Luonnontieteet 2017-2018

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Peruskurssien merkitys on suuri, joten sen vuoksi näiden kurssien sisällöt ovat kunkin aineen keskeisintä materiaalia, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat. Luonnontieteelliset opinnot toteutetaan lähiopintoina.

Luonnontieteiden opinnot lukuvuonna 2017-2018

Johdatus tähtitieteeseen 2 op
Matematiikkaa kauppatieteilijöille 7 op
Tilastotiedettä kauppatieteilijöille 5 op
Tähtitieteen historia 5 op

POIA -opintoina (perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena) järjestetään seuraavat opinnot:

Maantiede
Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi, 5 op
Alue, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Fennoskandian luonnonmaantiede (kirjatentti), 5 op
GIS-perusteet ja kartografia, 5 op
Globaali kehitysproblematiikka (kirjatentti), 5 op
Johdatus maantieteeseen tieteenalana, 5 op
Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, 5 op
Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen, 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op
Luonnonmaantieteen erityisteemat, 5 op
TAI Kulttuurimaantieteen erityisteemat, 5 op
Luonnonmaantieteen kenttäkurssi, 5 op
Maantieteellinen tieto ja tutkimus, 5 op
Maapallon aluemaantiede (kirjatentti), 5 op
Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op

Opiskelijakiintiö kaikilla maantieteen opintojaksoilla on max 5 opiskelijaa/kurssi. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Biologia
Ekologian perusteet 5 op
Eliömaantiede 5 op
Genetiikan perusteiden luennot 5 op
Kasvibiologian perusteet, luennot 5 op
Solubiologia 5 op

Fysiikka
Mekaniikka 1 5 op 
Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op 

Matematiikka
Algebralliset rakenteet 5 op
Algebran perusteet 5 op
Euklidiset avaruudet 5 op
Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op
Matriisilaskenta 5 op                                
Tilastotieteen perusteet 5 op
Todennäköisyyslaskenta 5 op
Vektorianalyysin perusteet 5 op

Opiskelijakiintiö kaikilla matematiikan opintojaksoilla on max 5 opiskelijaa/kurssi. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa luonnontieteellisen opinnoista avoin.yliopisto@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018