Tutkimuksen osat

WP1 - Siitepölyjen mittaus ja analysointi

(Koordinaattori Timo Hugg)

Tavoitteet: 1) Arvoida henkilökohtaista siitepölyille altistumista ja mitata siitepölypitoisuuksia eri mittauspisteissä pääkaupunkiseudulla.

2) Arvioida siitepölypitoisuuksia kaupunki-maaseutuakselilla.

WP2 - Ilman laadun, siitepölypitoisuuksien ja allergeenien mallintaminen

(Koordinaattorit Professori Jan Hjort, Dosentti Mikhail Sofiev, Professori Jaakko Kukkonen)

Tavoitteet: Arvioida allergologisesti keskeisten siitepölyjen, ulkoilman saasteiden ja ulkolämpötilojen pitoisuuksia ja niille altistumista paikan ja ajan suhteen. Kerättyä aineistoa käytetään väestöpohjaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa altistumisen arviointiin sekä altisteiden ja astman / allergioiden välisten yhteyksien selvittämiseen.

WP3 - GIS-pohjainen altistumisen arviointi

(Koordinaattorit H. Antikainen, Professori J. Rusanen, Professori J. Jaakkola)

Tavoitteet: Suunnitella ja rakentaa paikkaan sidoksissa oleva tietokanta. Lisäksi luodaan menettelytapa, joka hyödyntää kerättyä tietoa laskettaessa tutkittavien henkilöiden kumuloituvaa altistumista elinympäristössään.

WP4 - Ilmansaasteille, siitepölyjen allergeeneille ja lämpötiloille altistumisen yhdysvaikutusten yhteys astmaan ja allergioihin

(Koordinaattorit Professori J. Jaakkola, Prof. M. Jaakkola, Prof. S. Näyhä)

Tavoitteet: Arvioida elinikäisen ilmansaasteille, lämpötiloille, siitepölyille altistumisen ja näiden yhdysvaikututuksen yhteyttä astman ja allergioiden kehittymiseen ja ennusteeseen. Lisäksi tutkitaan em. tekijöille altistumisen yhteyttä kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen vuosien 1985 ja 2015 välillä. Altistumisen arviointi perustuu mittauksiin ja mallinnukseen sekä rekisteriaineistoihin. Aineiston hallinnassa ja käsittelyssä hyödynnetään paikkatietojärjestelmää sekä Helsingin että Tampereen seuduilla. Kerätty aineisto yhdistetään yksilöihin hyödyntäen tutkittavien henkilöiden asuin-, työ- ja koulupaikkakoordinaatteja. Tutkimuksessa luodaan yksilölliset altistumisfunktiot suhteessa aikaan, jotka voidaan muuttaa kumulatiivisiksi elinaikaisiksi ja aikaspesifeiksi altistusmuuttujiksi, joita hyödynnetään astman / allergioiden ja tarkasteltujen altisteiden välisten yhteyksien mallinuksessa. Yksilö- ja ryhmätason aineistoa käsiteltäessä huomioidaan tutkittavien suhteiden mahdolliset sekoittavat tekijät sekä vaikutusta muuntelevat tekijät, mukaan lukien ympäristö-, elintapa- ja yksilötekijät.

WP5 - Geeni-ympäristö vuorovaikutukset

(Koordinaattorit Professori M. Jaakkola, Professori J. Jaakkola)

Tavoitteet: Tutkia astmaan / allergioihin ja hengitystieinfektioihin yhteydessä olevien geenien yhdysvaikutuksia, sekä siitepölyille, ilmansaasteille ja matalilla / korkeille lämpötiloille altistumisen yhteyttä astman / allergioiden ja hengtystieinfektioiden kehittymiseen ja ennusteeseen. Erityistavoitteina ovat:  1) Tutkia geneettisten tekijöiden yhdysvaikutuksia ja toistuvien lyhytaikaisten sekä elinaikaisten siitepöly-, ilmansaaste- ja äärilämpötila-altisteiden yhteyttä uusien astman ja allergisen nuhan tapauksien kehittymiseen. 2) Tutkia geneettisten tekijöiden yhdysvaikutuksia sekä lyhytaikaisten ja elinaikaisten siitepöly-, ilmansaaste- ja äärilämpötila-altisteiden yhteyttä astman ja allergisen nuhan ennusteeseen sekä hengitystietulehdusten esiintymiseen. 3) Tutkia useiden geeniyhdistelmien yhdysvaikutuksia sekä lyhytaikaisten ja elinaikaisten siitepöly-, ilmansaaste- ja äärilämpötila-altisteiden yhteyttä astman ja allergisen nuhan kehittymiseen ja ennusteeseen sekä hengitystietulehdusten esiintymiseen.

WP6 - Keskeisten aiempaa ja nykyistä tilannetta kuvaavien tulosten yhteenveto ja tulevaisuuden mallintaminen näiden perusteella

(Koordinaattorit Professorit J. Jaakkola, J. Kukkonen, J Hjort)

Tavoitteet: Yhdistää aikaisempien osaprojektien ja muiden lähteiden tieto ja tulokset. 2) Tehdä erilaisiin tulevaisuudenkuviin perustuvia ennusteita tulevaisuuden ympäristöolosuhteista, sosioekonomisesta kehityksestä ja näiden mahdollisista vaikutuksista astmaan ja allergioihin. Ennusteiden laadinnassa otetaan huomioon muutokset päästöissä, maankäytössä ja ilmasto-olosuhteissa. Eri tyyppistä tietoa hyödyntäen, kehitetään dynaaminen paikkatietojärjestelmään pohjautuva tietokanta, jota voidaan hyödyntää arvioitaessa ilmansaasteiden, lämpötilojen, siitepölyjen ja terveyden välisiä monimutkaisia vuorovaikutuksia sekä tehtäessä ennusteita erilaisissa kehityksellisessä tulevaisuudenkuvissa ja poliittisen päätöksenteon tilanteissa.

 

Viimeksi päivitetty: 2.2.2015