Tekniikan aloilta valmistuneet sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaavaan työhön ja ovat tyytyväisiä opintoihinsa

DI-tutkinto antaa hyvän pohjan työelämään. Tutustu Oulun yliopiston tekniikan aloihin.

Vuonna 2016 diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneista lähes 70 prosentilla oli työpaikka jo valmistuessaan. Heistä lähes 80 prosenttia on työllistynyt koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Opintojen aikana hankittua työkokemusta heillä on keskimäärin kaksi vuotta. 90 % tekniikan aloilta valmistuneista on tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

Tiedot perustuvat tuoreeseen Tekniikan akateemiset TEK:in vastavalmistuneille tekemään palautekyselyyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä tekniikan koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa. Tuloksia hyödynnetään muun muassa tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisessä.

Valmistuneilta kysyttiin heidän käsitystään eri osaamisalueiden tärkeydestä sekä sitä, miten niiden osaaminen kehittyi opinnoissa ja työharjoittelussa. Oman alan substanssi- ja erityisosaamista kertyi vastaajien mielestä opinnoista erittäin hyvin. Vastaajat pitivät työelämätaitoja ja sosiaalisia taitoja erittäin tärkeinä, ja niiden he katsoivat kehittyneen paremmin työelämässä kuin varsinaisissa opinnoissa.

Tulosten perusteella työkokemus ja kontaktit ovat ratkaisevan tärkeitä vastavalmistuneen työllistymisessä: kolme neljäsosaa tekniikan alan vastavalmistuneista ilmoitti työllistyneensä joko diplomityöpaikkaansa tai muuhun opintojen aikaiseen työpaikkaan. Oulun yliopisto erottuu positiivisesti diplomityöpaikan palkallisuudessa sekä valmistuneiden päätoimisissa työsuhteissa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös työpaikan sijainnista. Oulun yliopistosta valmistuneiden vahvin työskentelyalue on Oulun seutu, ja sen jälkeen pääkaupunkiseutu. Ulkomaista tekniikan alan korkeakoulutettuja vetävät yleisesti parhaiten Saksa, Yhdysvallat ja Kiina.

Yhteiskuntamme ei kaikilta osin hyödynnä ulkomaalaisten tekniikan korkeakoulutettujen osaamista, vaikka moni heistä haluaisi jäädä Suomeen. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistyminen Suomessa on huomattavasti heikompaa kuin kotimaisten.

Tutkimustulokset ovat saatavilla: www.tek.fi/vastavalmistuneet

 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017