412059A Kehityspsykologia II 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
8.1.–13.2.2020
2.8.2019–15.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet
  • Opiskelija osaa nimetä, luokitella ja muokata kehityspsykologian käsitteitä ja teorioita

  • Opiskelija osaa yleistää eri ikävaiheita koskevaa kehityspsykologista osaamistaan yksittäisiä tapauksia koskevien ongelmien ratkaisemiseksi

  • Opiskelija osaa arvioida kehityspsykologisten teorioiden perusteella laadittujen käytännön sovellusten toimivuutta
Sisältö

Opintojaksolla käsitellään lapsuuden ja nuoruuden aikaista kehittymistä aikuistumiseen ja vanhuuteen saakka kehitystä kuvaavien eri teoreettisten lähtökohtien perusteella. Opiskelijat perehdytetään tuntemaan yksilön kehityksen yhteys perheen rakenteeseen, perheen ulkopuolisiin kasvuympäristöihin ja kulttuuritekijöihin. Opiskelijoita autetaan löytämään erilaisia tapoja huomioida ja vaikuttaa psykologisin keinoin eri ikäisiin ihmisiin ja heidän kehittymiseensä.

 

  • Kehityspsykologian keskeisten kysymysten ja teorioiden yhteydet kehityksen konteksteihin

  • Kehityspsykologisen tutkimustiedon sovellukset

  • Perheen merkitys biologisten, sosiaalisten ja kulttuurisidonnaisten tekijöiden välittäjänä eri ikävaiheiden kehityksessä

  • Psykologista kehitystä koskeva tieto ja ihmistyön ammatilliset valmiudet
Toteutustavat

Luentoja ja muuta opetusta max. 24 t sekä itsenäistä työskentelyä noin 110 tuntia

Esitietovaatimukset

Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatuspsykologian aineopintoja

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

1)Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. (16. painos, Cengage Learning: U.K.). Luvut 3 ja 7-9.

2) Miller, P.H. (2011). Theories of developmental psychology. (New York: Worth).

3) Rogoff, B. (2003). The Cultural nature of human development. (Oxford: Oxford University Press).

4) Walsh, F. (ed.) (2012). Normal family processes. Growing Diversity and Complexity. (New York: Guilford Press).
5) Goldenberg, H. & Goldenberg, I.  (2003). Family therapy: an overview. (Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole).

 

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti kurssin alussa ilmoitettaviin tuotoksiin. Yksi tai useampia seuraavista: luennot, tehtävät yksin, pareittain ja ryhmässä, harjoitukset, demonstraatiot, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkielma, seminaari, tentti tai muu kurssin alussa ilmoitettu suoritustapa.

 

0 = Opiskelijoiden tuotos on keskeneräinen ja hajanainen, vastauksesta ei käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotos ei vastaa lainkaan tehtävänantoa.

1 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin pintapuolinen, ja kurssimateriaalin käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaus on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotos on melko pintapuolinen. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaus on tehtävänannon mukainen. Vastauksen rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotos on kurssin ydinteemat kattava, ja kirjoitustyyli paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksessa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja se on täysin tehtävänannon mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotos on laaja ja syvällinen. Kurssin ydinmateriaalien lisäksi myös täydentävää materiaalia on hyödynnetty jonkin verran. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva, argumentoiva ja kriittinen. Vastaus on täysin tehtävänannon mukainen. Tuotoksen rakenne on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin laaja ja tieteellinen kokonaisuus, josta ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Virva Siira
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Virva Siira, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat, psykologian sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
412059A Kehityspsykologia II 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.