Kaivosten raskasmetallipäästöille kehitettiin uusi mittausjärjestelmä

Kaivosteollisuuden päästöt aiheuttavat ympäristöön joutuessaan merkittävää vahinkoa. Jotta ympäristövahinkoihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, tulee mm. kaivosvesiä monitoroida jatkuvatoimisesti. Oulun yliopistossa meneillään olevassa tutkimushankkeessa on kehitetty laitteisto raskasmetallien jatkuvatoimiseen mittaukseen. Tutkimushankkeessa kehitetään lisäksi öljyn jatkuvatoimista mittausmenetelmää sekä mallinnetaan öljypäästöjen leviämistä satama-alueilla.

Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen -hankkeessa (JaMit) kehitetään mm. jatkuvatoimista mittausmenetelmää öljyn, nikkelin ja elohopean samanaikaiseen mittaamiseen. Virtausmallinnuksen (CFD) avulla selvitetään, kuinka öljy leviää erilaisissa olosuhteissa ja kuinka jäätä voitaisiin hyödyntää pohjoisten satama-alueiden öljyntorjunnassa.

Hankkeessa tehtävällä kestävyyden arvioinnilla (taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset) verrataan kehitettävää järjestelmää nykyisin käytössä olevaan näytteenottoon perustuvaan mittaukseen. Kehitettävä mittauskonsepti pyritään kaupallistamaan hankkeen jälkeen.

Mittauslaitteisto soveltuu haastaviin arktisiin olosuhteisiin

Nikkelin jatkuvatoimiseen mittaukseen on hankkeen aikana kehitetty uudenlainen elektrodi, jonka ympärille on suunniteltu ja rakennettu kenttäkelpoinen raskasmetallien mittaamiseen soveltuva laitteisto. Mittaustulokset voidaan lähettää reaaliaikaisesti palvelimelle ja mahdollisiin pitoisuuksien nousuihin voidaan reagoida nopeasti. Mittausjärjestelmää on testattu kenttäkokeilla kaivosteollisuudessa ja laitteen on havaittu toimivan hyvin haastavissa arktisissa olosuhteissa.

Hankkeessa on testattu laitteiston kenttäkelpoisuus ja toimivuus haastavissa olosuhteissa myös öljyn mittauksen osalta. Öljy-mittauksen reaaliaikaisen pilotointi toteutettiin Rauman satamassa.

Virtausmallinnuksella on tutkittu eri jäätyyppien vaikutusta raskaan ja kevyen öljyn leviämiseen satama-altaassa. Mallinnuksen perusteella on havaittu, että sohjo imee öljyä itseensä ja hidastaa öljyn leviämistä verrattuna avoimessa meressä tai kiinteän jään alla tapahtuvaan öljyn leviämiseen. Kiinteä jää puolestaan voi toimia esteenä öljyn leviämiselle, jos jää on tarpeeksi paksua.

JaMit-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön (ECE) ja Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikön sekä Kemi-Tornion ammattiopisto Lappian kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittavat projektissa mukana olevat yritykset Euroports, EHP Environment ja Measurepolis.

Ympäristö- ja kemiantekniikka

Mittaustekniikan yksikkö

Viimeksi päivitetty: 25.9.2017