Tutkimusdatapolitiikka Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on strategiassaan määritellyt itsensä kansainvälisesti merkittäväksi tiedeyliopistoksi valitsemillaan aloilla. Oulun yliopistossa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia ottaen huomioon innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimukset.

Oulun yliopisto pitää hyvinä ja esimerkillisinä Iso-Britannian Avoin tutkimusdata -konkordaatin (Concordat on Open Research Data) periaatteita, jotka on laadittu Iso-Britannian eri rahoittajien, yliopistojen ja tutkimusinstituuttien muodostaman Open Research Data Forum -konsortion toimesta. Oulun yliopisto on päättänyt ottaa ne oman datapolitiikkansa perustaksi.

Periaatteet

1. Tutkimusaineistojen avaaminen edistää korkeatasoista tutkimusta, helpottaa innovaatiotoimintaa ja turvaa hyviä tutkimuskäytäntöjä.

2. Hyvä datanhallinta on välttämätöntä tutkimusprosessien kaikilla tasoilla ja se tulisi varmistaa prosessin alusta lähtien.

3. Data täytyy hoitaa (kuratoida) niin, että sitä voi päästä käyttämään, se on löydettävissä ja käyttökelpoista.

4. Tutkimusaineistojen avaaminen tuo huomattavia kustannuksia, mikä täytyy kaikkien osapuolien ottaa huomioon.

5. On olemassa selkeitä perusteita, miksi tutkimusaineistojen avaamista on tarpeen rajoittaa, mutta näiden perusteiden täytyy olla oikeutettuja ja toteennäytettävissä.

6. Tutkimusaineiston perustajien oikeudet sen ensisijaiseen käyttöön täytyy tunnustaa.

7. Muiden tutkijoiden aineistojen käytössä täytyy aina noudattaa asianmukaisia lakeja, eettisiä ohjeita ja säännöksiä ja ilmoittaa aineiston lähde sitä käytettäessä.

8. Julkaisuissa käytetyt aineistot tulisi olla saatavissa julkaisuhetkellä sellaisessa muodossa, että niihin voi viitata.

9. Kaikkien asianosaisten vastuulla on tukea tutkimusaineistojen tallentamisessa ja avaamisessa tarvittavien datan käsittelytaitojen kehittämistä.

10. Tutkimusaineistojen avaamisen edistymistä tulee arvioida säännöllisesti.
 

Toimenpiteet

Tutkimuksen johtoryhmä ja tutkimusneuvosto ovat avointa dataa ja tutkimusaineistojen hallinnointia koskevien toimintojen koordinoivat elimet.

Tiedekunnat vastaavat palvelujärjestelmien kehittämisestä yhdessä kirjaston ja tietohallinnon kanssa. Näihin palvelujärjestelmiin tulee liittää neuvonta sopimus- ja tekijäoikeuksista. Oulun yliopisto suosittelee käytettäväksi mahdollisimman paljon valtakunnallisia, esim. CSC:n sekä kansainvälisten ESFRI-infrastruktuurihankkeiden palveluja.

Oulun yliopisto ohjaa tutkijoita tutkimusaineistoja hallinnoivien palvelujen käyttäjiksi ja suuntaa omia ja kannustaa tutkijoita hankkimaan lisäresursseja avoimuuden edistämiseen.

Tutkimuksen strategiset palvelut, tutkimuksen tukipalvelut, kirjasto, arkisto, tutkijakoulu ja tietohallinto opastavat tutkijoita ja järjestävät tarvittavaa koulutusta.

Tutkimusyksiköt määrittelevät toimenpiteet, miten he toteuttavat

  • tutkimusaineistojen rekisteröinnin
  • tutkimusaineistojen tallentamisen
  • tutkimusaineistojen avaamisen.

Yksikön tutkimusaineistot ja niiden hallinnointi käsitellään tulosneuvotteluissa.

Oulun yliopisto edellyttää, että tutkimusryhmät päättävät tutkimusaineistojen avaamisesta ottaen huomioon rahoittajatahon ohjeistukset.

Viimeksi päivitetty: 8.2.2017