ay353301S Hoitotiede tieteenä (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
-
Ota yhteyttä järjestävään kesäyliopistoon
Verkko-opinnot
Terveys- ja hyvinvointialat
0
Suomi
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
Tarkista hinta järjestävältä kesäyliopistolta.

OSA HOITOTIETEEN MAISTERIOHJELMAN JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN MAISTERIOHJELMAN VÄYLÄOPINTOJA. Ota yhteyttä kaikissa opintoihin liittyvissä käytännön asioissa opetuksen toteuttavaan kesäyliopistoon.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: 

kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet sekä teoriat.   

keskustella hoitotieteen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän asiantuntijuuden kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista hyödyntäen asiantuntijuusmallia (STM), hoitotieteellistä tietoa ja käsitteistöä  

viestiä joustavasti monialaisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä oppimis- ja työyhteisöissä huomioiden eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. 

orientoitua tiedeyhteisöön ja akateemiseen opiskeluun.

Sisältö

tiedeyhteisö ja akateemisuus

hoitotieteen kehitys 

tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet,  

hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Toteutustavat

verkkoluennot, asiantuntijaportfolion laatiminen, itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, Itse- ja vertaisarviointi.

Huom! mikäli opiskelija tulee valituksi Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hoitotieteen maisteriohjelmaan, on hänen saadakseen opintojakso hyväksytyksi tutkintoon täysimääräisenä osallistuttava tämän lisäksi pakollisiin orientoiviin opintoihin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaali

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2016. Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki. 

Lauri S ja Kyngäs H. 2006. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy. 

Hoitotiede – lehti. Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

asiantuntijaportfolion laatiminen, yhteisölliset ja yksilölliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

arvioinnissa käytetään itse-, vertais- ja opettaja-arviointia. 

Arviointiasteikko

1-5/hylätty 

Opintoneuvonta
https://www.kpkesayliopisto.fi/yhteystiedot/
Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisyys: oman osaamisen reflektointi suhteessa työelämän tarpeisiin. 

Opetuksen aika ja paikka
Ota yhteyttä kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa opetuksen toteuttavaan kesäyliopistoon.
Järjestämistapa

Verkko-opetus

Lisätiedot

Huom! mikäli opiskelija tulee valituksi Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hoitotieteen maisteriohjelmaan, on hänen saadakseen opintojakso hyväksytyksi tutkintoon täysimääräisenä osallistuttava tämän lisäksi pakollisiin orientoiviin opintoihin tutkinto-opintojen aloitusvuonna voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

Ilmoittaudu opintoihin
ay353301S Hoitotiede tieteenä (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.