801623S Johdatus koodausteoriaan 5 op

Kesälukukausi 2020
11.5.–19.6.2020
30.3.–4.5.2020
Verkko-opinnot
Luonnontieteet
3250 Matematiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0€

Esiitietoina oletetaan perustiedot matriiseista, lineaarialgebrasta sekä renkaista ja kunnista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija

- ymmärtää virheitä korjaavien koodien perusperiaatteet ja käsitteet

- hallitsee kurssilla esitettyjen koodien koodauksen ja dekoodauksen

- osaa johtaa ja todistaa keskeisimmät kurssilla esitetyt tulokset

Sisältö

Kurssilla käsitellään tiedonsiirrossa tarvittavien virheitä korjaavien koodien teoriaa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille pohjatiedot tällaisten koodien rakenteesta ja käytöstä. Kurssi keskittyy binääristen lohkokoodien tarkasteluun. Tärkeimpinä sisältöinä ovat lineaariset koodit, RM-koodit ja sykliset koodit. Lopuksi tarkastellaan vielä konvoluutiokoodeja.

Toteutustavat

Luennot + harjoitukset 30 h, itseopiskelu 105 h

Esitietovaatimukset

802354A Algebran perusteet, 802355A Algebralliset rakenteet, 802120P Matriisilaskenta, 802320A Lineaarialgebra

tai näitä vastaavat tiedot.

Oppimateriaali

Moodlessa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Loppukoe

Opettaja
Topi Törmä
Arviointiasteikko

1 – 5, hylätty

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
801623S Johdatus koodausteoriaan 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.