Ruoka ja identiteetti keskiajan ja varhaisen uuden ajan kaupunkiyhteisöissä

Projektin kuvaus

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarkastelle ruokakulttuurin ja identiteetin yhteyttä keskiajan ja varhaisen uuden ajan Pohjois-Suomessa. Tutkimusmateriaalina käytettiin arkeologisia eläinluulöytöjä, ihmisjäänteitä sekä luukudoksesta otettuja isotooppinäytteitä. Hankkeen tulokset osoittavat, että ruokakulttuuri liittyi etnisen sekä sääty- ja sukupuoli-identiteetin ilmentämiseen, mutta toisaalta identiteetin ja ruokakulttuurin suhde oli odotettua kompleksisempi. Identiteetin korostamisen tarve liittyi tiettyihin tilanteisiin. Arkipäivän ruokakulttuuri oli varsin homogeeninen, ja eri yhteiskunnallisten ryhmien ruokakulttuurin hybridisoituivat luoden omaleimaisen paikallisen ruokakulttuurin. Ruokakulttuurin ja identiteetin suhde oli kompleksinen pohjoisessa Fennoskandiassa. Pääosin angloamerikkalaiseen tutkimustraditioon pohjautuvat identiteetin ja materiaalisen kulttuurin suhdetta kuvaavat mallit eivät siis sellaisenaan ole sovellettavissa pohjoissuomalaiseen arkeologiseen materiaaliin.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto