University of Oulu, 2019

Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Ovi yliopistoon on auki! Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin.

Palaute on kerätty vuonna 2019 avoimessa yliopistossa opiskelleilta. Siihen vastasi lähes 200 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittaneitä opiskelijoita. 

Avoimessa yliopistossa opiskelun tärkein motivaatiotekijä on oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten. Opinnoilta odotetaan tietotaidon kartuttamisen lisäksi yhteisöllisiä oppimismenetelmiä sekä joustavuutta. Avoin yliopisto pystyy vastaamaan näihin odotuksiin kiitettävästi. 

"Opetushenkilöstö on osaavaa ja asiantuntevaa. Osaavat neuvoa ja ohjata tarvittaessa."

Vuoden 2019 opiskelijapalautteen avaintekijät: 

 • Eniten palautetta antoivat kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.
 • Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä opinnoissaan käytännönjärjestelyihin, etäopiskelumahdollisuuksiin sekä opinnoista tiedottamiseen. Lisäksi opetushenkilökuntaa pidettiin ammattitaitoisina.
 • Kehittämisehdotuksissa opiskelijat nostivat erityisesti esiin oppimisen arvointiin, tenttimiseen ja etäopetukseen liittyviä seikkoja.

Avoimen yliopiston opiskelijatarinat ovat erilaisia

Avoimeen yliopistoon hakeudutaan opiskelijaksi vaihtelevista syistä. Noin puolet opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa ja merkittävä syy opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa onkin oman osaamisen lisääminen ja täydennyskoulutus. Huomattava opiskelijaryhmä ovat myös opettajat, jotka tähtäävät oman tutkintonsa laajentamiseen sekä toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen. Näiden lisäksi opintoja suoritetaan myös avoimen väylää varten eli osalla opiskelijoista on tavoitteena hakeutua Oulun yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. 

Moninaiset opiskelutavoitteet näkyvät myös opiskelijoiden koulutustaustassa; opiskelijoita löytyy ylioppilaista korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

"Kurssin liittyvien asioiden viestiminen on onnistunut erittäin hyvin. Kurssille ja tentteihin ilmoittautuminen on helppoa."

Tietoa avoimesta yliopistosta

Merkittävä osa avoimeen yliopistoon hakeutuneista ovat saaneet tiedon opinnoista avoimen yliopiston nettisivuilta. Nettisivujen kerrotaan olevan selkeät ja yksinkertaiset, mikä helpottaa tiedon hakemista. Myöskin koulujen opinto-ohjaajat ja sähköinen opintopolku.fi -järjestelmä ovat auttaneet löytämään avoimen yliopisto-opintojen pariin. Opiskelijat ovat myös arvioineet kiitettävällä arvosanalla opintojen aloittamiseen ja ilmoittautumiseen liittyviä käytäntöjä. 

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella:

 • Ammattitaitoinen opetushenkilöstö
 • Tiedottaminen ennen opintoja ja opintojen aikana
 • Verkkototeutus (digimateriaalit, oppimisympäristöt)
 • Opintojen aikataulutus ja kuormittavuus
 • Kurssikirjallisuus ja muu materiaali

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa:

 • Aikataulujen joustavuus
 • Kurssimateriaalien saatavuus
 • Kurssipalautetta palautetuista tehtävistä
 • Osallistava opetus
 • Enemmän kokonaan verkossa suoritettavia opintoja

Kehittyvä avoin yliopisto

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen.

Keräämme opiskelijapalautetta kaikilta avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneilta palautelomakkeella, joka löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta. Palautelomake lähetetään myös jokaiselle opintoja suorittaneelle sähköpostitse syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. 

Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme rakentavaa palautetta opiskelijoiltamme. Ovi yliopistoon on avoin!

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.11.2020