ay402107P Kielen ja kommunikaation tukeminen (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
11.1.–21.2.2021
7.8.2020–3.1.2021
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
2551 Erityispedagogiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Osallistujamäärä rajoitettu
75 €

HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua. Katso yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen aikataulut ja hinnat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Pudasjärven kansalaisopisto.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Osaa määritellä erilaisia kielen ja kommunikaation vaikeuksia  
 • Osaa erotella kommunikaation haasteita eri ikäkausina
 • Osaa vertailla erilaisia arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja 
 • Tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista.
 • Tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen kielen ja kommunikaation tukemisessa
Sisältö
 • Puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
 • Viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö
 • Kielen ja kuulon vaikeudet
 • Kommunikoinnin tukeminen, tutustuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin  
 • Monialainen yhteistyö kielen ja kommunikaation tukemisessa 

 

Toteutustavat

verkkoluennot , 3h luento- ja kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Esitietovaatimukset

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Oppimateriaali

Alla olevista yhteensä 3 teosta: 

 • Niemitalo-Haapola, E., Haapala S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielen kehitys. Vuorovaikutus, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus. 
 • Loukusa, S & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. PS-kustannus. 336 s.  
 • Siiskonen, T.; Aro, T.; Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. 385 s. 
 • Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2008. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Uusin painos.
 • Aro, M., Siiskonen, T. &  Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Riikka Sirkko
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

On, vierailumahdollisuus

Järjestämistapa

verkko-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402107P Kielen ja kommunikaation tukeminen (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.