ay521077P Johdatus elektroniikkaan (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
1.6.–15.7.2020
23.3.–7.6.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4306 Sähkötekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Opintoihin ilmoittautuminen alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
1. Opiskelija ymmärtää elektroniikan laitteiden lohkorakenteet sekä niiden signaalinkäsittelypolut. 2. Hän osaa tunnistaa rajapinnat analogiselle sekä digitaaliselle elektroniikalle sekä rajapinnat ohjelmoitaville laitteille. 3. Opiskelija osaa tunnistaa ja luokitella elektroniikan komponentit ja vertailla niiden ominaisuuksia. 4. Hän osaa selittää sähköisen johtavuuden ja soveltaa ilmiötä vastusten suunnittelussa ja valinnassa. 5. Opiskelija osaa arvioida dielektristen materiaalien eroja ja kuinka nämä vaikuttavat kondensaattoreiden ominaisuuksiin. 6. Hän osaa vertailla magneettisten materiaalien ominaisuuksia ja niiden vaikutusta induktiivisiin komponentteihin. 7. Opiskelija tunnistaa puolijohtavuuden ja osaa listata yleisimmät puolijohdekomponentit. 8. Hän osaa luokitella eri piirilevytekniikat ja kykenee valitsemaan tekniikoihin soveltuvat liitostekniikat. 9. Lisäksi opiskelija tunnistaa elektroniikan materiaalien tulevaisuuden suunnat ja teknologiat.
Sisältö

Elektronisten laitteiden rakenteet ja rajapinnat. Materiaalien sähkömagneettiset ominaisuudet (johtavuus, dielektrisyys, magneettisuus ja puolijohtavuus). Elektroniikan komponentit (vastukset, kondensaattorit, induktiiviset komponentit ja puolijohdekomponentit). Piirilevyt ja liitostekniikat. Elektroniikan materiaalien tulevaisuus ja sovelluskohteet.

Toteutustavat
Avoimen yliopiston toteutuksessa verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä.
Esitietovaatimukset
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali
Luentomoniste; Materials science and engineering: an introduction / Willam D. Callister, kappaleet 1, 18 ja 20; Electronic components and technology / S. J. Sangwine. Kappaleet 1,2,3,5 ja 7
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakso suoritetaan viikkotehtävillä ja harjoitustöillä, jotka arvioidaan. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Opettaja
Jari Hannu
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Kohderyhmä
Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat, ensimmäisen vuoden sähkötekniikan tutkinto-opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay521077P Johdatus elektroniikkaan (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.