ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
8.12.2020–14.2.2021
7.8.–17.12.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Haapaveden lukio
Kiuruveden kansalaisopisto
Pudasjärven kaupunki
Oulu
Kuusamo
Pyhäjärvi
Raahe
Haapavesi
Kiuruvesi
Pudasjärvi
Ylivieska
-
Oulun yliopisto: 75 €. Tarkista yhteistyöoppilaitoksen hinta heidän sivuilta.

Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua. HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Katso yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen aikataulut ja hinnat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Haapaveden lukion, Kiuruveden kansalaisopiston ja Pudasjärven kansalaisopiston sivuilta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa

 • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus)
 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö

 

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet

 • Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet

 • Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset

 • Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä

 • Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Toteutustavat

Luennot (14 t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111 t)

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

Oppimateriaali
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Saresma, T., Rossi, L-M. & Juvonen, T. (toim.). (2010 tai myöhempi painos). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. ( (e-kirjana)
Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, seminaarityö, verkkoseminaari, essee

 

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelijan osoittama yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisten käsitteiden käyttö, ja kasvun ja kasvatuksen eri konteksteihin sijoittuvien peruskysymysten analyyttinen tarkastelu on selkeästi jäsentynyttä ja asioita pyritään suhteuttamaan toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisten, monikulttuuristen ja oikeudellisten kysymysten arkielämän eri tilanteisiin soveltava tarkastelu on pohtivaa ja asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan ainakin jonkin verran esille. Lisäksi suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisten, yhteiskuntapoliittisten ja ammatillisten lähtökohtien kuvaus on selkeää ja asianmukaista. Kaikissa kurssin perus- ja seminaariosan suorituksissa opiskelijan tekemien tarkastelujen punaisen langan tulee olla näkyvissä ja lähteiden käytön tulee olla pääasiassa hyvää.

 

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Opettaja
Veli-Matti Ulvinen
Arviointiasteikko

hyväksytty / hylätty (hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Veli-Matti Ulvinen, muu opintoneuvonta avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Järjestämistapa

Lähiopetus / monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.