Harjoittelu Suomessa

Kotimaan harjoittelutuki

Harjoittelutuki on ensisijaisesti tarkoitettu mahdollistamaan harjoittelupaikka, joka ei syntyisi ilman yliopiston myöntämää tukea. Harjoittelutukia haetaan koulutuspalveluiden sekä tutkinto-ohjelmien ohjeiden ja hakuaikojen puitteissa. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut omista varoistaan ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea Oulun yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan työharjoitteluun. Koulutuspalvelut koordinoi harjoittelutuen jakoa ja seurantaa. Harjoittelutuki on vuonna 2018 Oulun yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.  Kotimaan harjoittelutukea myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille. Opiskelija selvittää yrityksen koon.

Kotimaan harjoittelutukien hakeminen vuonna 2018

Harjoittelusuunnitelman tekemistä varten opiskelijat ilmoittautuvat tutkinto-ohjelmien harjoittelu-opintojakson opettajille näiden antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan (lisätietoja omasta tutkinto-ohjelmasta). Tutkinto-ohjelma päättää opiskelijan hakukelpoisuudesta. Sovittuaan harjoittelun suorittamisesta harjoittelu-opintojakson opettajan ja työnantajan kanssa, opiskelija tekee harjoittelutukihakemuksen SoleMOVEen, ks. ohjeet SoleMOVE - guide for outgoing trainees. Vaihto-ohjelmaksi (Exchange Program) valitaan Work Placement in Finland, harjoittelun ajankohta (Duration of your mobility) kirjataan kohtaan Other, please specify. Työnantajan tiedot lisätään välilehdelle Exchange study information.

Opiskelija liittää hakemukseensa harjoittelu-opintojakson opettajan allekirjoittaman Harjoittelun vahvistaminen -lomakkeen. Harjoittelutukihakemus käsitellään koulutuspalveluissa ja opiskelija saa viestin SoleMOVEsta, kun tuki on hänelle varattu/hylätty. Samalla pyydetään etenemään harjoittelusopimuksen tekemiseen. Hakemus voidaan hyväksyä lopullisesti vasta kun siinä on mukana kopio allekirjoitetusta harjoittelusopimuksesta.

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea kotimaan harjoittelutukea silloin, kun

  1. harjoittelu hyväksytään osaksi hänen tutkintoaan (tutkinto-ohjelmakohtaiset kriteerit),

  2. harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä (esim. 1.3.-30.4. tai 15.5.-14.7.),

  3. harjoittelusta kertyvä opintopistemäärä on vähintään 5 op,

  4. työnantajan harjoittelijalle maksama palkka on vähintään Kelan määrittelemän palkansaajan työssäoloehdon suuruinen (1189 euroa/kk vuonna 2018),

  5. opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon harjoittelun ajaksi,

  6. opiskelija on työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan ja

  7. opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (joko alemmassa tai ylemmässä). Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.

 

Harjoittelutuen hakeminen

Tukea voivat hakea perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät yliopiston yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset hakukriteerit ja joilla on harjoittelupaikka tiedossa. Jos opiskelija hakee julkisesti avoinna olevaa harjoittelupaikkaa, niin SoleMOVEssa ilmoitetaan hakuajan päättymispäivä. Hakemus tehdään SoleMOVEen ennen harjoittelun alkamista. Hakemuksessa on oltava liitteenä kopio opintojaksosta vastaavan henkilön allekirjoittamasta harjoittelun vahvistaminen -lomakeesta (harjoittelupaikka alustavasti sovittuna: työnantajan nimi ilmoitettuna). HUOM! Vaikka opiskelija hakee useampaa harjoittelupaikkaa, täytetään vain yksi hakemus SoleMoveen/ Exhange Program. Koulutuspalvelut vastaanottaa hakemuksen ja pyytää lisäämään kopion harjoittelusopimuksesta, jonka jälkeen hakemus voidaan lopullisesti hyväksyä.

  1) Opiskelija sopii alustavasti työnantajan ja harjoitteluvastaavan  kanssa harjoittelusta ja sen jälkeen hakee harjoittelutukea SoleMOVEssa. Hakemuksessa tulee olla liitteenä harjoittelun vahvistaminen -lomake tai harjoittelusopimus.

  2) Jos työnantaja (yl. valtionhallinto) vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, niin opiskelija täyttää harjoittelun vahvistamislomakkeen ja hakee tukea SoleMOVEssa ko. harjoittelupaikkaan. Tuki varataan ehdollisena vain ko. paikkaan. Hakukohde ja hakuajan päättymispäivä ilmoitetaan Exchange study information -välilehdellä.  Mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa , tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön. Mikäli opiskelija saa paikan, hän liittää tukihakemukseen kopion harjoittelusopimuksesta.

Hakuaika alkaa 20.12.2017 ja päättyy kevään osalta 31.5.2018. Kevään haussa voi hakea tukea myös syksyllä alkaviin harjoitteluihin. Tukia  on jaossa rajallinen määrä ja ne saattavat loppua ennen hakuajan loppumista. Tukia ei myönnetä jälkikäteen.

 

SoleMOVE - guide for outgoing trainees

 

Lisätietoja

Tiina Kemppainen, tiina.kemppainen(at)oulu.fi, 0294 483661

Viimeksi päivitetty: 26.1.2018