankkeiden palveluja.

Kaikkiin tiedekuntiin ja ydinpalveluyksiköihin nimetään tutkimusaineistoista vastaava henkilö.

Oulun yliopisto ohjaa tutkijoita tutkimusaineistoja hallinnoivien palvelujen käyttäjiksi ja suuntaa omia ja kannustaa tutkijoita hankkimaan lisäresursseja avoimuuden edistämiseen.

Tutkimuksen strategiset palvelut, tutkimuksen tukipalvelut, kirjasto, arkisto, tutkijakoulu ja tietohallinto opastavat tutkijoita ja järjestävät tarvittavaa koulutusta.

Tutkimusyksiköiden tulee määrittää tavoitetila ja toimenpiteet, miten he aikovat toteuttaa

  • tutkimusaineistojen rekisteröinnin
  • tutkimusaineistojen tallentamisen
  • tutkimusaineistojen avaamisen.

Yksikön tutkimusaineistot ja niiden hallinnointi käsitellään tulosneuvotteluissa.

Oulun yliopisto edellyttää, että tutkimusryhmät päättävät tutkimusaineistojen avaamisesta ottaen huomioon rahoittajatahon ohjeistukset.

Tavoitetila 2017:

  • Tutkimusaineistojen rekisteröinti ja metatietojen tallennukseen liittyvät prosessit määritelty
  • Tutkimusaineistojen tallennus ja hallinnointi otettu osaksi tulosneuvotteluja
  • Tutkimusaineistojen avaamisen perusteet on määritelty ja edellytykset luotu
  • Julkaisujen rinnakkaistallentaminen järjestetty
  • Tutkijoiden ohjeistus ja koulutus suunniteltu ja toteutus menossa.

 

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjaus

Tämä päätös tekee tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen osaksi julkaisemisen prosessia. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan prosessia, jossa tutkijoiden tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneet artikkelit tai niiden niin kutsutut final draft -versiot tallennetaan yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon lähtökohtaisesti avoimesti saataville. Tutkimusjulkaisujen arkistointi Jultika-julkaisuarkistoon takaa yliopiston tutkimustoiminnan dokumentoinnin, säilyvyyden ja käytettävyyden myös tulevaisuudessa.

Tekemällä julkaisujen rinnakkaistallentamisesta kiinteän osan tutkimustulosten raportointia, Oulun yliopisto toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartassa 2014–2017 määriteltyjä toimenpiteitä avoimen tieteen edistämiseksi. Tieteen avoimuutta edistämällä parannamme tieteen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Samalla tutkimustulosten hyödyntäminen tehostuu ja nopeutuu ja sekä tutkimuksen että tutkijoiden kansainvälinen näkyvyys kasvaa merkittävästi.

1.1.2017 lähtien Oulun yliopisto edellyttää, että Oulun yliopiston tutkijoiden tutkimusjulkaisutiedostot (sekä lopullinen, julkaistu versio että final draft/author accepted manuscript -versio) rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon.

Lopullinen julkaistu versio tai sen DOI-osoite tarvitaan tietojen tutkimustietojärjestelmään kirjaamista varten. Final draft -versio/Author accepted manuscript (AAM) tarvitaan avoimen rinnakkaistallentamisen mahdollistamiseksi.

Tiedostojen rinnakkaistallennusvelvoite koskee tieteellisessä, referoidussa aikakauslehdessä, yliopiston omassa sarjassa, konferenssijulkaisussa tai muussa kokoelmateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppikategoriat A1-A4). Tiedostojen tallennusvelvoite ei koske monografioita.

Oulun yliopiston tutkijalla tarkoitetaan tässä päätöksessä toimijoita, joita KOTA-tiedonkeruuvelvoite koskee. Katso http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Julkaisutietojen%20tallentaminen_11042014.pdf.

Varsinaisesta rinnakkaistallennusprosessista huolehtii yliopiston kirjasto. Kirjasto tarkistaa julkaisun alkuperäisen kustantajan rinnakkaistallennuskäytännöt ja tarpeen niin vaatiessa kysyy niitä kustantajalta. Mikäli julkaisun alkuperäinen kustantaja sallii, tallentaa kirjasto tekijältä saadun tiedoston avoimesti saataville yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon. Mikäli julkaisun alkuperäinen kustantaja edellyttää embargo-ajan soveltamista, huolehtii kirjasto asianmukaisen embargo-ajan asettamisesta.

Julkaisun kirjoittajan ei siis tarvitse neuvotella rinnakkaistallentamisen ehdoista kustantajan kanssa tai hankkia rinnakkaistallennuslupia itse. Julkaisun tekijä vastaa kuitenkin siitä, että hän on hankkinut artikkelinsa muilta mahdollisilta kirjoittajilta suostumuksen Oulun yliopiston käytännön mukaiseen rinnakkaistallentamiseen. Julkaisuun voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia, kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Jos lupa näiden käyttöön on pyydetty vain painettuna julkaisemista varten, on tutkijan pyydettävä erikseen lupa materiaalin käyttöön rinnakkaistallennuksen yhteydessä.

Julkaisun kirjoittaja voi kieltää julkaisemisen Jultika-julkaisuarkistossa, mikäli hän perustelee julkaisukiellon. Kielto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos artikkeli on laadittu sellaisella rahoituksella, jonka ehdot edellyttävät open access -julkaisemista (esimerkiksi EU:n Horisontti 2020-ohjelma, Suomen Akatemia) eikä kyseistä artikkelia ole vielä julkaistu muualla open access -periaatteiden mukaisesti.

Julkaisujen kirjoittajien on huomioitava, etteivät he solmi rinnakkaistallentamisen kieltäviä julkaisusopimuksia, mikäli tutkimuksen rahoittaja edellyttää open access -julkaisemista.

Tämän päätöksen mukainen tallennusvelvoite tulee voimaan 1.1.2017. Jultika-julkaisuarkistoon voi tallentaa myös muita kuin tallennusvelvoitteen alaisia rinnakkaisjulkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, opetusmateriaalia ja kustannussopimusten sen salliessa myös monografioita.

Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta kirjaston Avoin julkaiseminen -oppaasta
Tukea ja koulutusta osoitteesta: openpublishing@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 30.12.2016