477416S Korkealämpötilaprosessit 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
31.8.–23.10.2020
12.8.–24.8.2020
Lähiopinnot
Tekniikan alat
4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75,00 €

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla metallien tuotantoketjuja ja niihin kuuluvia yksittäisiä osaprosesseja sekä arvioida niiden toimivuutta erilaisista näkökulmista (energia ja pelkistimset, tulenkestävät materiaalit, kuonat ja tuhkat, päästöt sekä mittaus, mallinnus ja automaatio).

Sisältö

Keskeisimmät pyrometallurgisissa ja muissa korkealämpötilaprosesseissa esiintyvät yksikköprosessit ja niiden rooli Suomessa käytössä olevisssa metallien valmistusprosesseissa. Korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavia seikkoja (energia ja pelkistimet, kuonat ja tuhkat, ympäristövaikutukset, tulenkestävät materiaalit, jne.).

 

Toteutustavat

Kontaktiopetus (yhteensä noin 45 tuntia), joka tukee kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

 

Esitietovaatimukset

Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

Yhteydet muihin opintoihin

Kurssi on osa pyrometallurgian opintokokonaisuutta prosessimetallurgian syventävissä opinnoissa.

Oppimateriaali

Kontaktiopetuksen aikana ja kurssin www-sivujen kautta jaettava materiaali. Tehtävän tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia, joka koostuu kurssin aikana tehtävistä osatehtävistä. Tarkemmat arviointikriteerit on kerrottu kurssin www-sivuilla.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään päivän mittainen seminaari yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

Järjestämistapa

Opinnot toteutetaan perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot) 
Tarkista aika ja tilatiedot WebOodista

Kohderyhmä

Prosessimetallurgian opiskelijat.

Lisätiedot

Vaikka kurssin suoritus ei edellytä läsnäoloa kontaktiopetuksessa, edellyttää kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa kuintenkin kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

Ilmoittaudu opintoihin
477416S Korkealämpötilaprosessit 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.