ay521457A Ohjelmistotekniikka (AVOIN YO) / Jatkuva oppiminen, 5 op

Kesälukukausi 2020
23.3.–31.12.2020
23.3.–31.12.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4307 Tietotekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0,00

Osasuoritukset ovat voimassa noin vuoden.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
1. Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa käyttää ohjelmistotekniikan peruskäsitteitä. 2. Lisäksi opiskelija osaa toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa. 3. Opiskelija osaa asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä. 4. Opiskelija tuntee tietoturvallisen ohjelmistokehityksen perusteet 5. Opiskelija tuntee ohjelmistokehityksessä käytettävät metriikat ja osaa käyttää niitä 6. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy auttavasti käyttämään ohjelmistotekniikassa käytettäviä työkaluja
Sisältö

Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen:

1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun. 6. Ketterä ohjelmistokehitys. 7. Tietoturvallinen ohjelmistokehitys.

Toteutustavat
Kurssi koostuu luennoista ja laboratorioharjoituksena tehtävästä suunnittelutehtävästä. Luentoja 32 h, suunnitteluharjoitus (periodilla 3) 4 h, loput itsenäistä opiskelua. Harjoitukset tehdään verkossa etäohjauksessa.
Esitietovaatimukset
521141P Ohjelmoinnin alkeet. 521286A Tietokonejärjestelmät TAI 521142A Laiteläheinen ohjelmointi.
Oppimateriaali
R.S. Pressman: Software Engineering - A Practitioner's Approach. Sixth Edition. McGraw-Hill 2005, chapters 1-11, 13-14 and 21-27. Vanhempia editioita (4. ja 5.) voidaan käyttää myös. Tällöin luennot perustuvat kappaleisiin 1-20. Luentokalvot (vaihtoehtona Pressmanin kirja) ovat verkossa Moodle - verkko-oppimisympäristössä. Oppimateriaalit ovat käytössä opintoihin ilmoittautuneille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoitustyöllä. Avoimen yliopiston verkko-opiskelijoille suositellaan tentin korvaamista luentokalvoihin ja kurssikirjaan pohjautuvilla oppimistehtävillä. Myös harjoitukset voi tehdä verkossa. Osasuoritukset ovat voimassa noin vuoden. Etäopiskelijoiden käytettävissä ovat Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella tehtävän lähitentin lisäksi sähköinen tenttivierailu ja siirtotentti (siirtotentistä ohjeistetaan opintoihin ilmoittautuneita). Sähköisessä tenttivierailussa oman korkeakoulun opintojakson tentti suoritetaan jonkin toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Opettaja
Pekka Pietikäinen
Arviointiasteikko
Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Kohderyhmä
Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.
Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin avoimen yliopiston verkkosivuston kautta.

Opinnoissa käytetään Moodle - verkko-oppimisympäristöä, joka edellyttää opintoihin ilmoittautumisen.

Ilmoittaudu opintoihin
ay521457A Ohjelmistotekniikka (AVOIN YO) / Jatkuva oppiminen, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.