ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
8.1.–7.3.2021
-
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
2551 Erityispedagogiikka
Suomi
Oulun yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Ammatillinen opettajakorkeakoulu/OAMK
Kiuruveden kansalaisopisto
Pudasjärven kaupunki
Oulu
Kuusamo
Kiuruvesi
Pudasjärvi
-
Oulun yliopisto 75 €. Tarkista yhteistyöoppilaitoksen hinta heidän sivuilta.

Peruskurssin jälkeen voi jatkaa kokonaisuuden suorittamiseen kevään 2021 ja seuraavan syksyn opinnoilla.

Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua. Katso yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen aikataulut ja hinnat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Kiuruveden kansalaisopiston ja Pudasjärven kansalaisopiston sivuilta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä
  • kuvata ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja
  • kuvata vammaisuuden erilaisia malleja
  • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja
Sisältö
  • Erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
  • Käsityksiä ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta
  • Erityispedagogiikka ja lähitieteet
  • Yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus yleisellä tasolla
  • Erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen
Toteutustavat

Verkkoluennot, pienryhmätyöskentely verkossa, 2 tutustumiskäyntiä ja niiden reflektointi, luento ja kirjallisuustentti 3 h Moodle-oppimisalustalla.

 

Oppimateriaali

Moberg, S., Hautamäki, J.Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY.  221 s.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. 2012 , toim. Jahnukainen M.. Lastensuojelun Keskusliitto.  437 s.

Ja harjoitusryhmissä: Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. (2016). Toim. Kokkonen T. 966 s . tai FINLEX-tietokanta,  (http://www.finlex.fi/fi/laki/).

Ryhmissä soveltuvin osin, (mm. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013Perusopetuslaki 2010, 1287/2013; Varhaiskasvatuslaki (2018/580;Kehitysvammaisten huolto: So 206 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta ja erityishuoltopiirit;  Vammaiset: So 214 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista,So 215  Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, So 216 Laki vammaisetuuksista, So 217 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet; Perustuslaki, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: Pe 101 Suomen perustuslaki: Perusoikeudet; Lapsen oikeudet: Si 209, Lastensuojelu: Si 233 Lastensuojelulaki, Si 234 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja  Valtion koulukodit. Lukiolaki 714/2018

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen verkko-opetukseen ja tutustumiskäynneille (2 pakollista, mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla), oppimistehtävät, kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

On, mm. vierailukohteet.

Järjestämistapa

verkko-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat,  sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.