Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).

Kokousmenettely ja päätöksenteko

Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa (heinäkuussa ei kokouksia). Tutkintolautakunta käynnistää asian käsittelyn viivytyksettä. Opintosuorituksiin ja hyväksilukuihin liittyvissä oikaisupyynnöissä tutkintolautakunta käsittelee asian kiireellisenä. Opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt käsitellään tutkintolautakunnassa kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet tutkintolautakunnan jäsenistä on paikalla.Tutkintolautakunnan päätökset allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Tiedustelut voi osoittaa tutkintolautakunnan sihteerille tai puheenjohtajalle.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: 

 • oikaisua pyytävän nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten. 
 • hakukohde, jota oikaisupyyntö koskee, mikäli kyseessä on opiskelijavalinta
 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös, johon halutaan oikaisua, sekä alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen:

Oulun yliopiston tutkintolautakunta /
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Oulun yliopiston kirjaamon käyntiosoite, asiakaspalvelupisteen aukioloajat sekä ohjeet dokumenttien toimittamiseen löytyvät täältä.

Opiskelijavalintaan liittyvissä oikaisupyynnöissä tarkista ohjeet alakohtaisista valintaperusteista.

Kokoonpano

Yliopiston rehtori on asettanut yliopistolain 27 § ja Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 4 § mukaisen tutkintolautakunnan 6.9.2011 alkaen.

Rehtorin päätöksellä 19.12.2017 (päivitetty 9.2.2018)  Oulun yliopiston tutkintolautakunnan kokoonpano on seuraavanlainen 31.12.2021 saakka:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

puheenjohtaja professori Keijo Ruotsalainen, TST

professori Jyrki Mäkelä, LTK

varapuheenjohtaja professori Maria Kääriäinen, LTK

yliopisto-opettaja Matti Kangaspuoskari, TTK

yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen, HuTK

yliopistonlehtori Maarit Siromaa, KTK

lehtori Tapio Tenhu, KTK

yliopisto-opettaja Essi Vuopala, HuTK

yliopistonlehtori Kari Myllylä, LuTK

akatemiatutkija Minna Patanen, LuTK

yliopisto-opettaja Markku Pulkkinen, OyKKK

yliopisto-opettaja Juha Huikari, OyKKK

koulutussuunnittelija Sanna Ahonen, koulutuspalvelut

koulutussuunnittelija Heli Ruotsalainen, koulutuspalvelut

UniOGS-edustaja Karita Saravesi

UniOGS-edustaja Niina Timosaari

opiskelijajäsen Jussi Vaara

opiskelijajäsen Liisa Komminaho

Tutkintolautakunnan sihteeri on suunnittelija Jukka Maamäki koulutuspalveluista varahenkilönään suunnittelija Heikki Kuoppala.

Oikaisupyyntöjen käsittelyprosessi

Opintosuoritukset

 1. Opettaja tai muu arvioinnin suorittava taho arvioi opintosuorituksen tai hyväksiluvusta tehdään päätös.
 2. Opiskelija voi pyytää arviointiin tai hyväksilukupäätökseen oikaisua opettajalta, muulta arvioinnin suorittavalta taholta tai hyväksiluvun päättäneeltä pl. oikaisupyynnöt lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelusta, jotka osoitetaan suoraan tutkintolautakunnalle.
 3. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 4. Opettaja, muu arvioinnin suorittanut taho tai hyväksiluvusta päättänyt antaa oikaisupyyntöön kirjallisen päätöksen.
 5. Opiskelija voi hakea oikaisua saamaansa päätökseen tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan tutkintolautakunnalle alla olevan ohjeen mukaisesti
 6. Tutkintolautakunta pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksiluvun päättäneeltä. Tarvittaessa tutkintolautakunta voi pyytää ulkopuolisen lausunnon ja/tai pyytää opiskelijaa kuultavaksi.
 7. Tutkintolautakunta käsittelee asian ja tekee päätöksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.
 8. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille ja se astuu voimaan heti. Tutkintolautakunta toimittaa päätöspöytäkirjan tiedoksi:
  - oikaisupyynnön tehneelle opiskelijalle,
  - alkuperäisen arvioinnin tehneelle opettajalle tai hyväksiluvun käsitelleelle,
  - koulutusohjelman vastuuhenkilölle,
  - tiedekunnan koulutusdekaanille,
  - tarvittaessa asianomaisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen opintosuorituksen kirjaamista varten.
 9. Tutkintolautakunnan opintosuoritusten arvostelua koskevassa oikaisumenettelyssä tekemään päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla (yliopistolaki 558/2009, 84§; koulutuksen johtosääntö 24§).

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija on aina aloitteellinen AHOT-prosessin käynnistämisessä. Oulun yliopiston AHOT-prosessi ja tutkintolautakunnan rooli prosessissa on kuvattu tarkemmin täällä. Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyy täältä.

Lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelu

Lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelua koskevat oikaisupyynnöt osoitetaan suoraan tutkintolautakunnalle (koulutuksen johtosääntö, 24§). Tutkintolautakunta pyytää vastineen oikaisupyyntöön opinnäytteen arvostelun tehneeltä taholta. Arvostelun tehnyt taho pyytää lausuntoa opinnäytteen tarkastajalta/tarkastajilta ja tekee esityksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta/aiheettomuudesta tutkintolautakunnalle.

Opiskelijavalinta

 1. Opiskelija lähettää oikaisupyynnön kirjaamoon ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön toimittamisesta.
 2. Tiedekunta pyytää valintakokeiden tarkistajilta vastineet.
 3. Vastineet käsitellään tiedekunnassa (valintatoimikunta tai muu nimetty taho).  Tiedekunnan valintatoimikunta (tai muu nimetty taho) käsittelee vastineet ja tekee esityksen tutkintolautakunnalle oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta.
 4. Tutkintolautakunta käsittelee vastineet ja tekee päätöksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.
 5. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille eli opiskelijalle, tiedekunnalle (koulutusdekaani ja opintoasiainpäällikkö) sekä valintakokeiden tarkastajille.
 6. Opiskelija voi hakea muutosta päätökseen valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Oikaisupyyntöjen tekemistä säätelevät säädökset

Viimeksi päivitetty: 24.7.2018