Arkkitehti Janne Pihlajaniemen väitöstilaisuus

Friday, December 12, 2014

 
Arkkitehti Janne Pihajaniemi väittelee Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa perjantaina 12.12.2014 kello 12:00.
 
Väitöstilaisuuden paikka
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta, Apajan sali, Aleksanterinkatu 4-6 / Rantakatu 2
 
Aihe
Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen tutkimus Helsingin kantakaupungin alueelta
Architectonic quality and housing prices. An empirical research of Helsinki Downtown area
 
Vastaväittäjä
Professori Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö
 
Toinen vastaväittäjä
Professori Marko Terviö, Aalto-yliopisto
 
Kustos
Professori Rainer Mahlamäki, Oulun yliopisto
 
Arkkitehtoninen laatu näkyy asuntojen hinnoissa

Tässä väitöstutkimuksessa havaitaan arkkitehtonisella laadulla olevan yhteys asuntojen hintoihin. Arkkitehtoninen laatu määriteltiin tutkimuksessa arkkitehtuurin alan ammattilaisten käsityksenä siitä, mikä on hyvää arkkitehtuuria. Kerrostaloasunnoista maksettuja myyntihintoja tutkimalla selvitettiin, miten hyvin tämä vastaa kuluttajien arvostusta ja halua maksaa siitä korkeampaa hintaa. Analyysimenetelmänä käytettiin taloustieteissä asuntojen hintojen tutkimisessa yleisesti käytettyä tilastomatemaattista menetelmää, jonka avulla muut asuntojen hintoihin yleisesti vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi sijainti ja asunnon kunto, pystyttiin kontrolloimaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin eteläisen kantakaupungin alueen rakennuksia sekä niissä tehtyjä asuntokauppoja vuosina 1980–2008. Tätä tutkimusta varten selvitettiin rakennusten suunnittelijat ja heidän koulutuksensa. Lisäksi kerättiin tilastotietoja, joiden avulla mitattiin suunnittelijoiden kokemusta ja ansioituneisuutta. Myös rakennusten arkkitehtoninen tyyli luokiteltiin, jotta sen yhteyttä asuntojen hintoihin voitiin tarkastella. Asuinrakennuksen omien laatuominaisuuksien lisäksi tutkittiin, löytyykö asunnosta mahdollisesti avautuvalle arkkitehtoniselle näkymälle asuntojen hinnoissa havaittava yhteys.

Sekä rakennussuunnittelijan koulutuksen, että joidenkin suunnittelijan kokemukseen ja ansioituneisuuteen liitettyjen muuttujien havaitaan tutkimuksessa olevan asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot ovat arvostetumpia, eli ne saavat hintapreemion, verrattuna muulla koulutustaustalla suunnitelluissa rakennuksissa sijaitseviin asuntoihin. Myös rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja arkkitehtoninen arvostus ovat selkeästi yhteydessä asuntojen hintoihin. Tyylisuunnista arvostetuin Helsingin kantakaupungin alueella on tämän tutkimuksen perusteella jugend-tyyli. Niin ikään arkkitehtoniselle näkymälle löydetään tutkimuksessa selkeä yhteys asuntojen hintoihin. Tämä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että rakennusten arkkitehtonisella laadulla on myös niiden ympäristöön kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.

Väitöskirja

Add to calendar

Back to events

Last updated: 8.12.2014